Lieferungen - 408262-2019

Submission deadline has been amended by:  457330-2019
30/08/2019    S167

Polen-Tuchola: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2019/S 167-408262

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tuchola
Nationale Identifikationsnummer: 561-14-87-583
Postanschrift: pl. Zamkowy 1
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski w Tucholi
E-Mail: przetargi212@tuchola.pl
Telefon: +48 523363430
Fax: +48 523342138
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.miasto.tuchola.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.miasto.tuchola.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/tuchola
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualny...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.26.2019.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach przyznanego dofinansowania projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3,Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. Przedmiot zamówienia podzielono na 2części i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi producentów

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45311000 Installation von Elektroanlagen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1) 45 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 301,69 kW (w tym 1 instalacja o mocy 2,7 kW do przygotowania c.w.u.),

Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji wykonawcy (G) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, w przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest jest do wniesienia wadium dla części 1 w wysokości 20 000, 00 pln. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 24aa - zastosowanie "procedury odwróconej".

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
42122460 Luftpumpen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Część 2- dostawa i montaż wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody oraz dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1) 3 zestawy kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 13,3 kW oraz 9 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 68 kW.

Wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji wykonawcy (G) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, w przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości 5 000, 00 pln. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 24aa - zastosowanie "procedury odwróconej".

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:

1) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 10 instalacji (zestawów),

2) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 1 instalacja (zestaw) – w ramach jednego kontraktu i co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na cele c.w.u. lub c.w.u. + c.o. w ilości min. 1 instalacja (zestaw).

UWAGA: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej do oferty Wykonawca dołącza: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) poprzez wypełnienie w Części IV JEDZ jedynie sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w SIWZ - rozdział V, VI.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 10 a i 10b do SIWZ.

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie określonym w rozdziale XV SIWZ.

3. Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do starczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w rozdziale XV pkt. 6 SIWZ.

4. Informacje o podwykonawcach określono w rozdziale XVIIII SIWZ i wzorze umowy zał. 10a 10b.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy w §13 wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 080-191557
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Miejski w Tucholi, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA,

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej - szczegółowe informacje dotyczące złożenia oferty oraz procedurze otwarcia zamieszczono w rozdziale X i XI SIWZ. Do przeprowadzenia postępowania została powołana Komisja Przetargowa, na podst. Zatwierdzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w dniu 27.08.2019 - zał do regulaminu Prac Komisji Przetargowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy Zakupowej.

2. Postępowanie prowadzone jest pod nr referencyjnym: ZP.271.2.26.2019.AS, Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany wyżej numer.

3. W celu prawidłowego komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym, Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawcy z Instrukcją dla Wykonawców oraz zaleca rejestrację Wykonawcy (nie jest to obowiązkowe) na Platformie Zakupowej. Instrukcja dla Wykonawcy znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie pytań, oferty, oświadczeń, JEDZ, wniosków (innych niż złożenie oferty w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Wymienione wyżej „ dokumenty” należy opatrzyć (podpisać) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z wyjątkiem zadawanych pytań), wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami oraz informacje o dokonaniu treści SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

6. Zmawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

p. Aleksandra Szmyt – (procedury przetargowe) – inspektor ds. zamówień publicznych, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, tel. +48 52 336 34 30.

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i jej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchola jest Artur Sucharski, tel. 52 3363 433, e-mail:iod@tuchola.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: ZP.271.2.26.2019.AS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Szczegółowe zapisy dotyczące art. 13 RODO zawarte są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI p.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/08/2019