Werken - 40809-2020

28/01/2020    S19

Nederland-Capelle aan den IJssel: Bouwen van basisschool

2020/S 019-040809

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/169440251-realisatie-nieuwbouw-eben-haezerschool-capelle-aan-den-ijssel
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie nieuwbouw Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure betreft de realisatie van de nieuwbouw van de Eben Haezerschool in Capelle aan den IJssel. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in lijn met de duurzaamheidsdoelstelling waarbij Bijna Energie Neutraal (BENG) het uitgangspunt is.

De nieuwbouw heeft een omvang van circa 2 564 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en is bedoeld voor circa 470 leerlingen van 4 tot 12 jaar. Op dezelfde kavel wordt naast de school, maar als onderdeel van de bouwmassa, een gymzaal gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs met een omvang van circa 455 m2 bvo. De realisatie van de gymzaal maakt onderdeel uit van de opdracht. De inrichting van het direct omringende buitenterrein is geen onderdeel van het project.

De doorlooptijd van de opdracht bedraagt 14 maanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212222 Bouwen van gymnastiekzaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Rehobothschool en de Eben Haezerschool in Capelle aan den IJssel gaan fuseren. Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie van de Capelse Schoolvereniging (CSV), welke gelegen is aan de Alkenlaan 91, in Capelle aan den IJssel. Dit pand wordt in het voorjaar 2020 gesloopt. De doorlooptijd van de opdracht bedraagt 14 maanden.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in lijn met deze duurzaamheidsdoelstelling waarbij Bijna Energie Neutraal (BENG) het uitgangspunt is.

De nieuwbouw heeft een omvang van circa 2 564 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en is bedoeld voor circa 470 leerlingen van 4 tot 12 jaar. Op dezelfde kavel wordt naast de school, maar als onderdeel van de bouwmassa, een gymzaal gerealiseerd van circa 455 m2 bvo. De realisatie van de gymzaal is onderdeel van de opdracht. De inrichting van het direct omringende buitenterrein is geen onderdeel van het project.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nadere vragen om inlichtingen kunnen digitaal worden ingediend, conform bijgeleverd format, via de berichtenmodule op aanbestedingskalender.

De inlichtingenprocedure geldt ook voor het melden van tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden in de stukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De gegadigde dient, indien de rechtsvorm van de deelnemer verplichting tot inschrijving in het Beroeps- of Handelsregister vereist, ingeschreven te zijn in het Beroeps- of Handelsregister (Kamer van Koophandel). Het Uittreksel Kamer van Koophandel dient te worden bijgevoegd in Kluis 0.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De aanbestedende dienst stelt voor deze opdracht een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde dat 5 % van de opdrachtwaarde exclusief btw dient te worden ingezet ten behoeve van social return. Deze social return verplichting kan door opdrachtnemer gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst uitsluitend worden ingevuld door middel van: (1) arbeidsparticipatie, (2) arbeidsontwikkeling, (3) maatschappelijke activiteiten en/of (4) een opdracht sociale werkvoorziening en/of sociale ondernemer.

Door in te schrijven, verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van deze social return verplichting. De wijze waarop dit ingevuld dient te worden, is nader beschreven in bijlage B Spelregels social return.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

De aanbesteding geschiedt op basis van de algemene Europese Richtlijn 2014/24/EU die op 1.7.2016 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van herziening van de Aanbestedingswet van 1.11.2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen op 30.6.2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 241, hierna te noemen 'Aw2012' en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). De aanbestedingsprocedure welke van toepassing is op de onderhavige aanbesteding is de Europese niet-openbare procedure. Het verloop van de aanbestedingsprocedure is in hoofdstuk 2 van de selectieleidraad nader uitgewerkt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/02/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: Postbus 7003
Plaats: Dordrecht
Postcode: 3300 GC
Land: Nederland
Telefoon: +31 786391391
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2020