Varer - 408697-2020

01/09/2020    S169

Danmark-Ringkøbing: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder

2020/S 169-408697

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Kell Christensen
E-mail: kell.christensen@rksk.dk
Telefon: +45 99741636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/137067722.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/137067722.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/137067722.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af dentalmaterialer 2020

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der ønskes tilbud på dentalmaterialer, som bruges i forbindelse med tandbehandlingen på de kommunale tandklinikker. Det brede sortiment er de produkter, der hører under de udbudte produktgrupper jf. bilag 1. Aftalen omfatter således ikke kun de nævnte produkter på tilbudslisten, men tilbudsgiverens sortiment der naturligt hører under de i tilbudslistens nævnte varegrupper.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing-Skjern Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes tilbud på dentalmaterialer, som bruges i forbindelse med tandbehandlingen på de kommunale tandklinikker. Det brede sortiment er de produkter, der hører under de udbudte produktgrupper jf. bilag 1. Aftalen omfatter således ikke kun de nævnte produkter på tilbudslisten, men tilbudsgiverens sortiment der naturligt hører under de i tilbudslistens nævnte varegrupper.

Ordregiver ønsker adgang til de tilbudte produkter med de angivne rabatsatser for de enkelte produktgrupper gennem et punch-out katalog i leverandørens webshop.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Muligt omfang dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring om virksomhedens resultat før skat (dkr.), omsætning, overskudsgrad og soliditetsgrad for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekravet er, at ansøger i hele kontraktperioden har en produkt- og erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingskade.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægge referenceliste over de 3 betydeligste og sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner for den pågældende kunde med telefonnummer og mailadresse samt omsætning for leverancen.

Leverandøren skal fremsende oplysninger om de medarbejdere, der skal stå for det daglige samarbejde, samt for undervisere af kommunens medarbejdere på tandklinikkerne, herunder for de relevante konsulenter.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2020