Forniture - 407771-2018

19/09/2018    S180    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Elettricità

2018/S 180-407771

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Indirizzo postale: Al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 02-554
Paese: Polonia
Persona di contatto: Aldona Chromińska
E-mail: achrom@sgh.waw.pl
Tel.: +48 225649669

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.sgh.waw.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sgh.waw.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej do punktów poborów energii elektrycznej znajdujących się w obiektach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Numero di riferimento: ADZ.25.32.2018
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Zakup energii elektrycznej do punktów poborów energii elektrycznej znajdujących się w obiektach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Luogo principale di esecuzione:

Obiekty SGH w Warszawie zlokalizowane przy: al. Niepodległości 128, 147, 162 i 196, ul. Rakowiecka 22, ul. Madalińskiego 6/8 i 31/33, ul. Wiśniowa 41, ul. Kielecka 43

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakup energii elektrycznej do punktów poborów energii elektrycznej znajdujących się w obiektach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy;

2)spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucji o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego – innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów wskazanych przez Zamawiającego - w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwzględnieniem wymogów określonych w części VII SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiający proponuje Wykonawcom wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania stanowiący formularz nr 2 do SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w części V ust. 1 niniejszej SIWZ tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te mają wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w części IV ust. 1 pkt 4 SIWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, SIWZ polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 34, SIWZ polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była (jest) sprzedaż energii elektrycznej o wielkości co najmniej 3 GWh w skali roku każda, oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego – innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów wskazanych przez Zamawiającego - w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne;

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których ustawy zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

— sprzedaż energii elektrycznej: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r,

— przeprowadzenie procedury określonej w § 4 ust. 6 wzoru umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 28/12/2018
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 162, w Dziale Zakupów, w pokoju nr 043, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2019 rok

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykaz dokumentów i informacji wymaganych w ofercie:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwzględnieniem wymogów określonych w części VII SIWZ;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwzględnieniem wymogów określonych w części VII SIWZ;

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podmiotu trzeciego oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwzględnieniem wymogów określonych w części VII SIWZ - jeżeli dotyczy;

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika;

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy;

g) Dowód wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/09/2018