Services - 409127-2019

30/08/2019    S167

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 167-409127

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden-Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Wilma de Bruin
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van externen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ROC Midden-Nederland zoekt voor de komende jaren betrouwbare leveranciers die de inhuur van alle tijdelijke externe medewerkers voor ROC MN verzorgen. Doelmatigheid, ontzorging van de inhurende managers, transparantie, kostenbeheersing/reductie en rechtmatigheid/compliancy staan voorop. ROC Midden-Nederland zoekt hiervoor partners met veel marktkennis en een breed netwerk om alle inhuurvraagstukken goed in te kunnen vullen, ook met krapte in de arbeidsmarkt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van onderwijzend personeel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inhuur van onderwijzend personeel betreft de tijdelijke inzet van (bevoegde) docenten voor de generieke vakken en van vakdocenten en -instructeurs met specifieke vak- en marktkennis.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 70 % daarvan betreft de inhuur van onderwijzend personeel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaltiteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van ondersteunend personeel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inzet van tijdelijk ondersteunend personeel laat kenmerken door een grote diversiteit op het gebied van ureninzet, periode en vakgebied, etc.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 20 % daarvan betreft de inhuur van ondersteunend personeel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaltiteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van surveillanten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inhuur van surveillanten omvat het werven, instrueren, plannen en inzetten van surveillanten, inclusief het poolbeheer. Aanvulling met dezelfde werkzaamheden voor andere functiegebieden, zoals bijvoorbeeld congierges, is op termijn mogelijk.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5 000 000 EUR, ca. 10 % daarvan betreft de inhuur van surveillanten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaltiteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-064906
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Inhuur van externen – onderwijzend personeel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metafoor Onderwijs bv
Nationaal identificatienummer: 32151247
Postadres: Bolderweg 2
Plaats: Swifterbant
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1332 AT
Land: Nederland
E-mail: sandra.schaft@metafoor.nl
Telefoon: +31 655370675
Internetadres: http://www.metafooronderwijs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Inhuur van externen – ondersteunend personeel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Driessen bv
Nationaal identificatienummer: 67396313
Postadres: Schootense Dreef 15
Plaats: Helmond
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5708 HZ
Land: Nederland
Telefoon: +31 492506666
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Inhuur van externen – surveillanten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Uitzendbureau 65plus bv
Nationaal identificatienummer: 33110950
Postadres: Westzijde 163
Plaats: Zaandam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1506 GC
Land: Nederland
E-mail: esthergoedhart@65plus.nl
Telefoon: +31 756539939
Internetadres: http://www.65plus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/08/2019