Usługi - 406182-2020

31/08/2020    S168

Austria-Wiedeń: Zarządzanie mediami społecznościowymi i usługami internetowymi dla Komisji Europejskiej i centrów informacyjnych Europe Direct w Austrii

2020/S 168-406182

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.VI — Vienna — Representation in Austria
Adres pocztowy: Wipplingerstraße 35
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: 1010
Państwo: Austria
E-mail: COMM-REP-VIE-AUSSCHREIBUNG@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6907
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6907
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie mediami społecznościowymi i usługami internetowymi dla Komisji Europejskiej i centrów informacyjnych Europe Direct w Austrii

Numer referencyjny: COMM/VIE/2020/OP/0029
II.1.2)Główny kod CPV
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zarządzanie mediami społecznościowymi i usługami internetowymi dla Komisji Europejskiej i centrów informacyjnych Europe Direct w Austrii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zob. załączone dokumenty zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zarządzanie mediami społecznościowymi i usługami internetowymi dla Komisji Europejskiej i centrów informacyjnych Europe Direct w Austrii. Więcej informacji podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. pkt I.3.5 projektu umowy ramowej. Umowa może zostać wznowiona 3-krotnie na maksymalny okres 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. załączone dokumenty zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Oczekuje się, że otwarcie nastąpi w siedzibie instytucji zamawiających,w Przedstawicielstwie KE w Wiedniu, pod adresem: Wipplingerstraße 35, 1010 Vienna, AUSTRIA

W razie zmiany sytuacji (np. w związku z trwającą pandemią koronawirusa), otwarcie odbywać się w formie wideokonferencji lub może nie zostać zorganizowane publicznie. W takim wypadku informacje będą przekazywane za pośrednictwem platformy „etendering”.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

W przypadku gdy organizacja publicznego otwarcia ofert nie będzie możliwa, oferenci zostaną odpowiednio powiadomieni o wyniku otwarcia w ciągu 3 dni roboczych od daty otwarcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020