Lieferungen - 409114-2021

11/08/2021    S154

България-София: Материали, използвани в строителството на железопътни линии

2021/S 154-409114

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Йордан Йорданов
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322403
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на болтове и гайки за железен път по три обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция №1 „Болтове за железен път“

Обособена позиция №2 „Болтове за мостови траверси“

Обособена позиция №3 „Гайки за болтове за железен път“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 390 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Болтове за железен път“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на Изпълнителя на територията на Р България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

-Болт за притискащи скоби за скрепление марка "К" /ТС-ЖИ-004-2006 - чертеж 5 с клас на якост 5.6/ - 80 000 бр.;

-Болт за стоманобетони траверси СТ-4/ТС-ЖИ-004-2006 - чертеж 1 с клас на якост 5.6/ - 270 000 бр.;

-Болтове високоякостни М 24х150 /ТС-ЖИ-004-2006 с клас на якост 10.9 чертеж 2/ - 6 000 бр.;

-Болтове за връзки за релси М 24х130 мм с клас на якост 5.6 /ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 2/ - 20 000 бр.;

-Болт за сдвоени траверси 24 х 560 мм якост 5.6 съгласно /ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 10/ - 40 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Болтове за мостови траверси“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на Изпълнителя на територията на Р България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

-Болт "Лапчат" L- 300 мм и шайба от стомана S235 JR, чертеж № 1 /Технически условия за производство на болтове/ - 4 000 бр.;

-Болт "Лапчат" L-450 мм и шайба от стомана S235 JR, чертеж № 1 /Технически условия за производство на болтове/ - 4 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Гайки за болтове за железен път“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на Изпълнителя на територията на Р България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

-Гайка М 22 изпълнение 2 от стомана 5 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент - 150 000 бр.;

-Гайка М 24 изпълнение 2 от стомана 10 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент за лепен изолиран настав - 10 000 бр.;

-Гайка М 24 изпълнение 2 от стомана 5 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент - 200 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 008-013410
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6542
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка на болтове и гайки за железен път по три обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Гайки за болтове за железен път“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БАЛКАНИА НОВА ЕООД
Национален регистрационен номер: 202441419
Пощенски адрес: БЕЛИТЕ БРЕЗИ ул. НИШАВА №.62 вх.А ет.1 ап.6
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: фьосталпине Рейлуей Системс България ООД
Национален регистрационен номер: 121517799
Пощенски адрес: бул. ИЛИЯНЦИ №4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1220
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 239 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 239 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6552
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка на болтове и гайки за железен път по три обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Болтове за мостови траверси“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЕНДРИТ ООД
Национален регистрационен номер: 122028455
Пощенски адрес: ГОРНА БАНЯ ХРИСТО СТЕФЧОВ №.2А
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1614
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 96 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 96 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6557
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на болтове и гайки за железен път по три обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Болтове за железен път“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БАЛКАНИА НОВА ЕООД
Национален регистрационен номер: 202441419
Пощенски адрес: БЕЛИТЕ БРЕЗИ ул. НИШАВА №62 вх.А ет.1 ап.6
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: фьосталпине Рейлуей Системс България ООД
Национален регистрационен номер: 121517799
Пощенски адрес: бул. ИЛИЯНЦИ №4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1220
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЕНДРИТ ООД
Национален регистрационен номер: 122028455
Пощенски адрес: ГОРНА БАНЯ ХРИСТО СТЕФЧОВ №.2А
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1614
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 055 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 055 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Рамково споразумение №11457/20.07.2021 г. за обособена позиция №3, Рамково споразумение №11461/21.07.2021 г. за обособена позиция №2 и Рамково споразумение №11466/30.07.2021 г. за обособена позиция №1

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно Глава 27 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2021