Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 407869-2022

27/07/2022    S143

Luksemburg-Luksemburg: Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności – Serbia – UPFI (Urban Projects Finance Initiative) – Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)

2022/S 143-407869

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Adres profilu nabywcy: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010463001
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności – Serbia – UPFI (Urban Projects Finance Initiative) – Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)

Numer referencyjny: AA-010463-001
II.1.2)Główny kod CPV
71356200 Usługi pomocy technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest zapewnienie ram planowania na potrzeby inwestycji w zakresie mobilności i transportu w Niszu (Serbia) oraz na potrzeby przebudowy i modernizacji miejskiego korytarza kolejowego. Opracowuje się plan zrównoważonej mobilności w miastach i określa program inwestycji priorytetowych w celu finansowania przez EBI. Szacunkowy okres realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy. Oczekuje się, że usługodawca zmobilizuje w krótkim terminie dwóch starszych ekspertów specjalizujących się w planowaniu transportu i planowaniu urbanistycznym, a także innych doraźnych ekspertów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 347 450.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RS Srbija/Сpбија / Serbia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone w mieście Nisz w Serbii.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jak powyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wszystkie kryteria podano w dokumentach zamówienia. / Waga: 0,8
Cena - Waga: 0,2
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 033-083401
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: AA-010463-001
Nazwa:

Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności – Serbia – UPFI (Urban Projects Finance Initiative) – Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CESTRA d.o.o. Beograd
Krajowy numer identyfikacyjny: 20081678
Miejscowość: Belgrade
Kod NUTS: RS11 Београдски регион / City of Belgrade
Państwo: Serbia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Project Planning and Management Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 175216595
Miejscowość: Sofia
Kod NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Państwo: Bułgaria
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 499 999.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 347 450.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2022