Usługi - 408211-2014

Wyświetl widok skrócony

02/12/2014    S232

Luksemburg-Luksemburg: Audyt budynków Parlamentu Europejskiego w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących

2014/S 232-408211

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau Kirchberg, budynek im. Konrada Adenauera
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki
Osoba do kontaktów: Wydział Umów i Zamówień Publicznych
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Faks: +352 4300-23570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=635

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Audyt budynków Parlamentu Europejskiego w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bruksela, Luksemburg, Strasburg (oraz wszystkie miasta w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których znajdują się biura informacyjne i biura terenowe Parlamentu Europejskiego).
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 300 000 i 1 600 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
A) Audyt budynków Parlamentu Europejskiego (siedziby w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu) w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących, a także poprawy możliwości poruszania się tych osób wewnątrz budynków.
B) Audyt budynków biur zewnętrznych Parlamentu Europejskiego (biur informacyjnych i biur terenowych) znajdujących się w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu poprawy dostępności budynków dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących, a także poprawy możliwości poruszania się tych osób wewnątrz budynków.
C) Analiza na potrzeby instalacji w Strasburgu VIP's Center (Visually Impaired People's Center/Centrum Pracy dla Osób Niedowidzących).
D) Zredagowanie ogólnej instrukcji (vademecum) dla poszczególnych siedzib, która będzie wzorem dokumentu do wykorzystania przy planowaniu i ocenie działań podejmowanych w budynkach Parlamentu Europejskiego w danej lokalizacji.
E) Opracowanie przewodnika na temat dostępności budynków dla poszczególnych siedzib, przeznaczonego dla użytkowników korzystających z dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego w danej lokalizacji.
F) Zredagowanie prostym językiem broszur informacyjnych przeznaczonych dla odwiedzających i zainteresowanych osób na temat zrealizowanych przez Parlament Europejski projektów w dziedzinie dostępności.
G) Zaproponowanie środków komunikacji na temat zrealizowanych przez Parlament Europejski projektów w dziedzinie dostępności na rzecz osób niepełnosprawnych, w Parlamencie Europejskim i poza nim.
H) Realizacja zadań rozliczanych według stawek godzinowych, niewymienionych w pkt A do G powyżej, lecz związanych z przedmiotem zamówienia zdefiniowanym w art. 3.8 specyfikacji technicznej.
Audyty w pkt A i B powyżej dotyczą budynków zajmowanych obecnie lub w przyszłości w okresie trwania zamówienia przez Parlament Europejski. Audyty mogą również dotyczyć budynków, które Parlament Europejski nabędzie ewentualnie w okresie zamówienia, które, w stosownym przypadku, będą przedmiotem zadań rozliczanych według stawek godzinowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 300 000 i 1 600 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności zostaną dokonane pod warunkiem wypełnienia przez wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych w dniu wysłania wniosku o płatność. Parlament Europejski ma 60 dni kalendarzowych na opłacenie należnych kwot i zatwierdzenie sprawozdania ze zleconej usługi (lub szczegółowego wymaganego dokumentu). Warunki płatności podano szczegółowo w dokumentacji przetargowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Udział w tej procedurze przetargowej jest otwarty na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z krajów trzecich, które zawarły ze Unią Europejską specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, dające im dostęp do zamówienia będącego przedmiotem tego przetargu, na warunkach przewidzianych w porozumieniu.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: * Artykuł 106 rozporządzenia finansowego:
1. oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;
c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje Europejskiego Banku Inwestycyjnego i organizacji międzynarodowych;
d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;
e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;
f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.
Litery a)–d) nie mają zastosowania w przypadku zakupu na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy, który ostatecznie zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą, od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, w wyniku układu z wierzycielami albo procedury o podobnym charakterze przewidzianej w przepisach krajowych.
Litery b) i e) nie mają zastosowania, jeżeli oferenci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e).
(...)
* Artykuł 107 rozporządzenia finansowego:
oferenci nie będą brani pod uwagę podczas procedury udzielania zamówienia, jeżeli w czasie procedury przetargowej:
a) pozostają w konflikcie interesów;
b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;
c) znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia z procedury udzielania zamówienia wymienionych w art. 106 ust. 1.
* Ocena kryteriów wykluczenia:
1. oferent powinien przedstawić z ofertą, w odniesieniu do siebie oraz, w stosownym przypadku, wszystkich członków grupy oraz wszystkich proponowanych podwykonawców, należycie datowane i podpisane honorowe oświadczenie zgodne z wzorem podanym w załączniku II przepisów administracyjnych w dokumentacji przetargowej.
Oferent, któremu zamówienie zostanie warunkowo udzielone, dostarczy wymienione poniżej dokumenty w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tymczasowym udzieleniu zamówienia, lecz przed podpisaniem umowy, w odniesieniu do siebie oraz, w stosownym przypadku, wszystkich członków grupy:
— aktualne odpisy z rejestru sądowego lub, w przypadku ich braku, aktualne równoważne dokumenty wydane przez organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent, któremu udzielono zamówienia, oraz osoby posiadające w stosunku do niego uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne (w szczególności główny udziałowiec lub wspólnik, dyrektor przedsiębiorstwa, kadra zarządzająca lub personel administracyjny reprezentujący przedsiębiorstwo) nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w art. 106 ust. 1 lit. b) lub e) rozporządzenia finansowego,
— wyłącznie w sytuacji, gdy z wyżej wymienionego odpisu z rejestru sądowego nie wynika, że oferent, któremu udzielono zamówienia, nie znajduje się w żadnej z sytuacji z art. 106 ust. 1 lit. a), aktualne zaświadczenie o nieupadłości wydane przez organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia,
— aktualne zaświadczenia wydane przez właściwe organy podatkowe i organy ubezpieczeń społecznych danego państwa jako dowód, że oferent nie znajduje się w żadnej z sytuacji wymienionych w art. 106 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.
Jeżeli w kraju siedziby lub zamieszkania nie wydaje jednego lub kilku z wyżej wymienionych zaświadczeń należy je zastąpić oświadczeniem pod przysięgą lub, w przypadku jego braku, formalnym oświadczeniem złożonym przez zainteresowanego przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w kraju pochodzenia (w postaci urzędowego dokumentu sporządzonego przez dany organ, ponieważ samo potwierdzenie podpisu nie jest wystarczające), że oferenta, któremu udzielono zamówienia, nie dotyczą poszczególne kryteria wykluczenia.

Dokładne informacje na temat rodzaju i charakteru zaświadczeń wydawanych w każdym kraju i akceptowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego można znaleźć w bazie danych eCertis pod adresem: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm

Zaleca się zebranie powyższych dokumentów w trakcie postępowania lub przed etapem udzielenia zamówienia.
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie w tym samym terminie dokumentów dowodowych również dla podwykonawców.
2. Parlament Europejski może zwolnić oferenta, któremu zamówienie zostanie udzielone, z obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w pkt 1, jeżeli takie dowody już zostały mu przedstawione w związku z inną procedurą udzielania zamówień, o ile dokumenty te zostały wydane nie wcześniej niż rok wstecz i są nadal ważne. W takiej sytuacji oferent musi złożyć honorowe oświadczenie, że dostarczył wymagane dokumenty w związku z wcześniejszą procedurą udzielenia zamówienia, oraz musi potwierdzić, że jego sytuacja nie uległa zmianie.
* Potwierdzenie statusu i zdolności prawnej:
oferent musi załączyć do swojej oferty, w odniesieniu do siebie samego oraz, w stosownym przypadku, w odniesieniu do wszystkich członków grupy i wszystkich proponowanych podwykonawców, jako potwierdzenie statusu i zdolności prawnej, kopię statutu lub równoważny dokument umożliwiający Parlamentowi Europejskiemu upewnienie się co do jego siedziby (zob. art. 4), osób mających w stosunku do niego uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne (zob. art. 13), a także co do jego formy i zdolności prawnej do wykonania zamówienia. Jeżeli przedstawione dowody okażą się niewystarczające do uzyskania pewności co do tej kwestii, Parlament Europejski może zażądać innych dokumentów w trakcie procedury oceny ofert. W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dowodów Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do uznania oferty za niedopuszczalną.
W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną wymagane dokumenty potwierdzające muszą obejmować kopię dokumentu tożsamości oraz wszelkiego rodzaju dokumenty umożliwiające ocenę zdolności prawnej tej osoby do wykonywania zamówienia (wpis do rejestru VAT, wpis do rejestru handlowego lub zawodowego itp.).
* Zezwolenia i uprawnienia:
oferent musi posiadać zezwolenia administracyjne potrzebne do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z prawem krajowym.
W tym celu przedstawi jeden lub kilka dokumentów potwierdzających wykazujących posiadanie takich uprawnień. Parlament Europejski może przyjąć jako dokumenty potwierdzające wpis do rejestru handlowego lub zawodowego, oświadczenie pod przysięgą lub świadectwo przynależności do specjalistycznej organizacji, wpis do rejestru VAT. Jeżeli żaden z tych dokumentów nie stanowi dowodu wymaganego do potwierdzenia i oceny upoważnienia, Parlament Europejski może zaakceptować inne równoważne oficjalne dokumenty dostarczone przez oferenta.
W przypadku grupy przedsiębiorstw potwierdzenie upoważnienia do realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagane od każdego członka grupy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ocena zdolności finansowej i ekonomicznej zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów dostarczonych przez oferentów:
— kopia pełnych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz załączniki) opublikowanych w ramach rocznego sprawozdania, załączonych do oświadczenia podatkowego, lub w przypadku jego braku, poświadczonych jako rzetelne i zgodne z prawdą przez przedstawiciela oferenta, z 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,
— bilans i uproszczony rachunek wyników za 2 ostatnie lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, na arkuszu informacji finansowych znajdującym się w załączniku V do przepisów administracyjnych,
— dowód posiadania ważnego ubezpieczenia od ryzyka z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: — dodatnia marża zysku operacyjnego (zysk na działalności operacyjnej) w ciągu 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,
— średnie szczegółowe roczne obroty w wysokości co najmniej 1 000 000 EUR, zrealizowane w ciągu 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, w dziedzinie objętej niniejszym zamówieniem,
— ważne ubezpieczenie od ryzyka z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
ocena zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w następujących dokumentach:
— schemacie organizacyjnym z wyszczególnieniem imiennym osób odpowiedzialnych za zadania do zrealizowania wymienione w specyfikacji technicznej (czyli inżynierów lub architektów odpowiedzialnych i ich zastępców, eksperta w dziedzinie komunikacji) oraz kopiach ich dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów zawodowych wraz z życiorysami,
— wykazie głównych usług wykonanych w ciągu 3 ostatnich lat, z podaniem wartości, daty i odbiorców publicznych lub prywatnych. Jeżeli odbiorcą wspomnianych usług była jednostka instytucji wspólnotowej, podmioty gospodarcze powinny przedstawić potwierdzenie w formie zaświadczenia wystawionego lub podpisanego przez właściwy organ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
w przypadku zamówienia będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia Parlament Europejski wymaga, aby oferenci wykazali zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe zgodnie z poniższym opisem:
* co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług w dziedzinie objętej niniejszym zamówieniem w ciągu 3 ostatnich lat;
* własny personel oferenta (bez podwykonawców) w okresie 3 ostatnich lat obejmuje co najmniej:
— 2 inżynierów,
— 2 architektów,
— 1 eksperta w dziedzinie komunikacji,
— 2 rysowników technik budowlanych,
— 1 prawnika specjalistę w dziedzinie prawa urbanistycznego,
— 2 asystentów dyrekcji,
— 1 grafika;
* inżynier lub architekt będący kierownikiem projektu, odpowiedzialny za zespół zajmujący się analizą budynków:
— posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie techniczne w dziedzinie dostosowania budynków (analizy i realizacji) oraz w projektowaniu technik mających na celu optymalizację możliwości poruszania się przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (dostosowanie budynków publicznych dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, urządzenia stanowisk pracy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ułatwienia dostępu do wydarzeń dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, prowadzenie osób z niepełnosprawnością wzrokową w budynkach, poprawa możliwości poruszania się osób o ograniczonej sprawności ruchowej w obiektach użyteczności publicznej, doradztwo w zakresie możliwości poruszania się dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, badania i rozwój w dziedzinie metodologii mającej na celu poprawę samodzielności osób o ograniczonej sprawności ruchowej w budynkach obiektów użyteczności publicznej),
— posiada dyplom na poziomie magisterskim zgodnie z założeniami procesu bolońskiego lub równoważny w dziedzinie inżynierii budownictwa lądowego lub architektury,
— posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze kierownika projektu w wielodyscyplinarnym zespole inżynierów, architektów lub innych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;
* inżynier lub architekt będący zastępcą kierownika projektu:
— posiada co najmniej 8-letnie doświadczenie techniczne w dziedzinach i tematyce identycznych z wymaganiami dla „inżyniera lub architekta będącego kierownikiem projektu”,
— posiada dyplom na poziomie magisterskim zgodnie z założeniami procesu bolońskiego lub równoważny w dziedzinie inżynierii budownictwa lądowego lub architektury;
* ekspert w dziedzinie komunikacji:
— posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie technik komunikacji i redagowania przewodników, instrukcji, broszur oraz opracowania środków komunikacji,
— zna wszystkie nowoczesne środki komunikacji i wszystkie formaty dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz alfabet Braille'a i wszystkie formaty elektroniczne,
— posiada dyplom na poziomie magisterskim zgodnie z założeniami procesu bolońskiego lub równoważny w dziedzinie komunikacji,
— posiada doświadczenie obejmujące co najmniej 2 projekty o cechach opisanych w specyfikacji technicznej, dotyczące redagowania dokumentów o takim samym poziomie złożoności,
— posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze kierownika projektu w wielodyscyplinarnym zespole ekspertów w dziedzinie komunikacji, techników lub naukowców.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 55

2. Jakość. Waga 45

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.2.2015
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 180 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.2.2015

Miejscowość:

Parlament Europejski, budynek im. Konrada Adenauera, plateau de Kirchberg, rue Alcide de Gasperi, 2929 Luksemburg, LUKSEMBURG, spotkanie w recepcji budynku.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: podczas otwarcia ofert dopuszcza się obecność tylko 1 przedstawiciela każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Elektroniczną wersję dokumentacji przetargowej można pobrać bezpośrednio z platformy e-Tendering Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, której adres podano w pkt I.1.
Uwaga: tytuł pkt IV.3.4 „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” należy rozumieć jako termin składania ofert zgodnie z dokumentacją przetargową.
Uwaga: 3 obowiązkowe wizyty w miejscu wykonania zostaną zorganizowane zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, pod rygorem odrzucenia oferty.
Odpowiedzi na pytania zadane na piśmie przez oferentów chcących uzyskać szersze informacje na temat dokumentacji przetargowej będą publikowane na platformie e-Tendering wspomnianej w pkt I.1, w terminie podanym w dokumentacji przetargowej, i nie będą przesyłane indywidualnie.
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo skorzystania z możliwości zastosowania procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego, aby powierzyć podmiotowi, któremu zamówienie zostanie udzielone, wykonanie nowych usług lub robót polegających na ponownym wykonaniu podobnych usług lub robót, pod warunkiem że wspomniane usługi lub roboty będą zgodne z projektem podstawowym będącym przedmiotem niniejszej procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: odwołania należy składać w terminie 2 miesięcy do Sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. adres powyżej). Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie zawiesza terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.11.2014