Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 408492-2017

Normál nézet megjelenítése

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

14/10/2017    S198

Rumunia-Bucuresti: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2017/S 198-408492

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Osoba do kontaktów: Adela Steliana Ralea
050706 Bucuresti
Rumunia
Tel.: +40 372111555
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Faks: +40 372111445

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mdrap.ro

Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakupu usług doradczych, a także przy ocenie projektów zaproponowanych do finansowania programu Interreg V-A România-Ungaria- Mangement usługi w zakresie oceny wniosków i jakości contestayiilor (wsparcie techniczne) i po dokonaniu oceny otrzymanych wniosków pod względem jakości (pomoc techniczna) w odniesieniu do CF1 i CF2/CF.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Bukareszt – Oradea wspólny sekretariat pomieszczeń.

Kod NUTS RO321

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 3

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 273 140 i 1 170 640 RON
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: Wejdzie ono w wielu co najmniej 1 i maksymalnie 4 kolejnych umów.
Szacunkowa kwota minimalna: 273 140 RON podatku VAT, 325 036,60 RON (bez podatku VAT).
Szacunkowa maksymalna kwota: 1 170 640 RON podatku VAT, 1 393 061,60 RON (bez podatku VAT).
Minimalna ilość szacunkowa acordului-cadru:100 wniosku o finansowanie (CF1/CF2/CF);
18 wnioski o dofinansowanie, oceniona w postępowaniu odwoławczym (CF1/CF2/CF).
Całkowita minimalna ilość szacunkowa: 118 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie oceny.
Szacunkowa maksymalna kwota acordului-cadru:426 wniosku o finansowanie (CF1/CF2/CF);
80 wnioski o dofinansowanie, oceniona w postępowaniu odwoławczym (CF1/CF2/CF).
Szacowaną całkowitą maksymalną ilość: 506 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie oceny.
Wartość zamówienia, Strona Zamawiająca należy w ramach zamówienia nr 3, wraz z szacowaną kwotę minimalną w wysokości 65 680 RON podatku VAT (bez VAT), 78 159,20 RON i 492 220 RON w maksymalnej kwocie 585 741,80 RON podatku VAT (bez podatku VAT).
Minimalne i maksymalne ilości estimari, które mogą być przedmiotem jednej umowy podpisane w ramach: późniejsza umowa nr 3: minimalna między 8 a 43 wnioski dotyczące projektów oceniane (ocena i jakości (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare etap 2 (zaproszenie nr 3) i 3 r. (Izba Odwoławcza finantare maxim-între)), 21 i 169 (poddane ocenie jakościowej oceny wniosków projektowych (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare etap 1 (zaproszenie nr 3) i na finantare (nabór 3 zamkniętych i otwartych).
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakupu usług doradczych, a także przy ocenie projektów zaproponowanych do finansowania programu Interreg V-A România-Ungaria- Mangement usługi w zakresie oceny wniosków i jakości (wsparcie techniczne) oraz do oceny wniosków projektowych, które wpłyną po jakości (wsparcie techniczne) w odniesieniu do CF1 i CF2/CF.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacowana minimalna ilość): 100 wniosek o finansowanie (CF1/CF2/CF);
18 wnioski o dofinansowanie, oceniona w postępowaniu odwoławczym (CF1/CF2/CF).
Całkowita minimalna ilość szacunkowa: 118 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie oceny.
Szacunkowa maksymalna kwota: 426 wniosek o finansowanie ocenie (CF1/CF2/CF);
80 wnioski o dofinansowanie, oceniona w postępowaniu odwoławczym (CF1/CF2/CF).
Szacowaną całkowitą maksymalną ilość: 506 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie oceny.
Wartość zamówienia udzielonego w wyniku postępowania instytucja zamawiająca zamierza udzielić zamówienia, umowy ramowej należy do zamówienia nr 3, wraz z szacowaną kwotę minimalną w wysokości 65 680 RON podatku VAT (bez VAT), 78 159,20 RON i 492 220 RON w maksymalnej kwocie 585 741,80 RON podatku VAT (bez podatku VAT).
Minimalne i maksymalne ilości estimari, które mogą być przedmiotem jednej umowy podpisane w ramach: późniejsza umowa nr 3: co najmniej 29 wniosków o finansowanie odwołań – nie więcej niż 212 wniosków o finansowanie odwołań;
Ocena pod względem jakości (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare etap 2 (zaproszenie nr 3) i finantare (nabór 3) = między 8 a 43 wnioski ocenione;
Ocena pod względem jakości (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare etap 1 (zaproszenie nr 3) i na finantare (nabór 3 zamkniętych i otwartych) = między 21 a 169 wnioski dotyczące projektów oceniane.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 273 140 i 1 170 640 RON
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Udział gwarancji w wysokości: 4 000 RON. Okres ważności gwarancji udziału wynosi 120 dni od dnia złożenia oferty. W jaki sposób zagwarantować uczestnictwa: depozyty gotówkowe w kasie w drodze przelewu bankowego lub instrumentu gwarancyjnego wydanego zgodnie z prawem przez bank lub zakład ubezpieczeń, który nie ma zastosowania do szczególnej sytuacji pozwolenia lub nadzoru, zgodnie z przepisami prawa. Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % wartości każdego konkretnego zamówienia na mocy wyłącznych kompetencji w dziedzinie podatku VAT. Ustanowienie gwarancji wykonania, jak przewidziano w ust. 40 pkt 1-3 decyzji Rady Ministrów nr 395/2016: w celu sumerar, jeżeli kwota jest mniejsza niż 5 000 RON przelewem bankowym instrumentu gwarancyjnego wydanego zgodnie z prawem przez bank lub zakład ubezpieczeń, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania każdej umowy, zgodnie z art.39 ust. 3 decyzji nr 395/2016. Okres ważności gwarancji dobrego wykonania jest równy długości umowy o pracę plus 2 miesięcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Budżet pomocy technicznej programu Interreg V-A Rumunia-Węgry.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Stowarzyszenie na mocy art.53 ustawy o zamówieniach publicznych nr 98/2016.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. ofertantii sustinatori subcontractantii, osób trzecich i nie może w sytuacjach określonych w artykułach 164, 165 i 167 ustawy nr 98/2016. W jaki sposób można wykazać spełnienie wymogu: do uzupełnienia przez podmioty gospodarcze DUAE uczestnicy przetargu informacje odnoszące się do ich sytuacji. Dokumenty potwierdzające zakładaną wypełniając probeaza DUAE mające zostać złożone na wniosek instytucji zamawiającej, poprzez samo ofertantii clasati w rankingu 3 najważniejszych przejściowej z chwilą zakończenia oceny ofert. Mogą to być:
1 uwierzytelnione zaświadczenie o braku zaległości dotyczących płatności podatków, grzywien lub sektora instytucji rządowych i samorządowych (skonsolidowany contributiilor lokalnego budżetu, budżetu itp.) przy sprawdzaniu w prezentarii;
2. rejestru karnego przedsiębiorcy i członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego wykonawcy lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wskazaną w certyfikacie dobrej reputacji wydanych przez Biuro Rejestru Handlu/ze statutem;
3. w stosownych przypadkach, fakt, że podmiot gospodarczy może korzystać z odstępstwa na mocy art. 166(2), 167(2), 171 ustawy 98/2016 w sprawie zamówień publicznych;
4. inne dokumenty, tam gdzie ma to zastosowanie.
II. Ofertantii sustinatori subcontractantii, strony trzecie i nie może, w sytuacjach, o których mowa w art. od 58 do 63 ustawy nr 98/2016. W jaki sposób można wykazać spełnienie wymogu: do uzupełnienia DUAE przez wykonawców i postępowania o udzielenie zamówienia informacje związane z ich sytuacją i formularza udostępnionego przez instytucję zamawiającą. Przedstawi ona z DUAE.
Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, administracji publicznej i funduszy europejskich, której zgodność z art. 60 dla tej procedury jest następujący:
I. 1.Sevil Shhaideh – wicepremier;
2. Prowadzić Rovana – Ministra;
3. CARAMAN Sirma – sekretarz stanu;
4. Wergiliusz Chirila Alin – sekretarz stanu;
5. Ionut Adrian Gâdea – sekretarz stanu;
6. Daniela Rosca Ciprian- Lucian – sekretarz stanu;
7. Toader Mihaela Virginia – sekretarz stanu;
8. Tudose Nicolae – sekretarz stanu;
9. Paxino Octav-Dan – sekretarz stanu;
10. Gheorghiu Anghel Podsekretarz Stanu;
11.Stoica Marcel-Alexandru Podsekretarz Stanu;
12.Udroiu Adriana Mihaela Podsekretarz Stanu;
13.Stoian złożyła – sekretarza generalnego;
14.Coporan Iuliana – Camelia – zastępca sekretarza generalnego;
15.Dinca Mihaela – zastępca sekretarza generalnego;
16.Rusnac Melania- Zarządzania Finansowego Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Administracji;
Mihaela 17.Voinea – dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna „Zakup po;
II. 1.Hertzog Julii złożyła Stela, dyrektor, Dyrekcja ds. programów europejskiej współpracy terytorialnej, IZ, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
2. Ioana Cristina Mantog, kierownik Wydziału rumuńsko-bułgarski, organ zarządzający programami europejskiej współpracy terytorialnej, IZ, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
3. Cristea Oana Veronica, kierownik wydziału, instytucja zarządzająca (IZ), Rumunią i Serbią oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
4. Daniela Antoaneta Popescu, szefa służby, organ zarządzający Rumunia, Ukraina, Mołdawia, programy europejskiej współpracy terytorialnej, MA, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
5. Laura Liliana Bobârnac, kierownik wydziału, instytucję zarządzającą (IZ) w basenie Morza Czarnego, programy europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
6. Racovita Panaite Jalova Roxana-Valeria, kierownik wydziału, Instytucja Zarządzająca (IZ Romania-Ungaria programów europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
7. ENACHE Marieta, kierownik Wydziału ds. weryfikacji kontroli pierwszego szczebla (FTE), wydatki, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
8. Coman George’a, kierownika działu, EFRR i wydatków IPA, weryfikacji, kontroli pierwszego szczebla – Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
9. Pani Maria-Magdalena Voinea Jalova Racovita, szefa służby, organy krajowe, dyrekcja generalna ds. programów europejskich w ramach europejskiej współpracy terytorialnej;
Irina 10.Muresan Oana, kierownik wydziału, Dyrekcja Generalna ds. projektów europejskiej współpracy terytorialnej;
11.Calotita Alexandra Gina, kierownik wydziału, monitorowanie projektów, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
Maria Cristina 12.Radu, kierownik wydziału, płatności i rachunkowości, Dyrekcja Generalna ds. projektów europejskiej współpracy terytorialnej;
13.Radutiu Mihai, kierownik wydziału, nieprawidłowości i nadużyć finansowych, Dyrekcja Generalna ds. europejskiej współpracy terytorialnej.
Przedsiębiorstwa składające oferty musi udowodnić, że istnieje formularz rejestracji zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania, podmiot gospodarczy prowadzi zgodnie z prawem działalność, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji, a w związku z tym ma zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, które są przedmiotem umowy. W jaki sposób można wykazać spełnienie wymogu: do uzupełnienia przez podmioty gospodarcze DUAE uczestnicy przetargu informacje odnoszące się do ich sytuacji. Dokumenty potwierdzające dopełnienie probeaza DUAE podejmowane w ramach tego świadectwa wydane w rejestrze handlowym lub w przypadku, gdy oferenci zagraniczni, którzy równoważne dokumenty wydane w kraju zamieszkania jest, na wniosek instytucji zamawiającej w celu ofertantii clasati ranking 3 czołowych przejściowej z chwilą zakończenia oceny ofert. Informacje zawarte w certyfikacie do aktualny/bieżący prezentarii.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje dotyczące podwykonawstwa (w stosownych przypadkach). Ofertantii subcontractantii uzna w momencie składania oferty, i wypełnić oddzielny DUAE w tym zakresie. (do wymogu posiadania ważnego i sustinator stron trzecich, o ile takie istnieją). W przypadku, gdy oferty należy składać na stowarzyszenie z zespołu ekspertów technicznych ds. przeglądu sustinator/z podwykonawcy na przedsiębiorstwo z osobą trzecią DUAE sustinator (wraz z dokumentami uzupełniającymi do zaangażowania stron trzecich, z których faktycznie, w jaki sposób będzie wspierać), układu o stowarzyszeniu oraz umowy w sprawie podwykonawstwa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do uzupełnienia DUAE. Dokumenty towarzyszące, wypełniając probeaza DUAE te uznaje się za złożone na wniosek instytucji zamawiającej ofertantii clasati w rankingu 3 najważniejszych pośrednika z chwilą zakończenia oceny ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena w ofercie. Waga 40

2. Oferta techniczna – 60 punktów. Waga 60

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.11.2017 - 00:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
rumuński.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 120 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.12.2017 - 18:00

Miejscowość:

W SEAP.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
VI.3)Informacje dodatkowe

W jaki sposób może wypełnić DUAE zainteresowanym wykonawcom zostanie accesand linkhttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
Faks: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art.1 ust. 6 i 8 ustawy nr 101/2016.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord, sector 5
050741 Bucuresti
Rumunia
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Tel.: +40 3721111437

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2017