Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 408325-2021

11/08/2021    S154

Nederland-Ridderkerk: Bagger- en pompwerkzaamheden

2021/S 154-408325

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Hollandse Delta
Nationaal identificatienummer: 21767759
Postadres: Handelsweg 100
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2988DC
Land: Nederland
Contactpersoon: Willem Middelkoop
E-mail: aanbesteding@wshd.nl
Telefoon: +31 889743000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wshd.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72ca1fd64c72bc6e080fa978d0c6d4ba
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72ca1fd64c72bc6e080fa978d0c6d4ba
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stedelijk baggeren 2022-2025

Referentienummer: INK-594
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding heeft tot doel opdracht te verstrekken voor het uitvoeren en realiseren van het project Stedelijk baggeren 2022 - 2025.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: IJsselmonde - Dordrecht

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Voorne-Putten, Hoeksche Waard

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2021
Plaatselijke tijd: 13:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2021