Строителство - 408511-2021

11/08/2021    S154

България-Ружинци: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2021/S 154-408511

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА РУЖИНЦИ
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: ЕВТИМ ЕВТИМОВ
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/11/voda/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две обособени п

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
Основно място на изпълнение:

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на Възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове - Гл.клон I, Гл.клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:

• Реконструкция на 9159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10;

• Изграждане на нови 4143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 180
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и Анекс №1 от 15.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 195-470857

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 227
Обособена позиция №: 2
Наименование:

договор за строителство

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
21/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ЛЮНИК“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175251156
Пощенски адрес: гр. Драгоман, ул. „Синчец“ № 6
Град: Драгоман
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2210
Държава: България
Електронна поща: office@lyunik.bg
Телефон: +359 888718400
Факс: +359 888718400
Интернет адрес: http://office@lyunik.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 958 893.87 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не е приложимо

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
Основно място на изпълнение:

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на Възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове - Гл.клон I, Гл.клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:

• Реконструкция на 9159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10;

• Изграждане на нови 4143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 180
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 958 892.32 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ЛЮНИК“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175251156
Пощенски адрес: гр. Драгоман, ул. „Синчец“ № 6
Град: Драгоман
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2210
Държава: България
Електронна поща: office@lyunik.bg
Телефон: +359 888718400
Факс: +359 888718400
Интернет адрес: http://office@lyunik.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № 227 от 21.09.2020 г. се изменя с допълнително споразумение № 190/ 05.08.2021 г. От одобрението на проекта до стартиране на неговото изпълнение пътната настилка е компрометирана и разрушена допълнително, а именно водопроводни клонове подадени по Договор като видове СМР за рязане, разкъртване, извозване на стар асфалт и след изтегляне на нов водопровод за-възстановяване на асфалтовата настилка се оказва че на места изцяло липсва или няма как технологично да се възстанови настилката. При изпълнение на СМР се оказа че количествата Сградни водопроводни отклонения са по-малко от предвидените. С оглед на това възниква изпълнението или отпадането на определени количества СМР.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С оглед на това, че работния проект е изработен и одобрен през 2016г., а строителните дейности се изпълняват през 2021г., в процеса на извършване на СМР бяха констатирани значителни разминавания от предвидените количества СМР в одобреният инвестиционен проект и действителните количества СМР на обекта. От одобрението на проекта до стартиране на неговото изпълнение пътната настилка е компрометирана и разрушена допълнително, а именно водопроводни клонове подадени по Договор като видове СМР за рязане, разкъртване, извозване на стар асфалт и след изтегляне на нов водопровод за-възстановяване на асфалтовата настилка се оказва че на места изцяло липсва или няма как технологично да се възстанови настилката. При изпълнение на СМР се оказа че количествата Сградни водопроводни отклонения са по-малко от предвидените. С оглед на това възниква изпълнението или отпадането на определени количества СМР.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 958 893.87 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2 958 892.32 BGN