Roboty budowlane - 408229-2014

Wyświetl widok skrócony

02/12/2014    S232

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 232-408229

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Zenobia Ewa Wonczina, Warszawa03-734, Polska. Tel.: +48 224732488. Faks: +48 224732399. E-mail: zenobia.wonczina@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.11.2014, 2014/S 218-384773)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000 Roboty budowlane, 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

III. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące posiadaniawiedzy i doświadczenia tj. taki który:

1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie budowę lub

przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000,00 PLN brutto(pięćdziesiąt pięć milionów złotych) przy czym budowa lub przebudowa o której mowa wyżej musiała swoim zakresem obejmować co

najmniej:

a) podtorze z odwodnieniem,

b) perony,

c) sieć trakcyjną,

d) sterowanie ruchem kolejowym.

W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie warunek określony powyżej (w ppkt III) uznaje się za spełnione, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólny wniosek.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych

dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena

będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

a) za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie (wykonane siłami własnymi Wykonawcy), o którym mowa w części III.2.3 pkt III niniejszego ogłoszenia tj. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) - Wykonawca otrzyma jeden punkt. Budowa lub przebudowa każdej stacji musi obejmować co najmniej: podtorze z odwodnieniem, perony, sieć trakcyjną oraz sterowanie ruchem kolejowym.

Uwaga:— Dla ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie te zamówienia (określone powyżej), które zostały zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

3. Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

4. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów i nie będzie można ustalić miejsca w klasyfikacji tych Wykonawców na pozycjach od 1 do 5, o miejscu w klasyfikacji tych Wykonawców decydować będzie suma wartości robót brutto, według zasady im większa suma wartości, tym wyższe miejsce w klasyfikacji.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.12.2014 (11:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

III. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. taki który:

1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane):

a) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000 PLN brutto (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) przy czym budowa lub przebudowa o której mowa wyżej musiała swoim zakresem obejmować co najmniej:

— podtorze z odwodnieniem,

— perony,

— sieć trakcyjną.

b) urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji kolejowej.

W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie warunek określony powyżej (w ppkt III) uznaje się za spełnione, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólny wniosek.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad: a) za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie (wykonane siłami własnymi Wykonawcy), o którym mowa w części III.2.3 pkt III niniejszego ogłoszenia tj. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000 PLN brutto (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) – Wykonawca otrzyma jeden punkt (za każdą taką stację). Budowa lub przebudowa każdej stacji musi obejmować co najmniej: podtorze z odwodnieniem, perony, sieć trakcyjną.

Uwaga:

— Dla ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie te zamówienia (określone powyżej), które zostały zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art.26 ust. 2b Ustawy – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

3. Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

4. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W takim przypadku Zamawiający zaprosi doskładania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów i nie będzie można ustalić miejsca w klasyfikacji tych Wykonawców na pozycjach od 1 do 5, o miejscu w klasyfikacji tych Wykonawców decydować będzie suma wartości robót brutto, według zasady im większa suma wartości, tym wyższe miejsce w klasyfikacji.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.12.2014 (11:00)