Diensten - 408575-2023

07/07/2023    S129

België-Brussel: Advies inzake onderzoek

2023/S 129-408575

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_549655
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: anneloes.vannoordt@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://omgeving.vlaanderen.be/nl
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488005
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488005
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VPO-OMG_VPO_2022_026_ESPON-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=54447
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning bij de opvolging van en de communicatie rond het ESPON 2030 programma (Belgische ESPON Contactpunten)

Referentienummer: VPO-OMG_VPO_2022_026_ESPON-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doelstellingen voor deze opdrach:

Het ondersteunen van de Belgische leden van de ESPON Monitoring Committee bij (1) het promoten van het ESPON2030 programma, (2) het verhogen van de relevantie en toepasbaarheid van ESPON projecten en activiteiten en (3) het vergroten van het gebruik van ESPON resultaten binnen België. En dit op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau door middel van een toegenomen betrokkenheid van lokale en regionale stakeholders en participatie van nationale wetenschappers in ESPON activiteiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelstellingen voor deze opdrach:

Het ondersteunen van de Belgische leden van de ESPON Monitoring Committee bij (1) het promoten van het ESPON2030 programma, (2) het verhogen van de relevantie en toepasbaarheid van ESPON projecten en activiteiten en (3) het vergroten van het gebruik van ESPON resultaten binnen België. En dit op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau door middel van een toegenomen betrokkenheid van lokale en regionale stakeholders en participatie van nationale wetenschappers in ESPON activiteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ESPON 2030 programma

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/08/2023
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Eerste voorzitter van de Raad van State
Plaats: BRUSSEL
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Eerste voorzitter van de Raad van State
Plaats: BRUSSEL
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Eerste voorzitter van de Raad van State
Plaats: BRUSSEL
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2023