Forniture - 406054-2019

29/08/2019    S166

Bulgaria-Satovcha: Elettricità

2019/S 166-406054

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Dikchan“
Numero di identificazione nazionale: 2016275060230
Indirizzo postale: ul. „Todor Shopov“ No. 39
Città: s. Satovcha
Codice NUTS: BG413 Благоевград
Codice postale: 2950
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Mevdet Yahova — yuriskonsult
E-mail: ddssatovcha@abv.bg
Tel.: +359 887272718
Fax: +359 75412070
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.dls-dikchan.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/529
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: териториално поделение на ДП
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, ловностопанска дейност

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“ за срок от 36 месеца

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на поръчката е доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“ за срок от 36 месеца.

Доставката на нетно количество електрическа енергия на ниско напрежение и координация на балансираща група ще се извършва в обекти, както следва:

1. Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 39, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

2. Ремонтна работилница, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 101, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 970.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Благоевград
Luogo principale di esecuzione:

1. Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 39, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

2. Ремонтна работилница, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 101.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Доставката на нетно количество електрическа енергия на ниско напрежение и координация на балансираща група ще се извършва в обекти, както следва:

1. Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 39, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

2. Ремонтна работилница, находяща се в с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 101, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

Договорът влиза в сила, считано от датата на регистриране на първия товаров график на възложителя в „Енергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, за което изпълнителят изпраща писмено уведомление до възложителя.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на регистриране на първия товаров график на възложителя в системата на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, или достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 11 970,00 BGN (единадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева) без ДДС.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 970.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участникът следва да:

1. Притежава лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Забележка: В случай че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, изискването за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, от ЗЕ се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на стандартна балансираща група“.

2. Да е регистриран в електроенергийния системен оператор (ЕСО) като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и статус „активен“.

3. Да е регистриран в електроенергийния системен оператор (ЕСО) като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентификационен номер/EIC код и статус „активен“.

За удостоверяване на горепосочените обстоятелства се попълва част IV, раздел А, „Годност“ от ЕЕДОП.

Възложителят не изисква документи за доказване на горепосочените обстоятелства, тъй като чрез публичен регистър има достъп до информацията — чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

При подписване на договора определеният изпълнител представя копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия за електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Участникът следва да има опит в изпълнението на доставки с идентичен или сходен предмет и обем.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

До участие се допускат участници, които са изпълнили успешно минимум 1 (една) доставка за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Като сходен предмет следва да се приеме всеки договор за доставка на електрическа енергия.

Участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

Участникът задължително прилага и доказателство за извършената/ите доставка/и.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/10/2019
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:

Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 39

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Отварянето на офертите е публично. На отварянето могат да присъстват кандидатите или упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/08/2019