Szolgáltatások - 405943-2018

18/09/2018    S179    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés

2018/S 179-405943

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14122469

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660312018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660312018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lebonyolító műszaki ellenőr mérnök tanácsadó

Hivatkozási szám: EKR000660312018
II.1.2)Fő CPV-kód
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2022-es férfi kézilabda Európa- bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatainak ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311100 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatainak ellátása az alábbiak szerint:

a. közreműködés a beruházás pontos programjának, időbeli ütemezésének kialakításában, építészeti program összeállítása,

b. közreműködés a létesítmény helyszínének kiválasztásában, helyszínek vizsgálata és elemzése,

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel,

d. fenntarthatósági vizsgálat és elemzés,

e. mérnöki közreműködés a tulajdonszerzésben,

f. költségbecslés és költségkövetés a tervezési és kivitelezési fázisokhoz kapcsolódóan,

g. közreműködés a tervező kiválasztására irányuló eljárásban,

h. tervezésfelügyelet,

i. tervellenőrzés,

j. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, építéshatósági eljárásokban, településrendezési eljárásokban,

k. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési és kivitelezési fázisban,

l. BIM keretrendszer készítése, alkalmazásának felügyelete,

m. közreműködés a kivitelező vállalkozó kiválasztására irányuló eljárások előkészítésében, valamint az eljárás ideje alatt mérnöki támogatás biztosítása,

n. lebonyolítói közreműködés a létesítmény megvalósításában, ütemterv készítése és a készültség nyomonkövetése,

o. műszaki ellenőri közreműködés a létesítmény megvalósításában,

p. az elkészült létesítmény átadás-átvételi eljárásának koordinálása, közreműködés,

q. közreműködés a használatbavételi eljárásban,

r. közreműködés az üzembe helyezésben,

s. közreműködés az utófelülvizsgálati eljárásokban.

Illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.

A kivitelezés során megvalósítandó létesítmény főbb műszaki paraméterei:

Alapterület: minimum 40 000 m2

Befogadóképesség: 18 000 fő

Beépítésre kerülő acél tetőszerkezet tömege: minimum 2800-3000 t

A tetőszerkezet alátámasztás-mentes fesztávja: min. 110 m

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 76
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam tájékoztató jellegű, az szerződés időtartama a II.2.4) pontban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pontban rögzített kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek., ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015 Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) - 321/2015 Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött - formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok.

2) Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az ESPD-ben tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők ESPD-t kötelesek benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

3) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos tekintetében szükséges nyilatkozatot benyújtani az EKR rendszerben. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 Kr. 13. § szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!). A kizáró okok igazolásai körében irányadó a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.

Nyilvántartásban szereplés:

Követelmény:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolásmód:

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az ESPD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolását kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ESPD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását. A részletes adatokat tartalmazó igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani.

P/1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolások körében irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Az eljárásban alkalmazandó a Kr. 19. § (3) bekezdése is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy mérnök tanácsadói és/vagy tervellenőri és/vagy építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében nem éri el összességében a 750 000 000 Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ESPD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását. Ajánlattevő a részletes adatokat tartalmazó igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

M/1. A 321/2015 Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatási szerződéseinek ismertetése, és a 321/2015 Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: a szolgáltatás tárgya és mennyisége; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. A 321/2015 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése szakmai önéletrajz benyújtásával, valamint a végzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtásával.

Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és – amennyiben a szakember a nyilvántartásban szerepel – a kamarai nyilvántartási számát.

Ajánlattevőknek meg kell jelölniük minden egyes szakember vonatkozásában, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ben foglaltakra.

Az M/1 és M/2 pontokban előírt igazolásokkal kapcsolatban irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített alábbi referenciák mindegyikével:

M/1.1 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely sportcélú létesítmény megvalósítása során magában foglalt lebonyolítói és/vagy mérnök tanácsadói és tervellenőri és építési műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a létesítmény nettó alapterülete legalább 25 000 m2 volt

M/1.2 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely sportcélú létesítmény megvalósítása során magában foglalt lebonyolítói és/vagy mérnök tanácsadói és tervellenőri és építési műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a létesítmény befogadóképessége legalább 6 000 fő volt

M/1.3 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely létesítmény megvalósítása során magában foglalt lebonyolítói és/vagy mérnök tanácsadói és tervellenőri és építési műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a létesítmény esetében beépítésre kerülő acél tetőszerkezet tömege legalább 2 000 t volt

M/1.4 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely létesítmény megvalósítása során magában foglalt lebonyolítói és/vagy mérnök tanácsadói és tervellenőri és építési műszaki ellenőri tevékenységet és a létesítmény esetében a tetőszerkezet alátámasztás-mentes fesztávja legalább 80 m volt.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő befejezettnek tekinti az adott létesítményt, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésben foglaltakra, továbbá 21/A. §-ára.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

M/2.1 1 fő projektvezető mérnök pozícióra, aki felsőfokú építész- vagy építőmérnöki végzettséggel és legalább 24 hónapos építőipari szakmai lebonyolítói vagy lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása során szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2 1 fő műszaki ellenőri pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.3 1 fő műszaki ellenőr pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-M kategóriájú vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.4 1 fő műszaki ellenőr pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-G kategóriájú vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.5 1 fő műszaki ellenőr pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-V kategóriájú vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.6 1 fő tervellenőri pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T kategóriájú vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. A szakemberrel szemben elvárás továbbá a vezető tervezői cím megléte.

M/2.7 1 fő tervellenőri pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G kategóriájú vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. A szakemberrel szemben elvárás továbbá a vezető tervezői cím megléte.

M/2.8 1 fő tervellenőri pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V kategóriájú vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. A szakemberrel szemben elvárás továbbá a vezető tervezői cím megléte.

Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. kormányrendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő havonta, illetve mérföldkövekhez kötötten utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását - teljesítésigazolás kiállítását - követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155. § valamint 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra, tekintettel arra, hogy a teljesítés pénzügyi fedezete nem áll teljes összegben Ajánlatkérő rendelkezésére.

Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározottak szerint késedelmi és meghiúsulási kötbérre, valamint díjcsökkentésre jogosult. Teljesítési biztosíték a szerződéstervezet alapján.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére 14-30.1.2022 között kerül sor. Hazánk Szlovákiával együtt 20.6.2018-án írta alá az ezt biztosító Organising Agreementet. A döntő megrendezésének helyszínéül szolgáló (Magyarországon mindeddig megvalósult példa nélküli) egyedi létesítmény – előkészítést követő – tervezésének minimális időszükséglete 12 hónap, a kivitelezés időszükséglete pedig minimálisan 24 hónap, amelyet megelőzően szükséges a létesítmény tervezésére és kivitelezésére, valamint ezekhez kapcsolódóan lebonyolító szervezet és műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan is közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérő számára a feladat ellátása érdekében a beruházás megkezdéséhez mindenképpen szükséges egy beruházás-lebonyolító szervezet kiválasztása, és a vele történő szerződéskötés a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feladatokra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/10/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A Kbt. 40. §- ára tekintettel a közbeszerzési eljárás az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevők részére biztosítja.

2) Az értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében ugyanezen Útmutató 1. melléklet B. 1. pontja szerinti pontozás (pontkiosztás) és A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás. Az értékelés legkedvezőbb szintjei: projektvezető gyakorlati ideje esetében 60 hónap, létesítmények száma esetében 5 db, a (T), a (G) és a (V) tervellenőr esetében, valamint az ME-É, ME-M, ME-G, és az ME-V műszaki ellenőrök esetében a gyakorlati idő egyenként 60 hónap, a létesítmények száma egyenként 2 db.

3) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén nyilatkozat csatolása szükséges.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.

8) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a beruházás lebonyolító feladata egy és oszthatatlan, különös tekintettel a lebonyolító felelősségére. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

9) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, a jelen eljárás tárgyául szolgáló munkákkal azonos körben nagyobb mennyiség, több terület kapcsán. Ajánlatkérő ezeket jelen eljárás szerinti szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák az eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó feladatok lehetnek.

10) A felelősségbiztosítással, ISO tanúsítványokkal, projektmenedzsment szoftverrel kapcsolatos feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

11) A IV.2.6) pont alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

12) FAKSZ: Kerekes Anita 00181 dr. Budai Zoltán 00783.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

III.1.1) pont folytatása:

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a fenti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.3) pont folytatása:

Ajánlatkérő M/2.2-M/2.4 pontokban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az adott pontban megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!

IV.1.1) pont folytatása:

A fentebb ismertetett beruházási időszükségletekre, valamint a közbeszerzési eljárás időigényére is tekintettel ezen szervezet kiválasztására gyorsított nyílt eljárás kerül kiírásra.

IV.2.7) pont folytatása:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

VI.3.) pont folytatása:

13) Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2018