Varer - 406595-2020

31/08/2020    S168

Danmark-København: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2020/S 168-406595

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tabs@ssi.dk
Telefon: +45 32688520
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278005&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278005&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pipetteringsrobot

Sagsnr.: 20/08712
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen vedrører levering, opstilling og installering af 2 pipetteringsrobotter der kan passe ind i størrelsen bredde 135 cm og dybde 110 cm. (PR) til pipettering af primære patientprøver, ekstraheret DNA/RNA og udportionering af PCR mastermix/positive kontroller. Aftalen Inkluderer endvidere tid til programmering af Costum protokoller, undervisning og en all-inklusive garanti. Den ønskede robot skal bruges i afdeling for virus og mikrobiologisk special diagnostik som er placeret i det faglige spor Infektionsberedskab. Afdelingen udfører opgaver for både det humane, og det veterinære, beredskab. Der er tale om rutinediagnostik inden for diagnosticering af bakterie- og virusinfektioner, samt undersøgelse af antistofstatus som led i vaccinationsudredning eller immunologisk udredning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører levering, opstilling og installering af 2 Pipetteringsrobotter (PR) til pipettering af primære patientprøver, ekstraheret DNA/RNA og udportionering af PCR mastermix/positive kontroller. Aftalen Inkluderer endvidere tid til programmering af Costum protokoller, undervisning og en all-inklusive garanti. Den ønskede robot skal bruges i afdeling for virus og mikrobiologisk special diagnostik som er placeret i det faglige spor infektionsberedskab. Afdelingen udfører opgaver for både det humane, og det veterinære, beredskab. Der er tale om rutinediagnostik inden for diagnosticering af bakterie- og virusinfektioner, samt undersøgelse af antistofstatus som led i vaccinationsudredning eller immunologisk udredning. Afdeling for virus & mikrobiologisk diagnostik udfører special diagnostik og rådgivning for virusinfektioner samt serologiske undersøgelser for både bakterier og virus. Afdelingen er landets centrale laboratorium for human virologi med overvågning af virusinfektioner samt forskning og udvikling inden for området. Afdelingen omfatter nationale WHO-centre for influenza, polio og mæslinger/røde hunde. Endvidere er afdelingen en del af det europæiske netværk til overvågning af virusinfektioner ved deltagelse i European Network for Imported Viral Diseases (ENIVD). Afdelingen udfører ca. 100 000 diagnostiske undersøgelser årligt fordelt på mere end 200 forskellige analyser for humanpatogene mikroorganismer. Afdelingens væsentligste diagnostiske analyser er ISO-17025 akkrediterede. Endvidere er afdelingen godkendt til at udføre PCR-analyser under GMP.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produktkrav / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitative krav / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Service krav / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på all-inklusiv servicekontrakt i 3 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på 2 000 000 DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på 15 % hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal vedlægge en udvidet serviceattest, som omfatter eventuelle udenlandske bestyrelses- eller direktionsmedlemmer. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. 5 000 000 DKK per skadesbegivenhed. Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på 2 000 000 DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på 15 % hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal vedlægge en udvidet serviceattest, som omfatter eventuelle udenlandske bestyrelses- eller direktionsmedlemmer. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. 5 000 000 DKK per skadesbegivenhed.

Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (f.eks. ISO el. lign.). Dokumentation skal understøtte, at kvalitetssikringssystemet har været gældende i min. 2 ud af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det anførte kvalitetssikringssystemet skal kunne dokumenteres aktivt i hele aftaleperioden.

Ordregiver bedes angive mindst 2 referencer der skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang og varighed.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (f.eks. ISO el. lign.). Dokumentation skal understøtte, at kvalitetssikringssystemet har været gældende i min. 2 ud af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det anførte kvalitetssikringssystemet skal kunne dokumenteres aktivt i hele aftaleperioden.

Ordregiver bedes angive mindst 2 referencer der skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang og varighed.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/05/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/09/2020
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på Naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2020