Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 408158-2021

11/08/2021    S154

Luksemburg-Luksemburg: Wstępne szczegółowe badania do projektu i opracowanie dokumentów konsultacyjnych dla przedsiębiorstw dla projektu przywrócenia połączenia kolejowego na linii Kalaa Sghira – Khazzazia – Kairouan (granica wschodnia)

2021/S 154-408158

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9111
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wstępne szczegółowe badania do projektu i opracowanie dokumentów konsultacyjnych dla przedsiębiorstw dla projektu przywrócenia połączenia kolejowego na linii Kalaa Sghira – Khazzazia – Kairouan (granica wschodnia)

Numer referencyjny: AA-001170-001
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach programu rozwoju transportu kolejowego zawartego w pięcioletnim planie dla sektora Tunezji, niniejsze wsparcie techniczne ma służyć sfinansowaniu zespołu ekspertów do przeprowadzenia prac projektowych i inżynieryjnych dla pierwszego etapu przywrócenia linii 11 łączącej Kalâa Sghira z miastem Kasserine i pustynię z miastem Kairouan. Wsparcie techniczne będzie obejmować aktualizację wcześniejszego badania PSA przeprowadzonego w 2017 r., opracowanie badania APD (w tym wybór ostatecznego scenariusza wynikającego z PSA oraz studium wykonalności dla multimodalnego węzła wokół stacji kolejowych Kairouan i Kalâa Sghira) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej do etapu robót związanych z infrastrukturą i częścią naziemną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TN Tunisia
II.2.4)Opis zamówienia:

Pomoc techniczna dotyczy:

— wykonania badań do szczegółowego projektu wstępnego, dotyczących aktualizacji, identyfikacji i ostatecznego zatwierdzenia scenariusza końcowego, wynikającego ze skróconego projektu wstępnego opracowanego przez władze Tunezji oraz na studium wykonalności punktów przesiadkowych z wykorzystaniem różnych środków transportu w okolicach dworców kolejowych w Kairouanie i Kalâa Sghira,

— sporządzenia Dokumentacji przetargowej na potrzeby fazy robót z zakresu budowy infrastruktury i konstrukcji naziemnych, a także monitorowania tych robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz powierniczy Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Procedura zostanie wszczęta z klauzulą zawieszającą związaną z dostępnością środków finansowych i wejściem w życie aneksu do umowy o współpracy między EBI a inwestorem z dnia 19.11.2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Luksemburg.

Data i godzina otwarcia ofert są podane wstępnie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021