Services - 40904-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Utrecht: Reparatie en onderhoud van schepen

2022/S 017-040904

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Progamma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Bob Rutjes
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 620602153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Aanbestedingsteam-GWW
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - AT-2022-02: Markconsultatie OHC (onderhoudscontract) 2023. (verwachte einddatum: 01-06-2022).

Referentienummer: AT-2022-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50241000 Reparatie en onderhoud van schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De marktconsultatie heeft als doel het onderzoeken of er een efficiëntere wijze van optimaal onderhoud aan de vaartuigen kan worden gerealiseerd. Deze vaartuigen worden momenteel voor een groot gedeelte op een traditionele wijze – conform de instructieboekjes van de aan boord aanwezige componenten - onderhouden waarbij in een nauwe samenwerking Rijksrederij-Techniek verantwoordelijk is voor de scope (het "wat") en Rijksrederij-Exploitatie voor de opdrachtverstrekking en uitvoeringsbegeleiding (het "hoe").

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie document marktconsultatie OHC (onderhoudscontract) 2023.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/10/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbesteder nodigt u uit om op 7 maart 2022 vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur deel te nemen aan de Digitale marktconsultatie via Microsoft TEAMS. Uiterlijk tot dinsdag 1 maart 2022 tot 15.00 uur kunt u zich via het volgende e-mailadres, (Tjeerd.schrier@rws.nl) aanmelden voor de digitale marktconsultatie. U vermeldt daarbij de personen met hun e-mailadressen. De aanbesteder zal vervolgens de digitale uitnodiging versturen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022