Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 409021-2022

27/07/2022    S143

België-Diksmuide: Politieauto's

2022/S 143-409021

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiezone POLDER 5460
Nationaal identificatienummer: 0267362088
Postadres: Rijkswachtstraat 8
Plaats: Diksmuide
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Postcode: 8600
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Van Gelder
E-mail: pz.polder.log@police.belgium.eu
Telefoon: +32 51500004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lokalepolitie.be/5460
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renting van gestripete politievoertuigen

Referentienummer: 2022/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.1.1

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 836 149.92 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 (Volkswagen Tiguan volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 029 - perceel 44)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200 Politieauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politiezone POLDER 5460, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voertuig type combi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200 Politieauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politiezone POLDER 5460, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 (Peugeot e-2008 volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 027 - perceel 18)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200 Politieauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politiezone POLDER 5460, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4 (Volvo V60 volgens de raamovereenkomst van de federale politie met nummer 2021 R3 032 - perceel 36)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200 Politieauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politiezone POLDER 5460, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5 (Mercedes Vito volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 026 - perceel 53)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200 Politieauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politiezone POLDER 5460, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 081-217696
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/002
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1 (Volkswagen Tiguan volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 029 - perceel 44)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIACFLEET
Postadres: Brusselsesteenweg 506
Plaats: Gent
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9050
Land: België
E-mail: gudrun.ghijs@ciacfleet.be
Telefoon: +32 92285529
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 603.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/002
Perceel nr.: 2
Benaming:

Voertuig type combi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIACFLEET
Postadres: Brusselsesteenweg 506
Plaats: Gent
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9050
Land: België
E-mail: gudrun.ghijs@ciacfleet.be
Telefoon: +32 92285529
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 407 216.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/002
Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 3 (Peugeot e-2008 volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 027 - perceel 18)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIACFLEET
Postadres: Brusselsesteenweg 506
Plaats: Gent
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9050
Land: België
E-mail: gudrun.ghijs@ciacfleet.be
Telefoon: +32 92285529
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 137.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/002
Perceel nr.: 4
Benaming:

Perceel 4 (Volvo V60 volgens de raamovereenkomst van de federale politie met nummer 2021 R3 032 - perceel 36)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIACFLEET
Postadres: Brusselsesteenweg 506
Plaats: Gent
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9050
Land: België
E-mail: gudrun.ghijs@ciacfleet.be
Telefoon: +32 92285529
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 042.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/002
Perceel nr.: 5
Benaming:

Perceel 5 (Mercedes Vito volgens het raamcontract van de federale politie met nummer 2021 R3 026 - perceel 53)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELFIUS AUTOLEASE
Postadres: Rogierplein 11
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: dona.schols@dexia.com
Telefoon: +32 22853594
Fax: +32 22853535
Internetadres: http://www.belfius-auto-lease.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 149.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2022