Varer - 406168-2019

Submission deadline has been amended by:  415413-2019
29/08/2019    S166    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Randers: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 166-406168

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Sanne Svendsen
Telefon: +45 89151239
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3dbea84-0ff4-4700-9254-bd11635929d2/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3dbea84-0ff4-4700-9254-bd11635929d2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3dbea84-0ff4-4700-9254-bd11635929d2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3dbea84-0ff4-4700-9254-bd11635929d2/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af kompressionsstrømper

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af kompressionsstrømper, måltagning til og levering af kompressionsærmer og -handsker samt levering af strømpepåtagere til Randers Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af kompressionsstrømper, ekskl. måltagning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af kompressionsstrømper (benstrømper), ekskl. måltagning. Dog skal leverandøren oplære ordregivers personale i måltagning og påtage sig måltagning af komplicerede tilfælde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af kompressionsærmer og kompressionshandsker, inkl. måltagning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter måltagning til og levering af kompressionsærmer (armstrømper) og kompressionshandsker (defineret som handsker med kompression, ikke handsker til påtagning).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af på-/aftagere og påtagerhandsker

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af udstyr til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang.

Tilsvarende art:

- Delaftale 1: Levering af kompressionsstrømper og opmåling hertil/oplæring i at tage mål,

- Delaftale 2: Levering af kompressionsærmer og -handsker samt opmåling hertil,

- Delaftale 3: Levering af strømpepåtagere og påtagerhandsker.

Tilsvarende omfang:

Min. 2 referencer som har løbet i min. 2 år på tidspunktet for afgivelse af tilbud og som til sammen har en årlig værdi på mindst 50% af de(n) delaftale(r), som der bydes på.

Det vil sige at en tilbudsgiver som byder på en delaftale, skal have min. 2 referencer og en tilbudsgiver, som byder på 3 delaftaler, som udgangspunkt skal have min. 6 referencer. Dog kan det i sidstnævnte tilfælde være tilstrækkeligt med færre referencer, hvis referencerne omfatter produkterne/ydelserne fra mere end en delaftale. Eksempel: Hvis en tilbudsgiver byder på både delaftale 1 og delaftale 3 og har 2 referencer, som omfatter både levering af kompressionsstrømper inkl. måltagning og levering af strømpepåtagere og som størrelsesmæssigt svarer til 50% af både delaftale 1 og 3, er det tilstrækkeligt med 2 referencer i alt. I så fald behøver der ikke være 4 referencer (2 referencer til delaftale 1 og 2 referencer til delaftale 3).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/09/2019
Tidspunkt: 16:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2019