The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 407986-2021

10/08/2021    S153

Slovensko-Bratislava: Trolejbusy

2021/S 153-407986

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 080-207007)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81452
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telefón: +421 259501529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpb.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Referenčné číslo: NL 8/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/08/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 080-207007

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.5)
Časť č.: II.2.5)
Miesto, kde má byť text upravený: II.2.5)
Namiesto:

Kritériá:

Kritériá kvality: Technicko-kvalitatívne parametre - Relatívna váha 20

Cena: Relatívna váha 80

má byť:

Kritériá:

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH - váha 100

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Vzhľadom na to, že v rámci tohto korigenda sa jedná len o formálne zosúladenie stavu súťažnej dokumentácie zverejnenej na profile obstarávateľskej organizácie dňa 22.07.2021 s údajmi uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia v tejto súvislosti nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.