Bygge og anlæg - 405904-2016

18/11/2016    S223

Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet

2016/S 223-405904

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital
Postadresse: Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen, Kettegård Allé 30
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Filip Finell
E-mail: filip.finell@regionh.dk
Telefon: +45 38623375
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.nythospitalhvidovre.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nythospitalhvidovre.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: schmidt/hammer/lassen/architects og aarhus arkitekterne a/s
Postadresse: Njalsgade 17, Pakhus 2
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Jensen
E-mail: eje@shl.dk
Telefon: +45 31903145
Fax: +45 70201907
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.shl.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Hospital Hvidovre — Nybyggeri, Entreprise E02 Råhus.

Sagsnr.: NHH1
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Råhusentreprise i forbindelse med opførelse af en ny hospitalsfløj til Hvidovre Hospital.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45223220 Opførelse af råbygning
45223200 Konstruktionsarbejder
45223500 Bygværker af armeret beton
45223810 Præfabrikerede konstruktioner
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45112600 Udgravning og opfyldning
45223310 Anlæg af parkeringskældre
45231113 Rørforlægningsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nyt Hospital Hvidovre ønsker at indgå en række entreprisekontrakter om opførelse af en ny hospitalsfløj til Hvidovre Hospital på 32 500 m², samt en tilhørende 7 750 m² parkeringskælder. Byggeriet er beliggende på Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. Der foreligger et hovedprojekt, som entreprenørs ansøgning om prækvalifikation skal basere sig på. Entreprisen forventet gennemført oktober 2017 til ultimo 2018 og de øvrige entrepriser i forbindelse med opførelsen forventes gennemført i perioden fra maj 2017 til ultimo 2019. Udbud forløber på RIB Udbudsportal, http://www.rib-software.dk/udbudsportal, hvor udbudsmaterialet foreligger og hvor prækvalifikation ansøgningen skal afleveres. Nærværende udbud omfatter en 32 500 m² råhusentreprise med en tilhørende parkeringskælder på 7 750 m². I råhusentreprisen indgår følgende arbejder:

E02.01 Jord, til- og påfyldning

E02.02 Afløb i jord

E02.03 Beton, generelt og pladsstøbt

E02.04 Betonelementer, leverance og montage

E02.05 Stål, leverance og montage.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til kriterierne relevans, størrelse og omfang — Kriterierne er defineret som følger:

Relevans = antal referencer, der bedst udviser faglig- og teknisk formåen til at udføre nærværende entreprisearbejde.

Størrelse = antal referencer, der bedst har en entreprisesum størrelse, der svarer til anslået værdi for nærværende entreprisearbejde.

Omfang = antal referencer, der bedst sandsynliggør at ansøger gentagne gange kan løfte en entrepriseopgave svarende til nærværende entreprisearbejde.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som afleveringskrav for prækvalifikation udfylde og uploade følgende dokumenter på RIB Udbudsportal under »Aflevering af tilbud«, maks. 1 stk. dokument under hvert afleveringskrav:

1. ESPD som xml-fil. Ansøger skal downloade filen og via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter? lang=da, »Importere ESPD« og udfylde denne. Fra hjemmesiden eksporteres den udfyldte »espd-response« fil retur til egen PC, hvorfra den bliver uploaded på RIB Udbudsportal. Alle punkter og afsnit i ESPD skal være udfyldt. Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium), skal ovenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Supplerende ESPD'ere skal uploades under »Supplerende filer«

Under »Supplerende filer« kan ansøger uploade supplerende dokumentation, såfremt ansøger har behov herfor af nedenstående årsager:

2. Støtteerklæring — Økonomisk kapacitet. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøgers tekniske formåen er beroende heraf.

3. Støtteerklæring — Teknisk kapacitet. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøgers økonomiske formåen er beroende heraf.

4. Konsortiumerklæring. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er et konsortium.

5. Referenceliste. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger vælger ikke at oplyse sine referencer i ESPD.

6. Supplerende ESPD'ere. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium).

Til verificering af at ESPD er korrekt udfyldt, skal de udvalgte tilbudsgivere efter prækvalifikation fremlægge en serviceattest eller anden lignende dokumentation udstedt af »relevante myndigheder«. Serviceattesten rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, som henter oplysninger fra ATP, skifteretten, SKAT samt kriminalregistret. Behandlingstid hos Erhvervsstyrelsen er ca. 1-2 uger, udgift for attest betales af tilbudsgiver.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til i ESPD'en del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele ordren på baggrund af det indledende tilbud.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, afsnit B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, afsnit B (»Finansielle nøgletal«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. et moderskab eller underleverandører) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved som del af ansøgningen at fremsende en »Støtteerklæring — Økonomisk kapacitet« for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring. Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium) skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes og uploades en særskilt ESPD. Eventuelle supplerende ESPD .xml-fil(er) skal uploades på RIB Udbudsportal under »Supplerende filer«.

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst 200 000 000 DKK, i hvert af de seneste 3 regnskabsår samt at ansøgers egenkapital i det seneste regnskabsår er positiv. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder det anførte mindstekrav.

Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium), beregnes omsætningen som enheders samlede årlige omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit C (»For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«) — ansøgeren skal opliste de råhusentrepriser, der er udført senere end 5 år før ansøgningsfristens udløb. Ansøgers referenceliste må medtage 5-10 referencer for byggerier større end 10 000 m². Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et supplerende dokument, hvor hver enkelt reference må fylde 1 stk. A4-side. I så fald skal ansøger uploade referencelisten som samlet dokument under »Supplerende filer«, samt i ESPD, del IV, afsnit C specifikt henvise til, at der er afleveret en sådan liste som supplerende dokument.

På referencelisten skal følgende oplyses:

1) En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle

2) Entreprisesum

3) Dato for afslutning af opgaven

4) Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske formåen (f.eks. et moderselskab eller underleverandører) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, ved som del af ansøgningen at vedlægge en »Støtteerklæring — Teknisk kapacitet« for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring. Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium) skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes en særskilt ESPD. Eventuelle supplerende ESPD .xml-fil(er) skal uploades på RIB Udbudsportal under »Supplerende filer«.

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere referencelisten i form af kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer, hos modtageren, som kan bekræfte tilbudsgivers udførelse af arbejdet/ydelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren skal anføre mindst 1 reference på en råhusentreprise på min. 135 000 000 DKK indenfor de seneste 3 år.

Det er et mindstekrav, at ansøgeren skal have mindst 1 reference, der viser håndtering af et pladsstøbt beton råhus indenfor de seneste 3 år.

Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de anførte mindstekrav.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenør skal stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, ekskl. moms jf. Byggesagsbeskrivelsen med bygherres tilføjelser til AB92.

Kontrakten indeholder bestemmelser med krav til entreprenør at overholde følgende:

1. FN's deklaration om menneskerettigheder

2. ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder

3. Rio deklarationen om miljø og udvikling

4. FN's konvention mod korruption

5. Krav om anvendelse af praktikanter og elever.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/01/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/01/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse, være offentligt tilgængeligt via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login. Ansøgning om prækvalifikation kan kun afleveres via login på RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/ udbudsportal med en RIB brugerprofil.

Såfremt man ikke har en RIB brugerprofil med brugernavn og password til RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den offentligt tilgængelige udbudsportal RIB. Prækvalifikationen har RIB Udbudsportal nr. TN635494. Ansøger vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige password skal oprettes. Efter endt godkendelse, foretages der log-in på http://www.rib-software.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger på RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der være adgang til nærværende udbud, under fanen »Udbudsportal«.

Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet og det udbudte arbejde ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmålene skal udarbejdes på dansk og stilles skriftligt igennem RIB Udbudsportal på http://www.rib-software.dk/udbudsportal Spørgsmål uploades ved log-in på nærværende udbudsmappe og under menuen »Spørgsmål og svar« at aktivere ikon »Nyt Spørgsmål« og udfylde spørgefeltet.

Spørgsmål, der modtages senest onsdag d. 14.12.2016, kl. 12:00, vil blive besvaret af den ordregivende myndighed. Spørgsmål, der modtages senere end onsdag d. 14.12.2016, kl. 12:00, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar vil løbende blive registreret på RIB Udbudsportal under menuen »Spørgsmål og svar«.

Ved tekniske spørgsmål kan RIB Support kontaktes på tlf. 35245250 (tast 2) og/eller på e-mail support@rib — software.dk. Udbudsportalen for prækvalifikation lukkes ved ansøgningsfristens udløb og en ny portal åbnes for tilbudsafgivelse.

I.1) Navn og adresser:

CVR-nummer: DK01.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager overprækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2016