Supplies - 40929-2021

27/01/2021    S18

Romania-Deva: Protective and safety clothing

2021/S 018-040929

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
National registration number: 9819433
Postal address: Str. Iuliu Maniu nr. 18
Town: Deva
NUTS code: RO423 Hunedoara
Postal code: 330180
Country: Romania
Contact person: Ovidiu Ioan Popa
E-mail: achizitiihd@gmail.com
Telephone: +40 254233341
Fax: +40 254234384
Internet address(es):
Main address: www.dgaspchd.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111818
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Protecție socială
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Îmbrăcăminte de protecție, consumabile medicale și echipamente medicale

Reference number: 9819433-2021-01
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Asigurarea necesarului de echipamente de protectie, cosumabile medicale si echipamente medicale pentru personalul si beneficiarii serviciilor rezidentiale, din cadrul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare pana in a 11-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 252 861.55 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Consumabile medicale

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 2 – 11 586,72 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime /cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 179.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11 586,72 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente medicale

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 3 – 49 805,58 RON fara TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime/cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 99 610.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 49 805,58 RON fără TVA.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Îmbrăcăminte de protecție

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO423 Hunedoara
Main site or place of performance:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 1 – 544 466,69 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime/cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 130 071.35 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 544 466,69 RON fără TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si sunt:

— certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor către stat eliberat de DGFP, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii;

— certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, din localitatea in care operatorul economic își are sediul social si sediile secundare/punctele de lucru nominalizate in certificatul constatator eliberat de ONRC, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii; persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească plata impozitelor, taxelor si altor contribuții la buget, în conformitate cu cerințele legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al tuturor membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; (de ex. pentru tot asociații, administratorii etc.);

— declarațiile de neîncadrare in dispozițiile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, conform modelelor puse la dispoziție de către autoritatea contractanta in secțiunea „Formulare”;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Toate documentele depuse trebuie sa fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentul se prezinta in traducere legalizata in limba romana.

Cerința nr. 2. Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător si subcontractantul nu trebuie sa se încadreze in situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice se va depune odata cu DUAE. Se va completa pe documentul din secțiunea „Formulare”;

Încadrarea in situația prevăzută la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Geanina Marina Ianc, Angela Georgeta Popa, Dan Lucian Mureșan, Ovidiu Ioan Popa, Camelia Bociat, Raul Nicușor Costea, Monica Georgescu, Gabriela Petrasc, Cosmin Flavius Logojan, Mircea Răzvan Boghici, Eugenia Carmen Pop, Corina Ramona Marc, Eugen Claudiu Lazar, Daniela Suciu, Claudia Andreea Tudor, Alina Mihuț, Claudiu Gheorghe Pascaru, Liana Virginia Negru, Roxana Leach, Alexandra Adela Maier, Viorica Maria Petros, Constanta Alexandra Gorcea, Talida Corina Albu, Oana Iulia Dragota, Ioana Maria Ciochina, Manuel Alexis Ghitea, Luminita Zeiconi, Carmen Sanda Vasioni, Petru Trandafir Vasiu, Maria Mihaela Dobarcean, Alina Florica Ciula, Dumitru Ispir, Adriana Mariana Stoica, Elena Rusu, Anca Elena Adamescu, Maria Cristina Vâlcu, Carmen Adriana Brutaru, Raluca Loredana Crainic, Carmen Estera Pădurean, Sorinela Sanda Moga, Achim-Felea Cristina-Elena.

Autoritatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse si legalizate în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentul depus trebuie sa fie valabil la momentul prezentării.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

1. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

2. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

4. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

5. spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

7. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu cazurile menționate la pct. 1, se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabi […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 1 – 540 000,00 RON fără TVA.

Loturile 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: pentru lotul 2 – 11 000,00 RON fără TVA.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Operatorii economici (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz. Cerința 2 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical. Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie. Daca producatorul este strain, ofertantul va prezenta pentru producatorul mastilor prezentate in propunerea tehnica un certificat ISO 13485 : 2016, valabil la data prezentarii, in traducere autorizata, din care rezulta ca producatorul aplica un sistem de management al calitatii care respecta toate cerintele standardului mentionat anterior referitor la dispozitive medicale.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Pe ambalaj trebuie sa existe marcaj CE cu respectarea conditiilor legale specifice de utilizare a acestuia, conform standardului SR EN 14683+AC:2019.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: pentru lotul 3 – 49 000 RON fara TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar – respectiv procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente). Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; alte documente echivalente.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Avizul de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania (pentru distribuitor/importator), certificatul ISO 13485 : 2016 (pentru producatorul strain)/certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (pentru producatorul din Romania), urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc/clasați pe primele două locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se va depune la nivelul propunerii tehnice poza de pe ambalaj in care sa fie vizibil marcajul CE.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar – respectiv procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente). Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; alte documente echivalente.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Căile de atac si termenele de contestare sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Birou juridic al autorității contractante
Postal address: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18
Town: Deva
Postal code: 330180
Country: Romania
E-mail: achizitiihd@gmail.com
Telephone: +40 254233341
Fax: +40 254234384
Internet address: www.dgaspchd.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2021