Suministros - 406653-2020

Submission deadline has been amended by:  471700-2020
31/08/2020    S168

Hungría-Budapest: Equipo y material informático

2020/S 168-406653

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_13960533
Dirección postal: Szentkirályi utca 28.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1088
País: Hungría
Persona de contacto: Jenei László
Correo electrónico: jenei.laszlo@ppke.hu
Teléfono: +36 705075278
Fax: +36 13180507
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ppke.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000624842020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000624842020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Oktatási intézmény
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informatikai keretmegállapodás - 2020

Número de referencia: EKR000624842020
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Informatikai eszközök beszerzése keretmegállapodás keretében a II.2.4) pont és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 250 000 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
30213000 Ordenadores personales
30213100 Ordenadores portátiles
30213200 Tabletas digitales
30213300 Ordenadores de mesa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Código NUTS: HU12 Pest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26-30.

2500 Esztergom, Majer István út 1-3.

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.

1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

1083 Budapest, Práter u. 50/A

2500 Esztergom, Kossuth út 25.

1085 Budapest, Horánszky u. 20.

1052 Budapest, Petőfi S. u. 11. 4/18.

II.2.4)Descripción del contrato:

Informatikai eszközök beszerzése keretmegállapodás keretében:

Notebookok, személyi számítógépek, monitorok valamint ezen kategóriába nem tartozó hardver kiegészítők beszerzése a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

A keretmegállapodás az aláírásának napjától számított 24 hónapra vagy a nettó 250 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.

A szállítandó termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Számítógép

DVD író

Videókártyák

Processzorok

Alaplapok

Adattárolók

DDR Memóriák

Egér Billentyűzet

Notebook táska

Kábelek/átalakítók

Monitorok

Tablet PC

Hálózati kártya

Hálózati eszközök

Memória

Szerver alkatrészek

A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására nem köteles.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az asztali számítógépek esetén a gépeket összeszerelt állapotban kell leszállítani.

Ajánlatkérő új eszközre kér ajánlatot, használt eszköz nem fogadható el.

A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („Feolvasólapon szerepeltetendő nettó ajánlati ár”)

Vevő a keretösszeg 10 %-a erejéig jogosult a Keretösszeg terhére olyan informatikai anyagot vagy kis értékű tárgyi eszközt megrendelni Eladótól, amelynek szükségessége a Közbeszerzési Eljárás előkészítése során nem volt előre látható. Az ebbe a termékkörbe tartozó informatikai anyagok vagy tárgyi eszközök megrendelése tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt alkalmazza.

Az eseti megrendelések teljesítési határidejére vonatkozó előírásokat a KM tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 250 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A keretmegállapodás egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a keretmegállapodás eredeti lejárati idejét legalább 60 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§ (1) bek. b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai KDot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm..rend 3. § is irányadó. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a KM teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kormányrendelet előírja – feltünteti az EEKD megfelelő részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való megfelelés – mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani. Az AK a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 69.§ (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (informatikai eszközértékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) és (11a) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7) bekezdése is irányadóak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (informatikai eszközök) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 50 000 000 HUF értéket.

Informatikai eszköz alatt érti ajánlatkérő az alábbiakat: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök,, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

Az ajánlattevőnek a KM teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, legjelentősebb szállításaira vonatkozó referencia/referenciák ismertetésével.

Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 22.§ figyelembe vételével: az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szállítás tárgya és mennyisége - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel),

— a teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legalább 50 000 000 HUF értékű informatikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Informatikai eszköz alatt érti ajánlatkérő az alábbiakat: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök,, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök.

Az alkalmasság több referenciával is igazolható.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A szerződés (KM) biztosítékai:

Késedelmi kötbér:

Amennyiben Eladó valamely eseti megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Ajánlatkérő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem minden naptári napja után az eseti megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 1 %-a, az adott megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat vonatkozásában összesen legfeljebb a megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér:

Ha valamely eseti megrendelés olyan okból, amelyért Eladó felelős, meghiúsul (így különösen, de nem kizárólagosan: Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja; a teljesítés az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül), úgy Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eseti megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 20 %-a.

Ajánlatkérő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek nyertes ajánlattevő köteles 5 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben nyertes ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott - kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) és (10) bekezdések feltételeinek teljesülése esetén.

Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel.

Vevő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

Jótállás a KD műszaki leírás ártáblázata és a KD részét képező szerződéstervezetben (KM) rögzítettek szerint.

Fő finanszírozási feltételek:

Az ellenérték kiegyenlítése az adott megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat tekintetében az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.

Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db) a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be az adott megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat vonatkozásában.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF

Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések alapját a Vevő által a megrendelést megelőzően bekért aktuális árakat tartalmazó árajánlat (a továbbiakban: Árajánlat) képezi. Eladó az árajánlatot köteles a Vevő által részére megküldött árajánlatkérés kézhezvételét követő 5 naptári napon belül Vevő részére megküldeni. Felek rögzítik, hogy az Árajánlat bekérése nem keletkeztet ajánlati kötöttséget Vevő részéről. Az Árajánlatnak legalább 30 naptári napig kell érvényesnek lennie. Az Árajánlatban szereplő aktuális ár egy adott Termék vonatkozásában nem lehet magasabb, mint az Eladó által a Közbeszerzési Eljárás során megajánlott ár.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 13:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bek. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan elérhetővé teszi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § rendelkezéseire.

4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2a) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].

8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját alkalmazza.

12. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170; Erdei Gábor, lajstromszám: 01061.

14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

16. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

17. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

18. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet (KM)tartalmazza.

19. Szakmai ajánlatnak minősül a termék gyártójak, típusának megjelölése, mely nem hiánypótolható (IT_keret_eszközök táblázatban kérjük megadni)..

Emellett kérjük benyújtani a megajánlott termékek teljes leírását az ajánlat részeként, amennyiben helyettesítő terméket ajánl meg ajánlattevő.

20. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár értékelése szolgálja.

21. Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására Kbt. 105. § (1) a) pontja alapján kerül sor, azaz ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza. A Kbt. 104. § (3) bekezdésre figyelemmel a keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A KM 2. részében a termék-, árlistában szereplő termékeket az értékelési szempontokra adott ajánlattevői áron köteles szállítani. AK egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyisége alapján eseti megrendelést küld ki melyre AT árajánlata alapján azt köteles leszállítani az ATként szerződő fél a keretmegállapodásban meghatározott határidőn belül, az egyedi megrendelésben foglalt helyszínre.

22. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, az ugyanis a gazdasági ésszerűséggel összegyeztethetetlen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/08/2020