Diensten - 407845-2020

31/08/2020    S168

België-Averbode: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 168-407845

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 133-326929)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CKG De Schommel
Nationaal identificatienummer: 0462.203.119_627535
Postadres: Westelsebaan 108
Plaats: Averbode
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3271
Land: België
E-mail: ann.desouter@ckgdeschommel.be
Telefoon: +32 496275811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ckgdeschommel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381169

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling, creatieve design en implementatie van een blended begeleidingsplatform voor ouders met opvoedingsvragen

Referentienummer: ckgdschommel-2020112-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwikkeling, creatieve design en implementatie van een blended begeleidingsplatform voor ouders met opvoedingsvragen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-326929

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Selectieleidraad gecorrigeerd.