Usluge - 408211-2014

Prikaži smanjeni prikaz

02/12/2014    S232

Luksemburg-Luxembourg: Revizija zgrada Europskog parlamenta u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti, osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha

2014/S 232-408211

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg, zgrada Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje i javnu nabavu
E-pošta: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Telefaks: +352 4300-23570

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=635

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Revizija zgrada Europskog parlamenta u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti, osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg (kao i svi gradovi u državama članicama Europske unije u kojima se nalaze informativni uredi i podružnice Europskog parlamenta).
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 1 300 000 do 1 600 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
A) Revizija zgrada Europskog parlamenta (lokacije u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu) u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti zgradama Europskog parlamenta za osobe smanjene pokretljivosti (OSP), osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha te u svrhu poboljšanja pokretljivosti tih osoba unutar navedenih zgrada.
B) Revizija vanjskih uredskih zgrada Europskog parlamenta (informativni uredi i podružnice) koje se nalaze u državama članicama Europske unije, u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti zgradama Europskog parlamenta za osobe smanjene pokretljivosti, osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha te u svrhu poboljšanja pokretljivosti tih osoba unutar navedenih zgrada.
C) Studija za postavljanje, u Strasbourgu, centra za osobe s oštećenjem vida.
D) Sastavljanje općeg priručnika (vade mecum) za svaku lokaciju, koji treba biti standardni dokument koji će se koristiti za planiranje i ocjenjivanje aktivnosti koje će se provesti u zgradama Europskog parlamenta na predmetnoj lokaciji.
E) Sastavljanje vodiča za pristupačnost zgradama za svaku lokaciju, za pristup korisnika zgradama Europskog parlamenta na predmetnoj lokaciji.
F) Sastavljanje, jednostavnim jezikom, informativnih letaka za posjetitelje i zainteresirane strane o projektima pristupačnosti Europskog parlamenta.
G) Predlaganje sredstava komunikacije o projektima Europskog parlamenta u području pristupačnosti za osobe s invaliditetom, unutar i izvan zgrada Europskog parlamenta.
H) Zadaci s pojedinačnom cijenom koji nisu izričito navedeni u prethodnim točkama A)–G), a koji su povezani s predmetom ovog ugovora kako je određeno u članku 3.8. tehničkih specifikacija.
Revizije u prethodnim točkama A) i B) odnose se na zgrade koje trenutačno koristi ili će ih koristiti Europski parlament tijekom trajanja ugovora. Te revizije također mogu biti namijenjene zgradama koje Europski parlament nabavi tijekom trajanja ugovora te će, ako je to primjenjivo, biti u okviru zadatka s pojedinačnom cijenom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 1 300 000 do 1 600 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Isplate će se provoditi samo ako je izvoditelj ispunio sve svoje ugovorne obveze na datum slanja svog zahtjeva za plaćanje. Europski parlament plaća iznose koje duguje i odobrava izvješće za naručenu uslugu (ili posebni naručeni dokument) u roku od 60 kalendarskih dana. Uvjeti plaćanja nalaze se u dokumentaciji poziva na nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim ovim sporazumom.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: * Članak 106. Financijske uredbe:
1. ponuditelji se isključuju iz sudjelovanja u postupcima nabave ako:
(a) su u stečaju ili u likvidaciji ili njihovim poslovanjem upravlja sud, ako su sklopili dogovor s vjerovnicima, ako su suspendirali obavljanje poslovne djelatnosti, ako se protiv njih vodi postupak koji se odnosi na ta pitanja, ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;
(b) su oni ili osobe koje imaju ovlasti predstavljanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na njih osuđeni za djelo koje se tiče njihovog profesionalnog postupanja pravomoćnom presudom koju je donijelo nadležno tijelo države članice;
(c) su bili krivi za ozbiljan poslovni prekršaj dokazan bilo kojim sredstvima koje naručitelj može opravdati, uključujući i odluke EIB-a i međunarodnih organizacija;
(d) nisu ispunili obveze koje se odnose na plaćanje doprinosa s osnove socijalnog osiguranja ili plaćanje poreza u skladu s propisima zemlje u kojoj imaju poslovni nastan, ili s onima u zemlji javnog naručitelja ili onima u zemlji u kojoj se ugovor treba izvršiti;
(e) su oni ili osobe ovlaštene za zastupanje, odlučivanje ili kontrolu nad njima pravomoćnom presudom osuđeni za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u kriminalnim organizacijama, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu djelatnost koja šteti financijskim interesima Unije;
(f) se na njih primjenjuje administrativna kazna iz članka 109. stavka 1.
Točke (a)–(d) ne primjenjuju se na nabavu robe pod posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji sigurno obustavlja svoje poslovne aktivnosti ili od osobe koja provodi likvidaciju ili stečaj, putem dogovora s vjerovnicima ili sličnim postupkom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Točke (b) i (e) ne primjenjuju se u slučaju kada ponuditelji mogu dokazati da su valjane mjere poduzete protiv osoba koje imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na ponuditelja te su osuđeni kako je navedeno u točki (b) ili (e).
(...)
* Članak 107. Financijske uredbe:
ugovor se ne sklapa s ponuditeljima koji su tijekom postupka javne nabave za ovaj ugovor:
(a) u sukobu interesa;
(b) krivi za pogrešno prikazivanje podataka koje javni naručitelj traži kao uvjet za sudjelovanje u postupku nabave ili ako nisu dostavili takve podatke;
(c) u jednoj od situacija za isključenje iz postupka nabave iz članka 106. stavka 1. ovog postupka javne nabave.
* Procjenjivanje kriterija za isključenje:
1. ponuditelj u svojoj ponudi mora priložiti, za sebe i, ako je to primjenjivo, za sve članove zajednice i sve predložene podizvoditelje, valjano potpisanu i datiranu svečanu izjavu koja se nalazi u Prilogu II. administrativnim odredbama.
Ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor mora u roku od 10 kalendarskih dana od datuma obavijesti o uvjetnom sklapanju ugovora, a prije potpisivanja ugovora, za sebe i, ako je to primjenjivo, za sve članove zajednice, dostaviti sljedeći dokaz:
— izvatke iz sudske evidencije novijeg datuma ili, ako nisu dostupni, istovjetne isprave novijeg datuma koje su izdala sudska ili upravna tijela države podrijetla ili države iz koje subjekt dolazi, u kojima se navodi da uspješni ponuditelj i osobe koje imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili kontrole nad njim (posebno većinski vlasnici udjela ili viši partneri, direktori poduzeća, direktori ili upravitelji koji zastupaju poduzeće itd.) nisu ni u jednoj od situacija iz članka 106. stavka 1. točaka (b) ili (e) Financijske uredbe,
— ako se prethodno navedenim izvatkom iz sudskog registra ne može dokazati da se uspješni ponuditelj ne nalazi u situaciji iz članka 106. stavka 1. točke (a), potvrdu da subjekt nije u stečaju koju je nedavno izdalo sudsko ili upravno tijelo države podrijetla ili države iz koje subjekt dolazi,
— potvrde novijeg datuma koje su izdala nadležna porezna tijela i tijela nadležna za socijalno osiguranje u dotičnoj zemlji kao dokaz da se ponuditelj ne nalazi u situaciji navedenoj u članku 106. stavku 1. točki (d) Financijske uredbe.
Ako se u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan ili državi prebivališta ne izdaje jedna ili više prethodno opisanih potvrda, može ih se zamijeniti izjavom pod prisegom ili, u suprotnom, svečanom izjavom koju je zainteresirana strana dala pred sudskim ili upravnim tijelom, javnim bilježnikom ili kvalificiranim strukovnim tijelom države podrijetla ili države iz koje subjekt dolazi (ova izjava mora biti službeni dokument koji je sastavilo prethodno navedeno tijelo; ovjera potpisa nije dovoljna), a kojom se potvrđuje da uspješni ponuditelj nije ni u jednoj od prethodno navedenih situacija isključenja.

Točna vrsta i priroda potvrda koje izdaje svaka država, a koje mogu biti prihvaćene u postupcima javne nabave dostupna je u bazi podataka eCertis na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm

Ponuditelji trebaju dostaviti prethodno navedene dokumente tijekom postupka ili prije faze sklapanja ugovora.
Europski parlament zadržava pravo zatražiti dokumentaciju s dokazima i za podizvoditelje unutar istog vremenskog roka.
2. Ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor oslobođen je dostavljanja dokumentacije s dokazima iz stavka 1. ako je već podnesena u okviru drugog postupka nadmetanja Europskog parlamenta i pod uvjetom da predmetni dokumenti nisu stariji od 1 godine i da su još uvijek važeći. U tom slučaju ponuditelj mora dati svečanu izjavu da je već dostavio prateću dokumentaciju u sklopu prethodnog postupka sklapanja ugovora, koji je potrebno navesti, te da nije došlo do promjene u njegovoj situaciji.
* Dokaz o pravnom položaju i sposobnosti:
kao dokaz svog statusa i pravne sposobnosti, ponuditelj uz svoju ponudu mora dostaviti u svoje ime, a po potrebi za sve članove zajednice i sve predložene podizvoditelje, primjerak memoranduma i statuta ili jednakovrijedni dokument kojim Europski parlament izvješćuje o mjestu svog poslovnog nastana (usp. članak 4.), o osobama koje imaju ovlasti njegovog zastupanja, odlučivanja ili kontrole (usp. članak 13.) te o svojem pravnom obliku i sposobnosti za provedbu ugovora. Ako se ispostavi da je podneseni dokaz nedostatan, Europski parlament tijekom postupka ocjenjivanja ponude može zatražiti dodatne dokaze. U slučaju nepostojanja prethodno navedenog dokaza, Europski parlament zadržava pravo da ponudu proglasi neprihvatljivom.
Za ponude koje podnosi fizička osoba potrebni dokazi moraju sadržavati presliku identifikacijskog dokumenta ili bilo koje druge vrste dokumenta koja omogućuje ocjenjivanje pravne sposobnosti te osobe da provede ugovor (upis u registar obveznika PDV-a, upis u strukovni ili obrtni registar itd.).
* Ovlaštenja i akreditacija:
ponuditelj mora imati administrativna ovlaštenja potrebna za provođenje aktivnosti iz ugovora u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svoje države.
U tu svrhu, mora dostaviti 1 ili više pratećih isprava kao dokaz navedenog. Kao dokumentaciju s dokazima Europski parlament prihvaća upis u obrtni ili strukovni registar, izjavu pod prisegom ili potvrdu kojom se dokazuje članstvo u određenoj organizaciji ili upis u registar obveznika PDV-a. Ako nijedan od ovih dokumenata ne predstavlja dostatan dokaz za dokazivanje i procjenu takvog ovlaštenja, Europski parlament može prihvatiti druge jednakovrijedne službene dokumente koje podnese ponuditelj.
U slučaju gospodarske zajednice, svaki njezin član mora dostaviti dokaz da ima ovlaštenje pružati usluge koje su predmet ovog ugovora.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: financijska i ekonomska sposobnost bit će ocijenjena na temelju podataka sadržanih u sljedećim dokumentima, koje ponuditelji trebaju dostaviti:
— preslike potpunih financijskih izvješća (bilanci, računa dobiti i gubitka, prikaza novčanih tokova i priloga) objavljenih u godišnjem izvješću, priloženih rješenju o povratu poreza, ili, u nedostatku navedenog, valjane i istinite potvrde od strane zastupnika ponuditelja, za posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni,
— pojednostavljene bilance i računi dobiti i gubitka na obrascu za financijske podatke iz Priloga V. administrativnim odredbama za posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni,
— dokaz o važećem osiguranju od profesionalne odgovornosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: — pozitivna marža profita (bruto poslovni višak) tijekom posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni,
— najmanji godišnji promet od 1 000 000 EUR ostvaren tijekom posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni, u području koje je obuhvaćeno ugovorom koji će se sklopiti,
— valjano osiguranje od profesionalne odgovornosti.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
tehnička i stručna sposobnost procijenit će se na osnovi informacija iz sljedećih dokumenata:
— organigram u kojem se navode osobe odgovorne za zadatke koji će se provoditi, kako je opisano u tehničkim specifikacijama (odnosno, odgovorni inženjeri ili arhitekti i njihovi zamjenici, stručnjak za komunikaciju), kao i preslike njihovih stručnih diploma, uvjerenja i potvrda, zajedno sa životopisima.
— popis glavnih usluga pruženih tijekom protekle 3 godine, s pojedinostima o vrijednostima, datumima i javnim ili privatnim naručiteljima. Ako je naručitelj navedenih usluga bila služba neke od institucija EU-a, gospodarski subjekti kao dokaz toga dostavljaju potvrde koje je izdalo i potpisalo odgovarajuće tijelo.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
za ugovor iz ovog poziva na nadmetanje Europski parlament od ponuditelja zahtijeva sljedeće tehničke i stručne sposobnosti:
* barem 3 godine iskustva s pružanjem usluga u području iz ovog ugovora tijekom posljednje 3 godine;
* vlastito osoblje ponuditelja (bez podizvoditelja) tijekom posljednje 3 godine moralo je obuhvaćati najmanje:
— 2 inženjera,
— 2 arhitekta,
— 1 komunikacijskog stručnjaka,
— 2 arhitektonska tehnička crtača/tehničara,
— 1 pravnog stručnjaka specijaliziranog za zakon o urbanističkom planiranju,
— 2 upravljačka tajnika,
— 1 grafičkog dizajnera;
* voditelj inženjerskog ili arhitektonskog projekta odgovoran za tim za analizu zgrada:
— mora imati barem 10 godina tehničkog iskustva u području prilagodbe zgrada (studija i provođenje) i projektiranja tehnika za optimizaciju pokretljivosti OSP-a (obnova javnih zgrada dostupnih OSP-ima, prilagodba radnih stanica OSP-ima, omogućavanje dostupnosti događanja OSP-ima, vodstvo u zgradama za osobe s oštećenjem vida, unaprjeđenje pokretljivosti OSP-a u objektima s javnim pristupom, savjetovanje o pokretljivosti za OSP-e, istraživanje i razvoj metodologija za poboljšanje autonomije OSP-a u zgradama s javnim pristupom),
— mora posjedovati diplomu magistra struke u okviru značenja Bolonjskog procesa ili jednakovrijednu iz područja građevinarstva ili arhitekture,
— mora imati barem 5 godina iskustva kao voditelj multidisciplinarnog tima inženjera, arhitekata ili drugih specijalista u području obuhvaćenom ovim ugovorom;
* zamjenik voditelja inženjerskog ili arhitektonskog projekta:
— mora imati barem 8 godina tehničkog iskustva u područjima i s temama sličnima onima koji se traže za „voditelja inženjerskog ili arhitektonskog projekta”,
— mora posjedovati diplomu magistra struke u okviru značenja Bolonjskog procesa ili jednakovrijednu (građevinarstvo ili arhitektura);
* komunikacijski stručnjak:
— mora imati barem 10 godina iskustva s komunikacijskim tehnikama i sastavljanjem vodiča, priručnika i brošura, kao i s razvojem komunikacijskih sredstava,
— mora poznavati sva suvremena komunikacijska sredstva i sve formate prilagođene različitim invaliditetima, poput Brailleovog pisma i svih elektroničkih formata,
— mora posjedovati diplomu magistra struke u okviru značenja Bolonjskog procesa ili jednakovrijednu, iz područja komunikacije,
— mora dostaviti dokaz o iskustvu rada na barem 2 projekta sa značajkama opisanima u tehničkim specifikacijama te povezana sa sastavljanjem dokumenata iste razine složenosti,
— mora imati barem 5 godina iskustva kao voditelj multidisciplinarnog tima komunikacijskih stručnjaka, tehničara i/ili znanstvenika.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Cijena. Značaj 55

2. Kvaliteta. Značaj 45

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 2.2.2015
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.2.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 180 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.2.2015

Mjesto:

Europski parlament, zgrada Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, rue Alcide de Gasperi, 2929 Luxembourg, LUKSEMBURG (mjesto okupljanja je na recepciji zgrade).

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: otvaranju ponuda može nazočiti samo 1 predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Elektronička inačica dokumentacije poziva na nadmetanje može se izravno preuzeti s platforme e-Tendering Službenog lista Europske unije (adresa u točki I.1.).
Napomena: naslov točke IV.3.4. „Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje” odnosi se na rok za dostavu ponuda u skladu s uputama.
Napomena: organizirat će se 3 obvezna posjeta lokaciji u skladu s uvjetima dokumentacije poziva na nadmetanje. U slučaju nesudjelovanja ponuda će biti nevažeća.
Odgovori na pisana pitanja ponuditelja koji žele dobiti dodatne informacije o dokumentaciji poziva na nadmetanje bit će objavljeni na platformi e-Tendering iz točke I.1., na datum naznačen u dokumentaciji poziva na nadmetanje te neće biti poslani pojedinačno.
Europski parlament zadržava pravo korištenja pregovaračkog postupka sukladno članku 134. stavku 1. točki (f) pravila primjene Financijske uredbe kako bi uspješnom ponuditelju povjerio nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova, pod uvjetom da te usluge ili radovi ispunjavaju uvjete osnovnog projekta ovog poziva na nadmetanje.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: žalbe se moraju podnijeti Općem sudu Suda Europske unije u roku od 2 mjeseca (vidi prethodno navedenu adresu). Ulaganje žalbe Europskom ombudsmanu ne prekida rok za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
20.11.2014