Usługi - 407676-2019

30/08/2019    S167

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

2019/S 167-407676

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: SRSS Unit 01 ‘Budget and Finance’
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Numer referencyjny: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług doradczych (w celu wsparcia opracowywania i/lub wdrażania reform) w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich w jednej dziedzinie lub w kilku spośród następujących kategorii:

— zarządzanie i administracja publiczna,

— administrowanie przychodami i zarządzanie finansami publicznymi,

— rozwój i otoczenie przedsiębiorczości,

— rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia i usługi społeczne,

— sektor finansów i dostęp do finansowania.

Wsparcie może wymagać ukierunkowanej wiedzy fachowej z dziedzin takich jak na przykład: zdrowie, podatki, energia, ochrona środowiska. Będzie ono finansowane głównie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych (ostatnio zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75000000 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 36
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Środków kontroli jakości oraz wskaźników / Waga: 6
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program wsparcia reform strukturalnych [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825, zmienione rozporządzeniem (UE) 2018/1671 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r.].

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 246-562582
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-01
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AARC (Management Consultants) Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 467561
Adres pocztowy: 31 Mespil Road, Ballsbridge
Miejscowość: Dublin
Kod NUTS: IE0 IRELAND
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aquilo P/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 36056355
Adres pocztowy: Bredgade 49
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK0 DANMARK
Kod pocztowy: 1260
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: e-Governance Academy Foundation
Krajowy numer identyfikacyjny: 90007000
Adres pocztowy: Rotermanni 8
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE EESTI
Kod pocztowy: 10111
Państwo: Estonia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Everis Belgique SPRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 0712941486
Adres pocztowy: Rue de Spa 8
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Frankfurt School of Finance and Management gGmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: HRB82018
Adres pocztowy: Adickesallee 32-34
Miejscowość: Frankfurt-am-Main
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 60322
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HCL Consultants Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 133473
Adres pocztowy: Kallipoleos and Iphigenias 1
Miejscowość: Nicosia
Kod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Kod pocztowy: 1055
Państwo: Cypr
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PBLQ B.V.
Krajowy numer identyfikacyjny: 27344793
Adres pocztowy: Muzenstraat 120
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 2511 WB
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trinomics B.V.
Krajowy numer identyfikacyjny: 56028016
Adres pocztowy: Westersingel 34
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 3014 GS
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-02
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ICF SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 0820347311
Adres pocztowy: Avenue Marnix 17
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BearingPoint France SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: B433 021 241
Adres pocztowy: 1 passerelle des Reflets, Tour CBX
Miejscowość: Paris La Defence Cedex
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 92913
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mazars SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 784824153
Adres pocztowy: 61 rue Henri Regnault
Miejscowość: Courbevoie
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 92400
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-03
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte Consulting and Advisory CVBA
Krajowy numer identyfikacyjny: 474 429 572
Adres pocztowy: Luchthaven Brussel Nationaal 1J
Miejscowość: Zaventem
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1930
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Institute of Public Administration
Krajowy numer identyfikacyjny: 41076659
Adres pocztowy: O.L. Vrouweplein 22
Miejscowość: Maastricht
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 6211 HE
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-04
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ernst and Young Special Business Services SCRL/CVBA
Krajowy numer identyfikacyjny: 0471.938.850
Adres pocztowy: De Kleetlaan 2
Miejscowość: Diegem
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1831
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centre for European Policy Studies AISBL
Krajowy numer identyfikacyjny: 0424 123 986
Adres pocztowy: Place du Congres 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPMI Group, UAB
Krajowy numer identyfikacyjny: 300654654
Adres pocztowy: Gedimino Pr., 50
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT LIETUVA
Kod pocztowy: LT-01110
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-05
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IBF International Consulting SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 0417827795
Adres pocztowy: Avenue Louise 209 A
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Public Law Organisation — EPLO
Krajowy numer identyfikacyjny: 997936415
Adres pocztowy: 16 Achaiou Str.
Miejscowość: Athens
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Kod pocztowy: 10675
Państwo: Grecja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grant Thornton Corporate Finance Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 79546
Adres pocztowy: 13-18 City Quay
Miejscowość: Dublin 2
Kod NUTS: IE IRELAND
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lattanzio Advisory S.P.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: MI-1385486
Adres pocztowy: Via Domenico Cimarosa 4
Miejscowość: Milan
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 20144
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OSB Consulting GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: FN 100755 w
Adres pocztowy: Maldemannstrasse 12-14
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: 1200
Państwo: Austria
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sociedade Portuguesa de Inovacao, Concultadoria Empresarial E Fomento da Inovacao SA — C.E.F.I SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 503821012
Adres pocztowy: Av. Marechal Gomes da Costa no.1376
Miejscowość: Porto
Kod NUTS: PT PORTUGAL
Kod pocztowy: 4150-356
Państwo: Portugalia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teched Consulting Services Ltd for Business Consulting and Information Society Development
Krajowy numer identyfikacyjny: 080101171
Adres pocztowy: Capraska 6
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BK Plus Europe Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: HE362410
Adres pocztowy: 37A Zinonos Sozou Str.
Miejscowość: Nicosia
Kod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Kod pocztowy: 1075
Państwo: Cypr
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-06
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KPMG Advisory S.p.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 04662680158
Adres pocztowy: Via Vittor Pisani 27
Miejscowość: Milan
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 20124
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VVA Brussels SPRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 0597770616
Adres pocztowy: Rue Van Eyck 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SRSS/2018/01/FWC/002-07
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PwC EU Services EESV
Krajowy numer identyfikacyjny: 0872.793.825
Adres pocztowy: Woluwedal 18
Miejscowość: Sint-Stevens-Woluwe
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1932
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z załącznikiem I, rozdział 1, część 2, s. 11.1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu z wykonawcami w celu podwyższenia maksymalnego pułapu umowy ramowej. Instytucja zamawiająca może uruchomić dalsze wykorzystanie tej procedury w przypadku, gdy umowa ramowa została wykorzystana szybciej niż przewidywano. Nowe usługi będą obejmowały usługi podobne do tych objętych umową ramową, stanowiąc nie więcej niż 50 % pierwotnej kwoty umowy. Kwota określona w części II.1.5) nie obejmuje takiego zwiększenia. Warunki, na jakich będą przyznawane nowe usługi, zostaną określone w umowach ramowych i załącznikach do nich, obowiązujących w momencie wszczęcia procedury negocjacyjnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019