Supplies - 40853-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Dordrecht: Brandbluswagens

2022/S 017-040853

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 246-649395)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Nationaal identificatienummer: 42371165
Postadres: Romboutslaan 105
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3312 KP
Land: Nederland
Contactpersoon: United Quality
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrzhz.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud Schuimblusvoertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering en onderhoud van twee schuimblusvoertuigen. Onder onderhoud wordt ook verstaan; het los leveren van onderdelen aan de opdrachtgever welke door de eigen technische dienst van de opdrachtgever bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden toegepast zullen worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 246-649395

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 01-05-2022

Einde: 30-04-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Looptijd: periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

Looptijd onderhoudsovereenkomst: maximaal 16 jaar na aflevering van het voertuig

Te lezen:

Aanvang: 01-06-2022

Einde: 31-05-2024

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Looptijd: periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

Looptijd onderhoudsovereenkomst: maximaal 16 jaar na aflevering van het voertuig

Afdelingsnummer: II.2.11)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over opties
In plaats van:

Looptijd: periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

Looptijd onderhoudsovereenkomst: maximaal 16 jaar na aflevering van het voertuig

Te lezen:

Looptijd: periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar.

Looptijd onderhoudsovereenkomst: maximaal 16 jaar na aflevering van het voertuig

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 04-03-2022

Plaatselijke tijd: 14:00

Te lezen:

Datum: 25-03-2022

Plaatselijke tijd: 14:00

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

N2 = 2 voertuigen

Totaal aantal schone voertuigen:

N2 = 0

Vrijstelling: Ja

Waarvan totaal aantal zware emmisievrije voertuigen

N2 = 0

VII.2)Overige nadere inlichtingen: