29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 408325-2021

11/08/2021    S154

Niderlandy-Ridderkerk: Przepompowywanie

2021/S 154-408325

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Waterschap Hollandse Delta
Krajowy numer identyfikacyjny: 21767759
Adres pocztowy: Handelsweg 100
Miejscowość: Ridderkerk
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 2988DC
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Willem Middelkoop
E-mail: aanbesteding@wshd.nl
Tel.: +31 889743000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wshd.nl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72ca1fd64c72bc6e080fa978d0c6d4ba
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72ca1fd64c72bc6e080fa978d0c6d4ba
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Stedelijk baggeren 2022-2025

Numer referencyjny: INK-594
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

De aanbesteding heeft tot doel opdracht te verstrekken voor het uitvoeren en realiseren van het project Stedelijk baggeren 2022 - 2025.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 1: IJsselmonde - Dordrecht

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL Nederland
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwaliteitscriterium / Waga: 100
Cena - Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Perceel 2: Voorne-Putten, Hoeksche Waard

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL Nederland
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwaliteitscriterium / Waga: 100
Cena - Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 13:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam
Adres pocztowy: Wilhelminaplein 100 125
Miejscowość: Rotterdam
Kod pocztowy: 3072 AK
Państwo: Niderlandy
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Tel.: +31 102971234
Adres internetowy: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021