Diensten - 408211-2014

Beknopt weergeven

02/12/2014    S232

Luxemburg-Luxemburg: Audit van de gebouwen van het Europees Parlement om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden

2014/S 232-408211

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: plateau de Kirchberg, Gebouw Konrad Adenauer
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: directoraat-generaal Infrastructuur en vertolking
Ter attentie van: eenheid Contracten en overheidsopdrachten
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://europarl.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=635

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Audit van de gebouwen van het Europees Parlement om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel, Luxemburg, Straatsburg (en alle steden van de lidstaten van de Europese Unie waar voorlichtingsbureaus en informatiepunten van het Europees Parlement zijn gevestigd).
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 300 000 en 1 600 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
A) Audit van de gebouwen van het Europees Parlement (vestigingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg) om de toegankelijkheid ertoe te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden, alsook om de mobiliteit van deze personen binnen de betreffende gebouwen te verbeteren;
B) audit van de gebouwen van de externe bureaus (voorlichtingsbureaus en informatiepunten) van het Europees Parlement die in de lidstaten van de Europese Unie zijn gevestigd om de toegankelijkheid van de gebouwen van het Europees Parlement te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden, alsook om de mobiliteit van deze personen binnen de betreffende gebouwen te verbeteren;
C) onderzoek voor de installatie van een VIP's Center (Visually Impaired People's Center/Werkcentrum voor personen met een visuele handicap) in Straatsburg;
D) opstelling van een algemene handleiding (Vade-mecum) per vestiging: een standaarddocument dat moet worden gebruikt voor de planning en evaluatie van de acties die moeten worden ondernomen in de gebouwen van het Europees Parlement in de betrokken vestiging;
E) opstelling van een leidraad over de toegankelijkheid van de gebouwen per vestiging, bestemd voor de gebruikers van de toegangen tot de gebouwen van het Europees Parlement in de betrokken vestiging;
F) opstelling, in begrijpbare taal, van informatiebrochures bestemd voor de bezoekers en alle geïnteresseerde personen, over de realisaties van het Europees Parlement op het gebied van toegankelijkheid;
G) voorstelling van de middelen voor communicatie over de realisaties van het Europees Parlement op het gebied van toegankelijkheid ten gunste van personen met een handicap, zowel binnen als buiten het Europees Parlement;
H) uitvoering van opdrachten in regie die niet uitdrukkelijk vermeld staan in punten A t.e.m. G hiervoor maar betrekking hebben op het voorwerp van onderhavige opdracht zoals vastgelegd in artikel 3.8 van het bestek.
De audits van de punten A en B hiervoor hebben betrekking op de gebouwen die het Europees Parlement momenteel gebruikt of tijdens de looptijd van de opdracht zal gebruiken. Deze audits kunnen eveneens betrekking hebben op de gebouwen die het Europees Parlement mogelijk aankoopt tijdens de looptijd van deze opdracht en vormen in voorkomend geval het voorwerp van een opdracht in regie.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 300 000 en 1 600 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De betalingen worden alleen uitgevoerd als de contractant al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen tegen de datum waarop het betalingsverzoek wordt ingediend. Het Europees Parlement beschikt over een termijn van 60 kalenderdagen om de verschuldigde sommen te betalen, alsook voor de goedkeuring van het verslag van de gevraagde dienst (of het gevraagde specifieke document). De betalingsvoorwaarden zijn uiteengezet in de documenten van de oproep tot mededinging.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: * Artikel 106 van het Financieel Reglement:
1. Inschrijvers worden van deelname aan de aanbestedingsprocedures van opdrachten uitgesloten indien:
a) zij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen hen het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of indien zij hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) zij bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) zij bij de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken, met inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) zij hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet zijn nagekomen;
e) zij bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) hen momenteel een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, is opgelegd.
De punten a tot en met d zijn niet van toepassing bij aankoop van de goederen tegen bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die zijn handelsactiviteit definitief staakt, hetzij bij curatoren of vereffenaren van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een soortgelijke procedure conform de nationale wetgeving.
De punten b) en e) zijn niet van toepassing wanneer inschrijvers kunnen aantonen dat passende maatregelen zijn getroffen tegen personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, die het voorwerp uitmaken van een veroordeling als bedoeld in de punten b) of e).
[...]
* Artikel 107 van het Financieel Reglement:
worden van de gunning van de opdracht uitgesloten, de inschrijvers die, naar aanleiding van de gunningsprocedure van deze opdracht:
a) zich in een situatie van belangenconflict bevinden;
b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;
c) in een van de onder artikel 106, lid 1, genoemde uitsluitingssituaties voor deze aanbestedingsprocedure verkeren.
* Verificatie van de uitsluitingscriteria:
1. De inschrijver moet voor zichzelf en, in voorkomend geval, voor alle leden van de combinatie alsook voor alle voorgestelde onderaannemers bij zijn inschrijving een naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord overleggen, zoals die in bijlage II bij het administratieve bestek.
De inschrijver aan wie de opdracht onder voorbehoud wordt gegund, moet binnen 10 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de voorlopige gunning van de opdracht en vóór de ondertekening van het contract voor zichzelf en, in voorkomend geval, voor alle leden van de combinatie de volgende bewijsstukken overleggen:
— recente uittreksels uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, gelijkwaardige documenten recentelijk afgegeven door een gerechtelijke of overheidsadministratie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de geselecteerde gegadigde zelf alsook de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hem (met name meerderheidsaandeelhouder of -vennoot, bedrijfsleider, zaakvoerders of beheerders die het bedrijf vertegenwoordigen, enz.) zich niet in een van de gevallen bevinden die worden vermeld in artikel 106, lid 1, onder b) of e), van het Financieel Reglement;
— wanneer uit het voornoemde uittreksel uit het strafregister niet blijkt dat de gegadigde aan wie de opdracht wordt gegund zich niet bevindt in een van de gevallen van artikel 106, lid 1, onder a), een attest waaruit blijkt dat hij niet failliet is, recentelijk afgegeven door een gerechtelijke of overheidsadministratie van het land van oorsprong of herkomst;
— certificaten, recentelijk afgegeven door de bevoegde belasting- en socialezekerheidsdienst van de betrokken lidstaat als bewijs dat de inschrijver zich niet bevindt in het geval van artikel 106, lid 1, onder d), van het Financieel Reglement.
Indien 1 of meerdere voornoemde certificaten niet in het land van vestiging of verblijf worden afgegeven, worden deze vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een notaris, een gerechtelijke of overheidsinstantie of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst (die de vorm van een officiële door deze instantie opgestelde akte aanneemt, een eenvoudige echtverklaring van de handtekening is ontoereikend) waaruit blijkt dat de geselecteerde gegadigde zich niet in de betrokken uitsluitingsgevallen bevindt.

De exacte soort en aard van de certificaten die in elk land worden afgegeven en voor de procedures voor gunning van aanbestedingen worden aanvaard, kunnen worden opgezocht in de eCertis-database op: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm

Het wordt aanbevolen voornoemde documenten aan te schaffen tijdens de periode waarin de procedure plaatsvindt of vóór de gunningsfase van de opdracht.
Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor te verzoeken om ook voor de onderaannemers de bewijsstukken binnen dezelfde termijn over te leggen.
2. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, hoeft de in lid 1 vermelde bewijsstukken niet over te leggen indien deze al tijdens een andere aanbestedingsprocedure van het Europees Parlement zijn overgelegd, op voorwaarde dat de documenten in kwestie niet langer dan 1 jaar geleden zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. In dat geval moet de inschrijver op erewoord verklaren dat de bewijsstukken al tijdens een eerdere aanbestedingsprocedure waren overgelegd (waarbij hij moet aangeven welke aanbesteding dat was) en dat de gegevens niet zijn gewijzigd.
* Bewijs van de rechtsvorm en de juridische bekwaamheid:
de inschrijver moet voor zichzelf en, in voorkomend geval, voor alle leden van de combinatie alsook voor alle voorgestelde onderaannemers als bewijs van zijn rechtsvorm en juridische bekwaamheid bij zijn inschrijving een kopie voegen van zijn rechtsvorm of soortgelijk document aan de hand waarvan het Europees Parlement zich kan vergewissen van zijn vestigingsplaats (cf. artikel 4), de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hem (cf. artikel 13), zijn rechtsvorm en zijn juridische bekwaamheid om de opdracht te kunnen uitvoeren. Indien de hiertoe ingediende bewijzen ontoereikend blijken te zijn, kan het Europees Parlement tijdens de beoordelingsprocedure van de inschrijvingen andere bewijzen eisen. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om de inschrijving als onontvankelijk te beschouwen indien de voornoemde bewijzen niet zijn ingediend.
In het geval van inschrijvingen die worden ingediend door een natuurlijk persoon, moeten de vereiste bewijsstukken een kopie bevatten van het identiteitsbewijs alsook elk ander soort document dat het mogelijk maakt om de juridische bekwaamheid te evalueren voor de persoon met het oog op de uitvoering van de opdracht (inschrijving in het btw-register, inschrijving in het handels- of beroepsregister enz.).
* Machtigingen en goedkeuringen:
de inschrijver moet beschikken over de administratieve machtigingen die noodzakelijk zijn om de activiteit die het voorwerp van de opdracht vormt volgens zijn nationaal recht uit te voeren.
Hiertoe moet hij een of meerdere bewijsstukken indienen waaruit deze machtiging blijkt. Het Europees Parlement aanvaardt de volgende bewijsstukken: de inschrijving in het handels- of beroepsregister, een verklaring onder ede of een bewijs van lidmaatschap van een specifieke organisatie, de inschrijving in het btw-register. Indien deze bewijzen niet volstaan om het bestaan van een dergelijke vergunning te rechtvaardigen of te beoordelen, mag het Europees Parlement andere, soortgelijke officiële documenten van de inschrijver aanvaarden.
In geval van een combinatie moet het bewijs van toestemming voor de productie van het voorwerp van deze opdracht door elk lid van de combinatie worden verstrekt.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de evaluatie van de financiële en economische draagkracht zal worden uitgevoerd op basis van de elementen die in de volgende documenten staan, te verstrekken door de inschrijvers:
— kopie van de volledige financiële overzichten (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en bijlagen) gepubliceerd in het jaarverslag, gevoegd bij de belastingaangifte of, bij gebrek hieraan, als authentiek en echt verklaard door een vertegenwoordiger van de inschrijver, voor de laatste 2 volledige boekjaren,
— vereenvoudigde balans en resultatenrekening, op de financiële informatiefiche weergegeven in bijlage V bij onderhavige administratieve clausules, voor de laatste 2 volledige boekjaren,
— bewijs van een geldige verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen: — positieve winstmarge (bruto-exploitatieoverschot) tijdens de laatste 2 volledige boekjaren,
— gemiddelde specifieke jaaromzet van minstens 1 000 000 EUR, verwezenlijkt tijdens de laatste 2 volledige boekjaren op het gebied dat het voorwerp vormt van onderhavige opdracht,
— een geldige verzekering tegen beroepsrisico's.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de evaluatie van de vakbekwaamheid en vakkundigheid zal worden uitgevoerd op basis van de elementen die in de volgende documenten staan:
— een organigram met vermelding van de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uit te voeren opdrachten zoals vermeld in het bestek (met name de verantwoordelijke ingenieurs of architecten en hun assistenten, de communicatiedeskundige), alsook kopieën van hun diploma's, attesten, beroepscertificaten samen met een curriculum vitae,
— een lijst van de voornaamste diensten die de laatste 3 jaar zijn verleend, met vermelding van hun bedrag, datum en publiek- of privaatrechtelijke begunstigde. Indien de begunstigde van de genoemde diensten een dienst van een communautaire instelling is, moeten de ondernemers het bewijs overleggen aan de hand van getuigschriften die door de bevoegde autoriteit zijn opgesteld of goedgekeurd.
Eventuele minimumeisen:
voor de opdracht in het kader van deze aanbesteding vraagt het Europees Parlement dat de inschrijvers over de volgende vakbekwaamheden en vakkundigheden beschikken:
* minstens 3 jaar ervaring met de verlening van diensten op het gebied van onderhavige opdracht tijdens de laatste 3 jaar;
* de inschrijver beschikte de laatste 3 jaar minstens over de volgende personeelsleden (onderaanbesteding niet inbegrepen):
— 2 ingenieurs,
— 2 architecten,
— 1 communicatiedeskundige,
— 2 technisch tekenaars op het gebied van gebouwen,
— 1 jurist gespecialiseerd in stedenbouwkunderecht,
— 2 directieassistenten,
— 1 grafisch vormgever;
* de ingenieur of architect die projectleider is en verantwoordelijk voor het team voor de analyse van de gebouwen:
— beschikt over minstens 10 jaar technische ervaring met de aanpassing van gebouwen (onderzoek en realisatie) en met het ontwerp van technieken om de mobiliteit van personen met beperkte mobiliteit te verbeteren (inrichting van openbare gebouwen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, inrichting van werkplekken voor personen met beperkte mobiliteit, evenementen toegankelijk maken voor personen met beperkte mobiliteit, begeleiding van slechtzienden binnen gebouwen, verbetering van de mobiliteit van personen met beperkte mobiliteit in voor het publiek toegankelijke gebouwen, mobiliteitsadvies voor personen met beperkte mobiliteit, onderzoek naar en ontwikkeling van methoden om de zelfstandigheid van personen met beperkte mobiliteit binnen voor het publiek toegankelijke gebouwen te verbeteren,
— is in het bezit van een master zoals bedoeld in het proces van Bologna of gelijkwaardig op het gebied van civiele bouwkunde of architectuur,
— beschikt over minstens 5 jaar ervaring als projectleider van een multidisciplinair team van ingenieurs, architecten of andere deskundigen op het gebied dat het voorwerp vormt van onderhavige opdracht;
* de ingenieur of architect die assistent-projectleider is:
— beschikt over minstens 8 jaar technische ervaring op dezelfde gebieden en onderwerpen die vereist zijn voor de ingenieur of architect die projectleider is,
— is in het bezit van een master zoals bedoeld in het proces van Bologna of gelijkwaardig (gebied van civiele bouwkunde of architectuur);
* de communicatiedeskundige:
— beschikt over minstens 10 jaar ervaring met communicatietechnieken, de opstelling van leidraden, handleidingen en brochures en de uitwerking van communicatiemiddelen,
— is op de hoogte van alle moderne communicatiemiddelen en alle formaten die zijn aangepast aan de verschillende handicaps zoals brailletekens en alle elektronische formaten,
— is in het bezit van een master zoals bedoeld in het proces van Bologna of gelijkwaardig op het gebied van communicatie,
— beschikt over ervaring die betrekking heeft op minstens 2 projecten met de in het bestek vermelde kenmerken en met betrekking tot de opstelling van documenten van vergelijkbare complexiteit,
— beschikt over minstens 5 jaar ervaring als projectleider van een multidisciplinair team van communicatiedeskundigen, technici en/of wetenschappers.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs. Weging 55

2. Kwaliteit. Weging 45

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2.2.2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2.2.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 6.2.2015

Plaats:

Europees Parlement, Gebouw Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, rue Alcide de Gasperi, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG, afspraak aan de receptie (ontvangstbalie) van het gebouw.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 enkele vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
De elektronische versie van de aanbestedingsstukken kan rechtstreeks worden gedownload van het platform e-Tendering van het Publicatieblad van de Europese Unie waarvan het adres in I.1 wordt vermeld.
Opgelet: De titel van IV.3.4 „Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen” moet worden begrepen als „Uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen” overeenkomstig het bestek.
Opgelet: Er worden 3 verplichte verkenningsbezoeken aan de plaats van uitvoering georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de aanbestedingsstukken, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de inschrijving.
Antwoorden op schriftelijke vragen van de inschrijvers die meer inlichtingen wensen over de aanbestedingsstukken worden gepubliceerd op het in I.1 vermelde platform e-Tendering en op de in de aanbestedingsstukken vermelde datum en worden niet individueel verzonden.
Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de optie van een onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, om aan de begunstigde van de opdracht de uitvoering toe te vertrouwen van nieuwe diensten of nieuwe werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, op voorwaarde dat deze diensten en werken binnen het basisproject passen dat het voorwerp is van onderhavige aanbesteding.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: beroep moet binnen 2 maanden worden ingesteld bij het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie adres hierboven). Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20.11.2014