Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 406363-2020

31/08/2020    S168

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 168-406363

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Капка Баховска
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451953
Факс: +359 29508452
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bnb.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Българска народна банка
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити“,

— обособена позиция № 2 „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG315 Ловеч
код NUTS: BG424 Смолян
Основно място на изпълнение:

Сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция №1 е предвидено възлагането на демонтажни работи и довършителни работи като подмяна на ВиК инсталации, на подовите настилки, фаянс; ремонт на тавани и стени, ремонт на покриви; бояджийски работи и др. Видът и прогнозните количества на дейностите са подробно описани в техническа спецификация „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новопридобити“. Гореописаните строително-монтажни работи (СМР) имат характера на текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като при тях не се засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата, а също и не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG315 Ловеч
код NUTS: BG424 Смолян
Основно място на изпълнение:

Сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната.

Извозването на отпадъци е на територията на Столична община.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 2 е предвидено извършването на товаро-разтоварни и транспортни дейности във вид и количества, подробно описани в техническа спецификация на възложителя за обособена позиция № 2 „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“ – приложение № 1б, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Предвидени са услуги по пренасяне и транспортиране на товари, извозване на отпадъци от сградите на територията на гр. София до определени от Столична община депа за отпадъци и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 101-243450
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-76230
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нео Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201090255
Пощенски адрес: район „Люлин“, ул. „Добри Немиров“, бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1324
Държава: България
Електронна поща: neo1969@abv.bg
Телефон: +359 898680244
Факс: +359 898680244
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 800 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/08/2020