Fournitures - 406478-2021

10/08/2021    S153

België-Brussel: Kipauto's

2021/S 153-406478

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: CDA.FO.Unit@brucity.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417063
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F011847%2FPTL-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vrachtwagens met CNG-motor voor het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vrachtwagens

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/011847/PTL-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200 Kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van vrachtwagens met CNG-motor voor het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vrachtwagens

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 314 050.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met CNG-motor en uitgerust met een kiepbak, en de overname van twee afgeschreven vrachtwagens.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van een vrachtwagen met CNG-motor en uitgerust met een kiepbak, en de overname van twee afgeschreven vrachtwagens.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig. / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg voor het geheel (onderstel en bovenbouw). / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 496.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 220
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde looptijd is de maximale leveringstermijn van het voertuig, uitgedrukt in

werkdagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met CNG-motor en uitgerust met een kiepbak en een kraan, en de overname van een afgeschreven vrachtwagen.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van een vrachtwagen met CNG-motor en uitgerust met een kiepbak en een kraan, en de overname van een afgeschreven vrachtwagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig. / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal. / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg voor het geheel (onderstel en bovenbouw). / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 173 554.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 250
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

- Achteruitrijcamera met monitor in de cabine

- Geïntegreerde GPS en handsfree GSM-installatie (telefoon inbegrepen)

- Een net en waterafstotend zeil (700 g/m²) met passende lussen op maat

- Hydraulische rotator met onbeperkte draaiing uitgerust met een snel(ont)koppelingssysteem om snel en zonder speciale werktuigen van grijper te wisselen

- Grijper voor bulkmateriaal en grondwerken

- Volledige radiobesturing via afstandsbediening met batterijlader en 2 batterijen

- Luchtvering achteraan, elektronisch geregeld met afstandsbediening in de cabine

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde looptijd is de maximale leveringstermijn van het voertuig, uitgedrukt in

werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van drie leveringen van een vrachtwagen met een thermische motor en een bovenbouw die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Elke levering heeft een waarde exclusief btw van minstens € 80.000,00 voor perceel 1 en € 150.000,00 voor perceel 2.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/09/2021
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be

- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2021