Dostawy - 409219-2021

11/08/2021    S154

Polska-Katowice: Paliwa gazowe

2021/S 154-409219

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-345515)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Adres pocztowy: Panewnicka 65
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-760
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Adres pocztowy: ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa XIX/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-345515

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/10/2021
Powinno być:
Data: 18/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ofertę  w postępowaniu przetargowym należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj. SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Panewnicka 65, 40-760 Katowice.

Adres skrytki ePuap:  /SZPITAL_OSK_Katowice/SkrytkaESP

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.