Services - 409465-2017

17/10/2017    S199

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 199-409465

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Digitaliseringsstyrelsen
National registration number: 34051178
Postal address: Landgreven 4, Postboks 2193
Town: København
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1017
Country: Denmark
E-mail: mitid@digst.dk
Telephone: +45 33925200
Internet address(es):
Main address: http://www.digst.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426
I.3)Communication
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Digitaliseringsstyrelsen
Town: København
NUTS code: DK DANMARK
Country: Denmark
E-mail: mitid@digst.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.mitid.dk/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en national identitets- og autentifikationsløsning (MitID).

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet vil omhandle anskaffelse, implementering, vedligeholdelse herunder løbende opdatering, drift samt videreudvikling af en for samfundet ny kritisk national identitets- og autentifikationsløsning (betegnet MitID) til identifikation af fysiske personer og udstedelse af digitale identiteter med tilhørende akkreditiver. Den nye løsning omfatter bl.a. visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen og FinansDanmark ved selskabet FRI af 16.9.2015 A/S (»FR1«) indgået et partnerskab med henblik på at samarbejde om udbuddet, anskaffelsen og etableringen af den nye løsning. Kontrakten indgås således med Digitaliseringsstyrelsen og FR1 som kunde. Løsningen skal stilles til rådighed for en række aktører; Brokere, RA-enheder, Fælles Offentlig Support (FOS) m.fl., som sammen med løsningen er beskrevet nærmere nedenfor under punkt II.2.4). Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af løsning og ydelser.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 900 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72210000 Programming services of packaged software products
72212517 IT software development services
72230000 Custom software development services
72250000 System and support services
72253000 Helpdesk and support services
72253100 Helpdesk services
72253200 Systems support services
72260000 Software-related services
72261000 Software support services
72262000 Software development services
72267100 Maintenance of information technology software
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Løsningen vil bygge på én fælles eID-løsning til sikker digital identifikation og autentifikation af fysiske personer på tværs af den offentlige og private sektor. Løsningen skal være skalerbar, modulært og fleksibelt opbygget, så der kan udvikles differentieret funktionalitet mod løsningen, og funktionalitet, som muliggør, at en Broker kan anvende den med begrænset egenudvikling. Som en del af løsningen etableres og udstilles administrative grænseflader samt en portal, der skal understøtte registrering af og yde support til slutbrugere, og en selvbetjeningsportal til slutbrugere (understøttende funktionalitet).

Løsningen skal etableres og løbende tilpasses i takt med den teknologiske udvikling, ændringer i trusselsbilledet og/eller skiftende behov fra Slutbrugerne bla. for at bevare tilliden til MitID's sikkerhed. Dette indebærer fx, at løsningen skal understøtte, at yderligere akkreditiver kan implementeres med minimal indvirkning og påvirkning af løsningen og Brokernes integration hertil. Løsningen skal omfatte og håndtere ca. 6-9 mio. aktive registrerede slutbrugere/identiteter, inkl. nyudstedelser, ca. 1. mia. anmodninger om autentifikation pr. år via Brokere og tilslutning og support til 6-15 Brokere og supportere 150-200 RA-enheder. Leverandøren skal understøtte slutbrugermigrering. Leverandøren skal varetage den daglige vedligeholdelse, support og drift, forvaltning af løsningen, f.eks. indgåelse af aftaler med eksterne aktører, jf. nedenfor, og sikre de forretningsmæssige processer og fakturering. Leverandøren skal bistå med videreudvikling af løsningen samt levere konsulentbistand i relation til løsningen og driften. Leverandøren skal samarbejde tæt med kunden i relation til udvikling og drift og vil herudover skulle samarbejde om en række ydelser med følgende aktører:

— Brokere: virksomheder eller myndigheder, der formidler adgang til løsningen fx det offentlige NemLog-In og en række datacentraler.

— RA-enheder:registreringsautoriteter, private virksomheder og offentlige myndigheder, som er udpeget med henblik på enten registrering af slutbrugere eller registrering og support af slutbrugere.

— Supportorganisationer: FOS samt pengeinstitutbrokere, som har direkte supportadgang hos leverandøren i forhold til at yde bistand til slutbrugerne.

Det er afgørende, at udviklingen sker under hensyntagen til, at Brokere kan tilslutte sig tidligt i udviklingsforløbet, herunder at planlægningen tilgodeser, at nødvendige grænseflader og miljøer tidligt stilles til rådighed for Brokerne. Leverandøren skal i relation til Brokere stille en uafhængig tredjemands ydelser til rådighed for Kunden til certificering af Brokere, og leverandøren skal løbende understøtte og sikre processen, så Brokerne og leverandørens egne komponenter til enhver tid opfylder certificeringskravene.

Løsningen skal kunne anvendes af alle myndigheder/offentligretlige organer uden udbud, da etableringen af et nationalt eID ved en lov afløfter udbudspligten ved en nationalt forpligtende løsning.

Hovedydelser:

i. Udvikling og etablering af funktionalitet til autentifikation, identifikation og registrering af fysiske personer med tilhørende understøttende funktionalitet og akkreditiver, hvor udvikling og etablering skal ske under overholdelse af en detaljeret tidsplan med mange afhængigheder.

ii. Drift, vedligeholdelse inklusiv løbende opdateringer/ændringer, forvaltning og videreudvikling af en tilgængelig løsning, der er underlagt lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav, komplekse compliance-relaterede regler, samt de dertil knyttede forretningsmæssige processer.

iii. Support, dels i form af understøttende support og supportværktøjer til de aktører (FOS, RA-enheder, Brokere), som yder slutbrugersupport, dels forstået som teknisk support i udviklingsfasen til de aktører, der skal etablere grænseflader til løsningen.

iv. Kompleks proces- og projektstyring med aktører, der er afhængige af at tilslutte sig løsningen gennem en certificeringsproces.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
21/11/2017

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Proceduren forventes gennemført som et udbud med forhandling.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af en prækvalifikationsproces.

Det forventes, at der i udbudsbekendtgørelsen vil blive stillet mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet samt krav til referencer i relation til teknisk og faglig kapacitet.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at såfremt en virksomhed baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomhederne og disse andre, skal virksomheden dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Udvælgelsen af ansøgere forventes gennemført på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer vedrørende de ydelser, som kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages forventeligt på baggrund af, hvorvidt referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser.

I relation til punkt II 1.5) bemærkes, at beløbet udgør et det nuværende skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive optioner. Skønnet er baseret delvist på det historiske forbrug i den eksisterende løsning, delvist på forventet forbrug i den nye løsning med indregnede forventede effektiviseringer og besparelser.

I relation til punkt II.3) bemærkes, at den angivne dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er forventningen på nuværende tidspunkt.

Kontraktens varighed forventes at være 120 måneder fra overtagelse af løsningen med mulighed for forlængelse 2 gange af 12 måneder.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at løsningen vil være omfattet af persondatalovens »krigsregel« i § 41, stk. 4. Der stilles derfor i første omgang krav om, at løsningen skal drives i Danmark, medmindre kommende lovgivning muliggør andet.

Yderligere oplysninger og kontraktvilkår vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2017