Tjenesteydelser - 409467-2017

17/10/2017    S199

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 199-409467

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34051178
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
E-mail: nl3@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.digst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af videreudvikling, forvaltning og vedligeholdelse af NemLog-in.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vil omhandle videreudvikling, forvaltning og vedligeholdelse af NemLog-in. NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Drift af NemLog-in udbydes i et separat udbud.

For en nærmere beskrivelse af kontrakten se afsnit II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil omhandle videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in. NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger samt en række andre fællesoffentlige services. Drift af NemLog-in udbydes i et separat udbud.

Den eksisterende NemLog-in videreføres i sin helhed og vil fortsat fungere med den funktionalitet, som den gør i dag. Den vil være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere og tilbyde de samme services som i dag, herunder loginportal med single-sign-on (SSO) funktionalitet, central brugerrettighedsstyring (FBRS), signeringstjeneste (inkl. signaturvalidering og evt. langtidsopbevaring), fuldmagtsfunktionalitet og Security Token Service (STS) funktionalitet.

Den eksisterende NemLog bliver videreudviklet og udvides med ny funktionalitet, som bl.a. vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID, og som ikke videreføres i MitID-projektet. Denne videreudvikling vil skulle ske i tæt samarbejde med MitID, der udbydes parallelt, og hvortil der er tætte grænseflader.

Udvidelsen vil bl.a. omfatte:

— Etablering en ny erhvervsidentitetsgarant, inkl. tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende »NemID til Erhverv« løsning.

— CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID.

— Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder.

— Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Leverandøren skal desuden varetage vedligeholdelse af løsningen samt forvaltning, herunder aftaleindgåelse, fakturering og øvrige forretningsmæssige processer.

Leverandøren skal i den forbindelse indgå i et tæt samarbejde med kunden, og med bl.a. de nedenfor nævnte aktører og levere en række nærmere definerede ydelser til disse:

— Offentlige og private tjenesteudbydere

— Leverandøren af MitID

— Fælles Offentlige Support (FOS), der håndterer slutbrugersupport

— Driftsleverandøren.

NemLog-in vil fremover anvendes af offentlige og private tjenesteudbydere via aftaler med Digitaliseringsstyrelsen. Løsningen vil anvendes af alle myndigheder/offentligretlige organer uden udbud, da etableringen af et nationalt eID ved en lov afløfter udbudspligten ved en nationalt forpligtende løsning.

Det forventes, at NemLog-in vil håndtere ca. 700 000 virksomheder/identiteter og ca. 250 000 000 transaktioner (logins og signeringer) pr. år, samt at der skal håndteres tilslutning og support til 600-700 private og offentlige tjenesteudbydere.

Hovedydelser:

Kontrakten vil omfatte følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet:

i. Vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in, der er underlagt lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav, komplekse compliance relaterede regler, fakturering samt de dertil knyttede forretningsmæssige processer,

ii. Udvikling og etablering af funktionalitet til understøttelse af autentifikation, identifikation og registrering af virksomheder og medarbejdere, udstedelse af certifikater, signeringsfunktionalitet, brokerfunktionalitet for private tjenesteudbydere samt tilhørende understøttende funktionalitet,

iii. Løbende videreudvikling af løsningens elementer, herunder tilføjelse af ny funktionalitet, forbedringer mv.,

iv Support, dels i form af understøttende support og supportværktøjer til de funktioner, (FOS, RA og tjenesteudbydere), som yder slutbrugersupport, dels i form af teknisk support til tjenesteudbydere, der vil tilslutte sig NemLog-in.

v. Kompleks proces- og projektstyring med aktører, der er afhængige af at tilslutte sig NemLog-in samt et projektforløb hvor udvikling og etablering skal ske under overholdelse af en detaljeret tidsplan med mange afhængigheder, særligt til MitID projektet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/10/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Proceduren forventes gennemført som et udbud med forhandling.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af en prækvalifikationsproces.

Det forventes, at der i udbudsbekendtgørelsen vil blive stillet mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet samt krav til referencer i relation til teknisk og faglig kapacitet.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at såfremt en virksomhed baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomhederne og disse andre, skal virksomheden dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Udvælgelsen af ansøgere forventes gennemført på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer vedrørende de ydelser, som kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages forventeligt på baggrund af, hvorvidt referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser der er funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige med hovedydelserne.

Kontraktværdien anslås på nuværende tidspunkt at være mellem 330-430 000 000 DKK.

Kontraktens varighed forventes at være 5 år med mulighed for forlængelse 3 gange 12 måneder.

Yderligere oplysninger vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017