Services - 408492-2017

Display compact view

14/10/2017    S198

Romania-Bucuresti: Evaluation consultancy services

2017/S 198-408492

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Postal address: B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050706
Country: Romania
For the attention of: Adela Steliana Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telephone: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mdrap.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ(tehnico-financiar) si a contestayiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Conform caietului de sarcini: Bucuresti si sediul Secretariatului Comun - Oradea.

NUTS code RO321 Bucureşti

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 48

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 273 140 and 1 170 640 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Se vor încheia un numar estimativ de minim 1 si maxim 4 contracte subsecvente.
Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 273 140 RON fara TVA (325 036,60 RON cu TVA).
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 1 170 640 RON fara TVA (1 393 061,60 RON cu TVA).
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru:100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru:426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) ), maxim-între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) ).
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) si a contestatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

79419000 Evaluation consultancy services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru: 100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru: 426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim 29 cereri de finantare si contestatii - maxim 212 cereri de finantare si contestatii;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) = între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) = între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 273 140 and 1 170 640 RON
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este în cuantum de: 4 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: depunerea la casierie în numerar, depunerea virament bancar/ instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de buna executie este în cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 40 alin. (1-3) din HG 395/2016: depunerea la casierie în sumerar, daca valoarea este mai mica de 5 000 RON, virament bancar un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fiecarui contract subsecvent, conform art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga 2 luni.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul de Asistenta Tehnica aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si si Formularul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele:
I. 1.Sevil Shhaideh – viceprim-ministru, ministru;
2. Plumb Rovana – ministru delegat;
3. Caraman Sirma – secretar de Stat;
4. Chirila Virgil Alin – secretar de Stat;
5. Gâdea Adrian Ionut – secretar de Stat;
6. Rosca Ciprian- Lucian – secretar de Stat;
7. Toader Mihaela Virginia – secretar de Stat;
8. Tudose Nicolae – secretar de Stat;
9. Paxino Octav-Dan – secretar de Stat;
10. Gheorghiu Anghel – subsecretar de Stat;
11.Stoica Marcel-Alexandru – subsecretar de Stat;
12.Udroiu Adriana Mihaela – subsecretar de Stat;
13.Stoian Ionela – secretar general;
14.Coporan Iuliana –Camelia – secretar general adjunct;
15.Dinca Mihaela – secretar general adjunct;
16.Rusnac Melania- director general, Directia Generala Management Financiar, Resurse umane si Administrativ;
17.Voinea Mihaela – director general, Directia Generala Achizitii;
II. 1.Hertzog Iulia Stela, director, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
2. Mantog Ioana Cristina, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Bulgaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
3. Cristea Oana Veronica, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Serbia, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
4. Popescu Daniela Antoaneta,sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management pentru cooperarea Romania, Ucraina, Moldova, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
5. Bobârnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Bazinul Marii Negre, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
6. Panaite Racovita Jalova Roxana-Valeria, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Ungaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
7. Enache Marieta, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENI, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
8. Coman George, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
9. Racovita Jalova Voinea Maria-Magdalena, sef serviciu, Serviciul autoritati nationale pentru programe europene, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
10.Muresan Irina Oana, sef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
11.Calotita Alexandra Gina, sef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
12.Radu Maria Cristina, sef serviciu, Serviciul plati si contabilitate proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
13.Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul constatare nereguli si antifrauda, Directia generala cooperare teritoriala europeana.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens. (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). In cazul in care oferta va fi depusa in asociere/ avand tert sustinator/ avand subcontractant, o data cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,din partea tertului, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 40

2. Oferta tehnica – 60 puncte. Weighting 60

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 11.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Postal address: B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050741
Country: Romania
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telephone: +40 3721111437

VI.5)Date of dispatch of this notice:
9.10.2017