TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 409497-2022

Submission deadline has been amended by:  454620-2022
27/07/2022    S143

Danmark-Glostrup: Vask og rensning

2022/S 143-409497

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kelou@bdo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337212&B=GLOSTRUP
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337212&B=GLOSTRUP
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning inden for ældreområdet i Glostrup Kommune

Sagsnr.: 21/4247
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på tre ældrecentre, herunder tre køkkener, to dagcentre, den kommunale hjemme/sygeplejen, et træningscenter og et rehabiliteringshus. Herudover omfatter ydelsen adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at styre, kontrollere og tilpasse beholdningen. Antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i Glostrup Kommunes ældreområde kan variere i både opadgående og nedadgående retning i aftaleperioden. I øjeblikket omfatter aftalen ca. 537 medarbejdere fordelt som følgende: • 415 fastansatte som skal have personmærket beklædning • 122 elever, som skal have personmærket beklædning (se Bilag 1 – Kravspecifikation), mens der ønskes puljetøj til elever på Træningscentret samt vikarer efter behov Ovenstående er fordelt på ca. 90 % kvinder og 10 % mænd.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18300000 Beklædningsgenstande
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
98311000 Afhentning af vasketøj
98311100 Forvaltning af vaskeri
98311200 Drift af vaskeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Glostrup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på tre ældrecentre, herunder tre køkkener, to dagcentre, den kommunale hjemme/sygeplejen, et træningscenter og et rehabiliteringshus. Herudover omfatter ydelsen adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at styre, kontrollere og tilpasse beholdningen. Antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i Glostrup Kommunes ældreområde kan variere i både opadgående og nedadgående retning i aftaleperioden. I øjeblikket omfatter aftalen ca. 537 medarbejdere fordelt som følgende: • 415 fastansatte som skal have personmærket beklædning • 122 elever, som skal have personmærket beklædning (se Bilag 1 – Kravspecifikation), mens der ønskes puljetøj til elever på Træningscentret samt vikarer efter behov Ovenstående er fordelt på ca. 90 % kvinder og 10 % mænd.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver vurderer at dette er mest hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge oplysninger om:

• Samlet årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår

• Soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Samlet årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår på minimum 5 mio. DKK.

• Soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår på minimum 15 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver kan vedlægge op til fem referencer fra sammenlignelige opgaver, som skal omhandle levering vask og leje af beklædning til offentligt ansatte inden for ældreområdet af min. to års varighed på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiver bedes beskrive ydelsen, herunder aftaleperiode og kontrakt/aftalesum samt kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e‐mail) for hver enkelt reference

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum angive to sammenlignelige referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/08/2022
Tidspunkt: 06:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2022