Roboty budowlane - 406394-2020

31/08/2020    S168

Polska-Wojkowice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 168-406394

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6252465724
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 125
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wroński
E-mail: poczta@wojkowickiewody.pl
Tel.: +48 327602078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wojkowickiewody.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dostarczanie wody i odbiór ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – etap II

Numer referencyjny: WPM.271.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie („zaprojektuj i wybuduj”) robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II” w zakresie:

— wykonania koncepcji budowy kanalizacji,

— wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

— pełnienia nadzoru autorskiego,

— wykonania robót budowlanych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 33 935 171.70 PLN / Najdroższa oferta: 53 407 333.08 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71351910 Usługi geologiczne
71355000 Usługi pomiarowe
72310000 Usługi przetwarzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wojkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zrealizowania przez Wykonawcę m.in. następujących czynności:

a) sporządzenie koncepcji (co najmniej dwuwariantowej – w zakresie optymalizacji tras i rodzaju kanalizacji) techniczno-ekonomicznej i kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w zakresie i formie wskazanej w PFU oraz w SIWZ wraz z uzyskaniem kompletu wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie w wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

b) Nadzór autorski nad dokumentacją projektową

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad wykonaniem zaprojektowanych robót wraz ze wszystkimi wynikającymi z pełnienia nadzoru obowiązkami.

c) Roboty budowlane

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

— wykonanie wszelkich prac przygotowawczych (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej), koniecznych do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,

— wykonanie kamerownia kanalizacji ogólnospławnej na odcinkach, podlegających przepięciu lub w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji, a jeżeli to będzie konieczne również wyczyszczenia i udrożnienia kanału w celu wykonania kamerowania,

— budowę nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice dla obszarów nieskanalizowanych w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Stara, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej-Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny i Strażackiej. Łączną długość sieci kanalizacji sanitarnej określi koncepcja i dokumentacja projektowa, budowana kanalizacja nie może wykraczać poza obszar wyznaczony w Programie funkcjonalno-użytkowym, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

— rozdział (przebudowę) sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Proletariatu, Paderewskiego, Morcinka. Połanieckiej. Pułaskiego, Kilińskiego, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej, Głowackiego, Długosza wraz z przepięciem przyłączy kanalizacyjnych z sieci ogólnospławnej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i odbudową uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji ogólnospławnej, która stanie się kanalizacją deszczową. Łączną długość budowanej w ramach rozdziału kanalizacji sanitarnej określi koncepcja i dokumentacja projektowa, jednakże budowana kanalizacja nie może wykraczać poza obszar wyznaczony w Programie funkcjonalno-użytkowym, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

— wybudowanie kolektorów tłocznych o średnicach Dz/Dw 110/90 i 125/110,

— wybudowanie z przyłączem energetycznym sieciowych przepompowni ścieków o łącznej wydajności Q= 80 m3/h dla całej inwestycji, przy czym spodziewany dodatkowy napływ ścieków sanitarnych na oczyszczalnię ścieków sanitarnych w Wojkowicach po realizacji inwestycji i komplecie przyłączeń oszacowano na rząd wielkości dobowo do 300 m3,

— wybudowanie przydomowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi, umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi kanalizacji; przy czym, koncepcja i projekt może zredukować ich liczbę, względem liczny przepompowni określonej w PFU, przez inne rozwiązania projektowe odprowadzania ścieków,

— włączenie nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci,

— odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po robotach w zakresie wskazanym przez zarządcę drogi w decyzji o zajęciu pasa drogowego

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania dostępna na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości na roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość materiałów (rur) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu: kierownika (koordynatora) zespołu projektowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu: kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0126/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-218656
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – etap II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000546744
Adres pocztowy: Mochnaczka Wyżna 118
Miejscowość: Krynica Zdrój
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-380
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@machnik.pl
Tel.: +48 184761746
Adres internetowy: www.machnik.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 440 804.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 906 861.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej również: jednolity dokument), sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskim wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający w dniu 3 marca 2020 r. złożył wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie wkładu własnego wymaganego do sfinansowania niniejszego zamówienia.

W przypadku gdy przedmiotowe środki nie zostaną przyznane, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego i obejmujących swoim zakresem powtórzenie podobnych robót budowanych. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SIWZ dostępnej pod adresem: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

e) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w dziale VI ustawy.

3. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2020