We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 406038-2021

10/08/2021    S153

Poland-Jaworzno: Construction work

2021/S 153-406038

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie
Postal address: ul. Grunwaldzka 33
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-600
Country: Poland
E-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl
Telephone: +48 326181586
Fax: +48 326181501
Internet address(es):
Main address: www.um.jaworzno.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ulic (...)

Reference number: BZ.271.1.37.2020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ul. Krakowskiej wraz z tarczą skrzyżowania ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 068 719.85 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45220000 Engineering works and construction works
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ul. Krakowskiej wraz z tarczą skrzyżowania ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie.

Zakres robót obejmuje: 1/ Przebudowę DK 79 w Jaworznie poprzez poprowadzenie nowego śladu Drogi Krajowej o długości 1,58 km wraz z wykonaniem pięcioprzęsłowego wiaduktu drogowego o dł. 153 m przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów;

2/Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy starodroża ul. Krakowskiej w Byczynie, w rejonie skrzyżowania z ul. Gwardzistów i Abstorskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i wykonawcza ”Budowy nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości 1300m wraz z wiaduktem drogowym" , STWiORB oraz projekt funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy ul. Krakowskiej w Byczynie w rejonie skrzyżowania z ul. Gwardzistów i Abstorskich (...) .

2. 2.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, okres gwarancji 40 % (dotyczy sekcji II.2.5) ogłoszenia). Kryterium gwarancyjne dotyczy utrzymania i pielęgnacji zieleni w zakresie przedmiotowej części zamówienia. Dla tego rodzaju prac wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót.

3. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, art. 36a ust. 2 Pzp - nie mają zastosowania.Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia przypadku nieotrzymania środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów przewiduje się unieważnienie postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-627246
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: BZ.271.1.37.2020
Title:

„Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ulic (...)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 3
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
Postal address: ul. Energetyczna 10
Town: Będzin
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 420504
Country: Poland
E-mail: biuro@banimex.pl
Telephone: +48 322677998
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 068 719.85 PLN
Total value of the contract/lot: 28 916 194.02 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

roboty drogowe oraz część robót mostowych, ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieci elektroenergetyczne, budowa oświetlenia drogowego, sygnalizacja świetlna, przebudowa sieci teletechnicznej, usługi i nadzory specjalityczne, tymczasowa organizacja ruchu, prace projektowe

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .odt (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu wykonawca zaszyfrował ofertę.W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl (zamawiający zaleca stosowanie tego sposobu) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji).

4. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany oferty odbywa się za pośrednictwem:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP

5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym oraz właściwą część JEDZ. W przypadku gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać je w JEDZ.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ (www.bip.jaworzno.pl), informacji, o której mowa w art. 86ust.5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie wymaga się

złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ, dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zgodnie z art. 179 Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2021