Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 408492-2017

Normál nézet megjelenítése

14/10/2017    S198

Románia-Bucuresti: Értékelési tanácsadó szolgáltatások

2017/S 198-408492

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Postai cím: B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Város: Bucuresti
Postai irányítószám: 050706
Ország: Románia
Címzett: Adela Steliana Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mdrap.ro

A felhasználói oldal címe: www.e-licitatie.ro

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ(tehnico-financiar) si a contestayiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
A teljesítés helye: Conform caietului de sarcini: Bucuresti si sediul Secretariatului Comun - Oradea.

NUTS-kód RO321 Bucureşti

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 3

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül:
273 140 és 1 170 640 között RON
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: Se vor încheia un numar estimativ de minim 1 si maxim 4 contracte subsecvente.
Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 273 140 RON fara TVA (325 036,60 RON cu TVA).
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 1 170 640 RON fara TVA (1 393 061,60 RON cu TVA).
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru:100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru:426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) ), maxim-între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) ).
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) si a contestatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru: 100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru: 426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim 29 cereri de finantare si contestatii - maxim 212 cereri de finantare si contestatii;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) = între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) = între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate.
Becsült érték áfa nélkül:
273 140 és 1 170 640 között RON
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Garantia de participare este în cuantum de: 4 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: depunerea la casierie în numerar, depunerea virament bancar/ instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de buna executie este în cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 40 alin. (1-3) din HG 395/2016: depunerea la casierie în sumerar, daca valoarea este mai mica de 5 000 RON, virament bancar un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fiecarui contract subsecvent, conform art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga 2 luni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Bugetul de Asistenta Tehnica aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si si Formularul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele:
I. 1.Sevil Shhaideh – viceprim-ministru, ministru;
2. Plumb Rovana – ministru delegat;
3. Caraman Sirma – secretar de Stat;
4. Chirila Virgil Alin – secretar de Stat;
5. Gâdea Adrian Ionut – secretar de Stat;
6. Rosca Ciprian- Lucian – secretar de Stat;
7. Toader Mihaela Virginia – secretar de Stat;
8. Tudose Nicolae – secretar de Stat;
9. Paxino Octav-Dan – secretar de Stat;
10. Gheorghiu Anghel – subsecretar de Stat;
11.Stoica Marcel-Alexandru – subsecretar de Stat;
12.Udroiu Adriana Mihaela – subsecretar de Stat;
13.Stoian Ionela – secretar general;
14.Coporan Iuliana –Camelia – secretar general adjunct;
15.Dinca Mihaela – secretar general adjunct;
16.Rusnac Melania- director general, Directia Generala Management Financiar, Resurse umane si Administrativ;
17.Voinea Mihaela – director general, Directia Generala Achizitii;
II. 1.Hertzog Iulia Stela, director, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
2. Mantog Ioana Cristina, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Bulgaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
3. Cristea Oana Veronica, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Serbia, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
4. Popescu Daniela Antoaneta,sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management pentru cooperarea Romania, Ucraina, Moldova, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
5. Bobârnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Bazinul Marii Negre, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
6. Panaite Racovita Jalova Roxana-Valeria, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Ungaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
7. Enache Marieta, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENI, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
8. Coman George, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
9. Racovita Jalova Voinea Maria-Magdalena, sef serviciu, Serviciul autoritati nationale pentru programe europene, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
10.Muresan Irina Oana, sef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
11.Calotita Alexandra Gina, sef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
12.Radu Maria Cristina, sef serviciu, Serviciul plati si contabilitate proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
13.Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul constatare nereguli si antifrauda, Directia generala cooperare teritoriala europeana.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens. (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). In cazul in care oferta va fi depusa in asociere/ avand tert sustinator/ avand subcontractant, o data cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,din partea tertului, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Pretul ofertei. Súlyszám 40

2. Oferta tehnica – 60 puncte. Súlyszám 60

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.11.2017 - 00:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
román.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11.12.2017 - 18:00

Hely:

In SEAP.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3)További információk

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postai cím: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Város: Bucuresti
Postai irányítószám: 030084
Ország: Románia
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetcím: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Postai cím: B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord, sector 5
Város: Bucuresti
Postai irányítószám: 050741
Ország: Románia
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 3721111437

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
9.10.2017