Varer - 406479-2020

31/08/2020    S168

Danmark-København: Kameraudstyr til hastighedskontrol

2020/S 168-406479

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Sigersted Andersen
E-mail: MAN068@POLITI.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.politi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/rigspolitiet/md/markedsdialog_om_atk-maaleudstyr
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk dialog vedr. udstyr til automatisk trafikkontrol (ATK-måleudstyr)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34971000 Kameraudstyr til hastighedskontrol
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud med henblik på levering af automatisk trafikkontrol (ATK-måleudstyr, som omfatter både kamera og software) i sammenhæng med levering af tilhørende ”fotovogne”, dvs. egnede køretøjer, som er specialindrettede til ATK-måleudstyr. Der er som udgangspunkt tale om levering af ca. 100 stk. ATK-enheder (ATK-måleudstyr og ”fotovogne”, som en samlet løsning).

Udstyret skal kunne dokumentere fartoverskridelse med billede indeholdende frontnummerplade og fører. Herudover ønsker Rigspolitiet at etablere en høj automatisering af den efterfølgende databehandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
35200000 Udstyr til politiet
50411000 Reparation og vedligeholdelse af måleapparater
50411400 Reparation og vedligeholdelse af hastighedsmålere
50433000 Kalibreringstjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker Rigspolitiet indsigt i markedets muligheder via en teknisk dialog om levering af en komplet løsning, der består af ATK-måleudstyr (kameraer og soft-ware) og køretøjer (”fotovogne”). I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at få besvaret en række spørgsmål, der vedrører økonomi, funktionalitet, kvalitet, samarbejde mv. Den tekniske dialog skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det kommende udbud. Rigspolitiet gør opmærksom på, at det er i orden, hvis leverandøren ikke kan svare på alle spørgsmålene. Leverandøren kan derfor godt nøjes med at svare på nogle af de stillede spørgsmål.

Den tekniske dialog består af en skriftlig proces med henblik på at få markedets feedback på en række stillede spørgsmål. Dialogen kan tilgås via: https://www.comdia.com/rigspolitiet/md/markedsdialog_om_atk-maaleudstyr

Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.

Såfremt Rigspolitiet finder det relevant, vil Rigspolitiet, baseret på de modtagne besvarelser, forbeholde sig retten til at invitere udvalgte potentielle leverandører til mundtlige dialogmøder, der så vidt muligt afholdes fysisk i København i tidsperioden 15.-25. september 2020. Udvælgelsen af leverandører sker på baggrund af besvarelserne af Rigspolitiets stillede spørgsmål på Comdia under hensyn til, at Rigspolitiet har et repræsentativt udsnit af markedet. Leverandørerne bedes indsende besvarelse af de stillede spørgsmål senest d. 10. september 2020 kl. 10.00 for at komme i betragtning til et eventuelt dialogmøde. Det er dog altid muligt at fremsende besvarelser på spørgsmålene efterfølgende. Dialogmødet består af leverandørens mundtlige forelæggelse af en skriftlig præsentation på baggrund af de informationer og tema-er, der forinden er givet af Rigspolitiet samt eventuelle supplerende spørgsmål fra Rigspolitiet. Det er Rigspolitiets forventning, at leverandøren i sin tilgang sammenligner Rigspolitiet med andre relevante og sammenlignelige kunder, fremfører erfaringer, som leverandøren har gjort sig, samt at leverandøren sætter disse i forhold til de generelle tendenser i markedet. Rigspolitiet ønsker også en fremvisning af leverandørens ATK-måleudstyr samt hvordan disse kan integreres i fotovogne. Dialogmødet vil bestå i ét bilateralt møde af maks. 2 timers varighed mellem den pågældende leverandør og Rigspolitiet. Møderne vil blive gennemført på dansk.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på høringen og give potentielle leverandører mulighed for at komme med input til de stillede spørgsmål.

Rigspolitiet gør opmærksom på, at såfremt man ikke inviteres til at deltage i den tekniske dialog, ikke har en betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med prækvalifikationen er en egnethedsvurdering, mens formålet med den tekniske dialog er at opnå øget viden om og indsigt i, hvordan markedet fungerer.

Rigspolitiet forbeholder sig ret til under et efterfølgende udbud at anvende enhver information, som virksomheder afgiver i en anmodning om at deltage eller under den tekniske dialog, medmindre virksomheden forudgående har tilkendegivet, at informationen afgives i fortrolighed, udgør en forretningshemmelighed eller er omfattet af eksklusive enerettigheder. Det bemærkes for en god ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i den tekniske dialog, ikke godtgøres af Rigspolitiet. Som afslutning på den tekniske dialog udarbejder Rigspolitiet et afsluttende notat, hvoraf opsamling på processen samt eventuel supplerende information med videre vil fremgå. Relevante oplysninger fra notatet vil blive gjort tilgængeligt i forbindelse med det planlagte udbud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2020