W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 406943-2015

Wyświetl widok skrócony

18/11/2015    S223

Polska-Cisek: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

2015/S 223-406943

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Cisek
Adres pocztowy: ul. Planetorza 52
Miejscowość: Cisek
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Cisek
Osoba do kontaktów: Aniela Kłosek
E-mail: info@cisek.pl
Tel.: +48 774871172
Faks: +48 774871140

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.cisek.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Cisek.

Kod NUTS PL522 Opolski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek w postaci serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych, polegających na:
1. Prowadzeniu serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający jej sprawność techniczną wg zakresu podstawowych prac należących do konserwacji oświetlenia określonego w załączniku nr 4 do zaproszenia oraz wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowym przedstawionym w załączniku nr 5 do zaproszenia. Przebudowane i dobudowane, zgodnie z tym harmonogramem punkty świetlne, będą stanowić własność Wykonawcy.
2. Całodobowej ciągłej obsłudze za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci i urządzeń oświetleniowych przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.
3. Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak:
a) kolizja drogowa w wyniku, której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa,
b) stan sieci stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV.
4. Usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności sieci oraz urządzeń oświetleniowych w czasie do 10 dni od skutecznego zgłoszenia przez zamawiającego.
5. Usuwaniu na własny koszt usterek sieci oraz urządzeń oświetleniowych powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów w czasie niezbędnym do usunięcia powstałych szkód nie dłuższym niż 21 dni.
6. Zawiadomieniu Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie w terminie określonym w pkt 4 i 5 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z podaniem przyczyny.
7. Realizacji zadań związanych z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek stanowiących własność Wykonawcy.
Liczba niesprawnych źródeł światła w odniesieniu do dowolnie wybranego obwodu oświetlenia drogowego wyprowadzonego ze stacji na terenie Gminy Cisek nie powinna przekroczyć 5 %.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Cisek występuje stan faktyczny i prawny gdyż, na terenie Gminy Cisek oświetlenie ulic i placów jest w większości własnością firmy TAURON Dystrybucja S.A. (ok. 99 %), który nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym zamawiający – Gmina Cisek jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia w gminie jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych, w celu wyłonienia wykonawcy. Przepis art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 ze zmianami) nakłada na Gminy, zatem i na Gminę Cisek obowiązek finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy. Z uwagi na powyższe oraz stanowisko spółki, Gmina nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy do realizacji wyżej wymienionego zadania. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych – Dostawy, Usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
ZPD.271.7.1.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 11
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-358
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 611 653,76 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587803
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.11.2015