Tjänster - 408158-2021

11/08/2021    S154

Luxemburg-Luxemburg: Studie avseende preliminär detaljplan (APD - Avantprojet détaillé) samt utarbetande av dokumentation om företagskonsultation (DCE - Dossier de consultation des entreprises) avseende återupprättande av järnvägsförbindelsen Kalâa Sghira - Khazzazia - Kairouan (östra grenen)

2021/S 154-408158

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9111
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Studie avseende preliminär detaljplan (APD - Avantprojet détaillé) samt utarbetande av dokumentation om företagskonsultation (DCE - Dossier de consultation des entreprises) avseende återupprättande av järnvägsförbindelsen Kalâa Sghira - Khazzazia - Kairouan (östra grenen)

Referensnummer: AA-001170-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom ramen för utvecklingsprogrammet avseende järnvägstransport, vilket ingår i femårsplanen i den tunisiska sektorn, kommer detta tekniska stöd att finansiera en grupp experter för genomförandet av studier avseende design och ingenjörskonst för den första fasen av återupprättandet av linje 11, som förbinder Kalâa Sghira med staden Kasserine och sektionen, som betjänar staden Kairouan. Detta teknikstöd inbegriper uppdatering av en tidigare studie, som genomfördes 2017, utarbetande av en preliminär detaljplan, (där det slutliga valet av scenario är resultatet av en sammanfattad preliminärplan och en genomförbarhetsstudie för ett multimodalt informationsutbyte i närheten av järnvägsstationerna Kairouan och Kalâa Sghira) och utarbetandet av ett upphandlingsdokument för anläggningsfasen avseende infrastruktur och superstruktur.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: TN Tunisia
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta tekniska stöd avser:

– utarbetande av en detaljerad preliminär projektering som ska stötta uppdatering, identifiering och slutligt godkännande av slutscenario, resultat av den sammanfattande preliminära projekteringen som fastställts av tunisiska myndigheter samt genomförbarhetsstudien av 2 multimodala ringsystem runt bangårdarna i Kairouan och Kalâa Sghira

– utarbetande av upphandlingsdokument för fasen avseende arbete med infrastruktur och överbyggnad samt för kontroll av dessa arbeten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Fonds fiduciaire de la FEMIP - Facilitet för utstationeringsprogram för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Upphandlingen lanseras med en förbehållsklausul rörande tillgängliga medel och ikraftträdande av ett tillägg, som ändrar samarbetsavtalet av den 19.11.2020 mellan EIB och den projektansvarige.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/10/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Luxemburg.

Datum och klockslag för anbudsöppnandet är preliminära.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/08/2021