Supplies - 40929-2021

27/01/2021    S18

România-Deva: Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

2021/S 018-040929

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
Număr naţional de înregistrare: 9819433
Adresă: Str. Iuliu Maniu nr. 18
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330180
Țară: România
Persoană de contact: Ovidiu Ioan Popa
E-mail: achizitiihd@gmail.com
Telefon: +40 254233341
Fax: +40 254234384
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspchd.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111818
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Protecție socială
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Îmbrăcăminte de protecție, consumabile medicale și echipamente medicale

Număr de referinţă: 9819433-2021-01
II.1.2)Cod CPV principal
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Asigurarea necesarului de echipamente de protectie, cosumabile medicale si echipamente medicale pentru personalul si beneficiarii serviciilor rezidentiale, din cadrul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare pana in a 11-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 252 861.55 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile medicale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 2 – 11 586,72 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime /cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 23 179.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11 586,72 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente medicale

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 3 – 49 805,58 RON fara TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime/cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 99 610.70 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 49 805,58 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Îmbrăcăminte de protecție

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

La sediul centrelor subordonate DGASPC Hunedoara, menționate in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru cu o durata de 12 luni, cu maximum doi operatori economici, in măsura in care exista un număr suficient de operatori economici, care au îndeplinit cerințele de calificare si selecție si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice rămân nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertanții vor depune oferta pentru toate produsele din cadrul unui lot. Cantitățile minime si maxime care ar putea fi achiziționate pe durata acordului-cadru sunt prevăzute in caietul de sarcini si modelele clauzelor contractuale din secțiunea „Formulare”.

Se vor atribui contracte subsecvente in funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente se atribuie cu următoarea frecventa: semestrial.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: lot 1 – 544 466,69 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime/cantități maxime: conform caietului de sarcini, model clauze contractuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 130 071.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 544 466,69 RON fără TVA.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si sunt:

— certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor către stat eliberat de DGFP, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii;

— certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, din localitatea in care operatorul economic își are sediul social si sediile secundare/punctele de lucru nominalizate in certificatul constatator eliberat de ONRC, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii; persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească plata impozitelor, taxelor si altor contribuții la buget, în conformitate cu cerințele legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al tuturor membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; (de ex. pentru tot asociații, administratorii etc.);

— declarațiile de neîncadrare in dispozițiile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, conform modelelor puse la dispoziție de către autoritatea contractanta in secțiunea „Formulare”;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Toate documentele depuse trebuie sa fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentul se prezinta in traducere legalizata in limba romana.

Cerința nr. 2. Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător si subcontractantul nu trebuie sa se încadreze in situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice se va depune odata cu DUAE. Se va completa pe documentul din secțiunea „Formulare”;

Încadrarea in situația prevăzută la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Geanina Marina Ianc, Angela Georgeta Popa, Dan Lucian Mureșan, Ovidiu Ioan Popa, Camelia Bociat, Raul Nicușor Costea, Monica Georgescu, Gabriela Petrasc, Cosmin Flavius Logojan, Mircea Răzvan Boghici, Eugenia Carmen Pop, Corina Ramona Marc, Eugen Claudiu Lazar, Daniela Suciu, Claudia Andreea Tudor, Alina Mihuț, Claudiu Gheorghe Pascaru, Liana Virginia Negru, Roxana Leach, Alexandra Adela Maier, Viorica Maria Petros, Constanta Alexandra Gorcea, Talida Corina Albu, Oana Iulia Dragota, Ioana Maria Ciochina, Manuel Alexis Ghitea, Luminita Zeiconi, Carmen Sanda Vasioni, Petru Trandafir Vasiu, Maria Mihaela Dobarcean, Alina Florica Ciula, Dumitru Ispir, Adriana Mariana Stoica, Elena Rusu, Anca Elena Adamescu, Maria Cristina Vâlcu, Carmen Adriana Brutaru, Raluca Loredana Crainic, Carmen Estera Pădurean, Sorinela Sanda Moga, Achim-Felea Cristina-Elena.

Autoritatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse si legalizate în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentul depus trebuie sa fie valabil la momentul prezentării.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

1. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

2. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

4. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

5. spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

7. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu cazurile menționate la pct. 1, se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabi […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 1 – 540 000,00 RON fără TVA.

Loturile 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: pentru lotul 2 – 11 000,00 RON fără TVA.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Operatorii economici (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz. Cerința 2 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical. Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie. Daca producatorul este strain, ofertantul va prezenta pentru producatorul mastilor prezentate in propunerea tehnica un certificat ISO 13485 : 2016, valabil la data prezentarii, in traducere autorizata, din care rezulta ca producatorul aplica un sistem de management al calitatii care respecta toate cerintele standardului mentionat anterior referitor la dispozitive medicale.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Pe ambalaj trebuie sa existe marcaj CE cu respectarea conditiilor legale specifice de utilizare a acestuia, conform standardului SR EN 14683+AC:2019.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: pentru lotul 3 – 49 000 RON fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar – respectiv procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente). Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; alte documente echivalente.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Avizul de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania (pentru distribuitor/importator), certificatul ISO 13485 : 2016 (pentru producatorul strain)/certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (pentru producatorul din Romania), urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc/clasați pe primele două locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se va depune la nivelul propunerii tehnice poza de pe ambalaj in care sa fie vizibil marcajul CE.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar – respectiv procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente). Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; alte documente echivalente.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Căile de atac si termenele de contestare sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Birou juridic al autorității contractante
Adresă: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18
Localitate: Deva
Cod poștal: 330180
Țară: România
E-mail: achizitiihd@gmail.com
Telefon: +40 254233341
Fax: +40 254234384
Adresă internet: www.dgaspchd.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/01/2021