Varer - 408114-2020

Vis forkortet udgave

31/08/2020    S168

Danmark-København: Politibiler

2020/S 168-408114

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Mailadresse: TKO011@POLITI.DK

Internetadresse(r):

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/324819

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252460&B=RIGSPOLITIET

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Genudbud af hundebil
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af hundebiler, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114200 Politibiler, 34100000 Motorkøretøjer, 34110000 Personbiler, 34111100 Stationcars, 34113000 Køretøjer med firehjulstræk, 34114000 Specialkøretøjer, 34114100 Udrykningskøretøjer, 34144000 Motorkøretøjer til specielle formål

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Laveste bud 285 000 000 og højeste bud 700 000 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris*. Vægtning 50
2. Kvalitet*. Vægtning 50
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
2019-000195
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 202-493087 af 17.10.2019

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Udbud af hundebil
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
5.6.2020
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
Antal bud modtaget elektronisk: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Volvo Car Denmark A/S
CVR-nummer: 14540733
Postadresse: Lyskær 5
By: Herlev
Postnummer: 2730
Land: Danmark

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Laveste bud 285 000 000 og højeste bud 700 000 000 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
*Hvert tilbud er evalueret efter en model, hvor prisen først indgår efter, at evalueringen af kvalitet er foretaget. Som led i modellen er det kun kvaliteten, der er evalueret efter en pointmodel, mens prisen ikke evalueres ved tildeling af point.
Resultatet af evalueringen for hvert tilbudt køretøj per tilbudsgiver er givet ved at dividere tilbuddets pris med den samlede kvalitative pointscore. Herved opnås et resultat, der er udtryk for prisen pr. kvalitetspoint, hvorefter den laveste score vinder.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.8.2020