W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Roboty budowlane - 407880-2019

30/08/2019    S167    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Mikołów: Roboty izolacyjne

2019/S 167-407880

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 005-005944)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Krajowy numer identyfikacyjny: 276257630
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawecka
E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Numer referencyjny: PN-1/E/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 005-005944

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:

Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik

Powinno być:

Osoba do kontaktów: Beata Kawecka

VII.2)Inne dodatkowe informacje: