Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 406282-2021

Submission deadline has been amended by:  451497-2021
10/08/2021    S153

Poland-Warsaw: Gas masks

2021/S 153-406282

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-624
Country: Poland
E-mail: ewa.zalewska@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011661
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Dostawa sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi)."

Reference number: 115/Cut/21/EZ
II.1.2)Main CPV code
35814000 Gas masks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi).

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1. Policyjna maska pełnotwarzowa wraz z systemem wymuszonego obiegu powietrza oraz bocznymi filtropochłaniaczami w ilości 21 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35814000-3,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1. Policyjna maska pełnotwarzowa wraz z systemem wymuszonego obiegu powietrza oraz bocznymi filtropochłaniaczami w ilości 21 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2. Izolacyjna odzież ochronna w ilości 42 kpl (21 kpl. izolacyjnej odzieży i 21 kpl. izolacyjnej odzieży treningowej) zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35113410-6,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2. Izolacyjna odzież ochronna w ilości 42 kpl (21 kpl. izolacyjnej odzieży i 21 kpl. izolacyjnej odzieży treningowej) zgodnie z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3. Filtracyjna odzież ochronna (skrytego noszenia) w ilości 63 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35113410-6,

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 3. Filtracyjna odzież ochronna (skrytego noszenia) w ilości 63 kpl zgodnie

z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4. Przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych w ilości 1a- 2 sztuki (zamówienie podstawowe), 1b- do 1 sztuka (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35810000 Individual equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 4. Przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych w ilości 1a- 2 sztuki (zamówienie podstawowe), 1b- do 1 sztuka (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

- zakup podstawowy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.12.2021 r.

- zakup opcjonalny do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.12.2021 r.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystania z prawa opcji

w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po terminie wskazanym w ust. powyżej po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5. Kieszonkowy sygnalizator promieniowania gamma w ilości 1a- 5 sztuk (zamówienie podstawowe), 1b- do 3 sztuk (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35810000-5,

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35810000 Individual equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 5. Kieszonkowy sygnalizator promieniowania gamma w ilości 1a- 5 sztuk (zamówienie podstawowe), 1b- do 3 sztuk (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

- zakup podstawowy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.12.2021 r.

- zakup opcjonalny do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.12.2021 r.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystania z prawa opcji

w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po terminie wskazanym w ust. powyżej po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6. Indywidualny zestaw do odkażania w ilości 6 sztuk, zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35810000-5.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35810000 Individual equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 6. Indywidualny zestaw do odkażania w ilości 6 sztuk, zgodnie z załącznikiem nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. dla części nr 1, 2, 3, 4, 5.

koncesja MSW lub MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 i 1495) a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888).

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wypełnienia w części IV „Kryteria kwalifikacji” Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie sekcji „α („alfa”).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/09/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/09/2021
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdziale XI SWZ „Podmiotowe środki dowodowe”.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 2 rozdziału XI SWZ.

II. Warunki udziału i wymagane dokumenty określa rozdz. VII i VIII SWZ.

III. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy mimo, że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2021