Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 405997-2017

Mostrar versión reducida

13/10/2017    S197

Polonia-Wędrzyn: Aves de corral

2017/S 197-405997

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Dirección postal: Wędrzyn
Localidad: Wędrzyn
Código postal: 69-211
País: Polonia
A la atención de: Katarzyna Ruszkowska
Correo electrónico: zp45@wp.pl
Teléfono: +48 261676145
Fax: +48 261676222

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: http://www.45wog.wp.mil.pl

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.3)Principal(es) actividad(es)
Defensa
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Część nr 1- dostawy mięsa z drobiu na 2018 rok; Część nr 2- dostawy wędlin z mięsa drobiowego na 2018 rok.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Código NUTS
II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności na 2018 rok z podziałem na części:
Część nr 1- dostawy mięsa z drobiu
Część nr 2- dostawy wędlin z mięsa drobiowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji.
Asortyment wraz ze wskazaną ilością towaru został wyszczególniony w tabeli nr 1 i nr 3, z zastrzeżeniem skorzystania z prawa opcji – tabela nr 2 i nr 4
2. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji umowy przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Wykonawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.
Uwaga!
Zamówienie z wykorzystaniem „opcji”- Cena jednostkowa netto w opcji nie może być inna niż cena jednostkowa netto w zamówieniu podstawowym.
W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej niż cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn i Skwierzyna oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg poniższego harmonogramu- tabela w SIWZ
4. Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego
w tabeli nr 2 i nr 4, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu produktów spożywczych podlegających zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w tabeli nr 2 i nr 4. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
5. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości i częstotliwości dostaw własnym transportem i na swój koszt do miejsca stacjonowania jednostek wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych, a nawet innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie kraju;
2) Zmniejszenia, w stosunku do wcześniej złożonych, ilości i częstotliwości dostaw
w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy
(np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych).
6. O zaistnieniu potrzeb wskazanych w ust. 5 Zamawiający powiadamia faxem lub mailem Wykonawcę, określając asortyment i ilość wyrobów podlegających zmniejszeniom lub dodatkowym dostawom, okres zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw, zmianę miejsca dostawy.
7. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w tym odszkodowawcze z uwagi na dodatkowe koszty) z tytułu zaistnienia sytuacji wskazanych w ust.5, poza zapłatą ceny za dostarczony towar.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

15112000 Aves de corral, 15131135 Embutidos de carne de ave

II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de tales opciones: Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji umowy przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Wykonawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.
UWAGA!
Zamówienie z wykorzystaniem „opcji”- Cena jednostkowa netto w opcji nie może być inna niż cena jednostkowa netto w zamówieniu podstawowym.
W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej niż cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania
Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego
w tabeli nr 2 i nr 4, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem asortymentu produktów spożywczych podlegających zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w tabeli nr 2 i nr 4. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1 Denominación: Dostawy mięsa z drobiu na 2018 rok
1)Breve descripción
Dostawy mięsa z drobiu na 2018 rok.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

15112000 Aves de corral, 15131135 Embutidos de carne de ave

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 2 Denominación: Dostawy wędlin z mięsa drobiowego na 2018 rok
1)Breve descripción
Dostawy wędlin z mięsa drobiowego na 2018 rok.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

15112000 Aves de corral, 15131135 Embutidos de carne de ave

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
1. Ustala się wadium w wysokości:
Część nr 1 – 6 180 PLN (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych – 00/100)
Część nr 2 – 4 700 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych -00/100)
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na dostawy żywności część nr 1- mięsa z drobiu na 2018 r; część nr 2- wędlin z drobiu na 2018 r.”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert.
Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia.
Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zgłoszone w terminie związania ofertą – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 33 parter, pok. 12), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert, tj. do 22.11.2017 r. do godz. 09:15.
W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.1.4)Otras condiciones particulares
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, określonych w SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
aktualnego na dzień składania ofert:
— Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej JEDZ) – o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy PZP sporządzone na podstawie Załącznika nr 7 do SIWZ.
W części IV Kryteria kwalifikacji, Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów oraz zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich (w zakresie warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp, wykonawcy wykazują swój łączny potencjał, a brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust 5 ustawy Pzp, każdy z wykonawców oddzielnie).
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 winno:

— zostać wypełnione przez wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia;

— zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl;

— zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
— zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.
W celu realizacji powyższego, wykonawca pobiera JEDZ zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej, następnie drukuje, podpisuje i załącza do oferty w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych
w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa (na wezwanie Zamawiającego):
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa (na wezwanie Zamawiającego):
— dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony i stosowany system HCCP.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli:
— Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż dla części nr 1 – 250 000 PLN dla części nr 2- 180 000 PLN obejmującą również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary.
Wykonawca zobowiązuje się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia
do końca trwania umowy.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli:
— Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, na łączną wartość nie mniejszą niż dla części nr 1 – 250 000 PLN brutto dla części nr 2- 180 000 PLN brutto.
d) wykażą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentu potwierdzającego, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony i stosowany system HCCP.
c) W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, do oferty należy załączyć zaświadczenie lub decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r., poz 1577)
lub
decyzję administracyjną lub zaświadczenie, właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz 594)
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730).
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación

1. Cena. Ponderación 60

2. Czas reakcji na reklamację jakościową. Ponderación 40

IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
75/2017/SŻ
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
22.11.2017 - 09:15
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
polaco.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
en días: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 22.11.2017 - 9:45

Lugar:

Wędrzyn

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: Październik 2018.
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwołwcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10.10.2017