Lavori - 406693-2018

18/09/2018    S179    - - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Stazione della metropolitana

2018/S 179-406693

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Cechia
Persona di contatto: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 270006261
E-mail: vz@akvt.cz
Codice NUTS: CZ010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s.r.o.
02476649
Panská 895/6
Praha
110 00
Cechia
Persona di contatto: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 270006261
E-mail: vz@akvt.cz
Codice NUTS: CZ01

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace stanice metra Opatov

II.1.2)Codice CPV principale
45234125 - UB03
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Opatov“ v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt Praha, a.s., IČO: 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (dále také jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude s ohledem na citlivou povahu v ní obsažených informací a údajů a z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti Pražského metra poskytována dodavatelům až po předložení Prohlášení o mlčenlivosti podepsaného osobou oprávněnou jednat za příslušného dodavatele. Bližší informace jsou obsaženy v čl. 16 této zadávací dokumentace.

Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a platnými právními předpisy.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 192 100 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45300000
45234122
45000000
45234000
45230000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ01
Luogo principale di esecuzione:

Místem plnění veřejné zakázky je Praha 4, katastrální území Chodov a Opatov.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Opatov“ v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt Praha, a.s., IČO: 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (dále také jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude s ohledem na citlivou povahu v ní obsažených informací a údajů a z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti Pražského metra poskytována dodavatelům až po předložení Prohlášení o mlčenlivosti podepsaného osobou oprávněnou jednat za příslušného dodavatele. Bližší informace jsou obsaženy v čl. 16 této zadávací dokumentace.

Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a platnými právními předpisy.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 192 100 000.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 243
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP-PPR), případně jiný dotační titul.

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zadavatel z důvodu rozsahu profesní způsobilosti odkazuje na zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů prokazujících, že je oprávněn k:

• provádění staveb, vč. jejich změn a odstraňování,

• výrobě, instalaci a opravám elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a elektronických součástek,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám zdvihacích zařízení,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení.

Bližší informace jsou v ZD.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Není požadována

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Zadavatel tímto oznamuje dodavatelům, že z důvodu ochrany důvěrné povahy informací nezveřejňuje část zadávacích podmínek na profilu zadavatele. Předmětem nezveřejnění na profilu zadavatele je Příloha č. 1 - projektová dokumentace, Příloha č. 4 (soupis prací + výkaz výměr) a Příloha č. 6 této zadávací dokumentace, která obsahuje vnitřní předpisy a směrnice zadavatele. Zadavatel informuje dodavatele, že poskytnutí této části zadávacích podmínek, které mají důvěrnou povahu a nejsou zveřejněny na profilu zadavatele, je bezúplatné. V případě splnění citovaných podmínek dodavatelem, zadavatel tuto poskytne nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení řádné žádosti dodavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2018